Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-17 ze dne 21. 6. 2017

23.06.17

Souhrn usnesení č. 17/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 21. 6. 2017

 

 

496/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 21. 6. 2017

           

                                                                                                         

497/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta společnosti Ledax Vysoké Mýto, o. p. s.,  IČ 28117557 na obnovu mobiliáře kuchyně Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto, ve výši 253 tis. Kč (dvě stě padesát tři tisíc korun českých)
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

498/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtového opatření č.7-2017 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017

 

499/17         

                                                                                     

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města trvá na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                          

 

500/17

 

Rada města schvaluje

 

odměnu ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, za I. pololetí roku 2017, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

501/17

 

Rada města schvaluje

 

Odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysoké Mýto, za I. pololetí roku 2017, dle upraveného návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 502/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro TJ Sokol Vysoké Mýto, IČO: 15028526 na projekt: Oslavy 120 let basketbalu v ČR, ve výši 5 000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

503/17

 

Rada města neschvaluje

 

Poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z. s. na projekt: Na podporu činnosti v roce 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

504/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

  1. I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212 na projekt: Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích, ve výši 96 087 Kč.
  2. II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                             

505/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 24 034 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

506/17

                                                                                                         

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VTZ, s.r.o., Pražské Předměstí, Dobrovského 67, Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako dodavatele akce: „SŠZ a DM – rekonstrukce kotlů“, za nabídkovou cenu 1.722.201,00 Kč bez DPH v předloženém znění.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „SŠZ a DM – rekonstrukce kotlů“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2017

                                                                                                                                

507/17

 

Rada města schvaluje

 

Rozhodnutí poroty ohledně udělení cen architektonických návrhů architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“.

  1. cena – návrh č. 1

Autoři: Ing. arch Barbora Srpková, Mgr. Art. Martin Lukáč

  1. cena – nebude udělena
  1. cena – návrh č. 5

Autoři: Mgr. art. Jan Kohůt, Mgr. Arch. Daniel Silva

odměna ve výší 20 000 Kč – návrh č. 3

Autoři: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl, Ing. arch Marek Macejko

odměna ve výší 10 000 Kč – návrh č. 2

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch Jan Kubát, Ing. arch Norbert Obršál, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned     

                                                                                                                 

508/17

 

Rada města schvaluje

 

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s autorem vítězného návrhu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2017

                                                                                 

 

509/17

 

Rada města mění

 

usnesení č. 347/17 ze dne 26.04.2017 tak, že slova „do 30.06.2017“ se nahrazují slovy „do 31.12.2017“.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

510/17

                                                                                                                                

Rada města odkládá

 

prodej stavebních pozemků v lokalitě „Za pivovarem“ formou veřejné dobrovolné dražby, a to vyjma pozemků určených k výstavbě řadových domů, jejichž prodej bude řešen samostatně.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 2. 8. 2017     

                                                                                 

511/17

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 479/17 ze dne 07.06.2017.

 

 

512/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovité věci tvořící areály Vysokomýtské nemocnice, a to:

areál Hradecká čp. 167:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

areál Žižkova čp. 271:

-  pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

-  pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 296 m2,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,

-  pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice p.o. či přestěhování Vysokomýtské nemocnice p.o. z předmětných nemovitých věcí, vrátit bezúplatně předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                                                

 

513/17

 

Rada města odkládá

 

podání žádosti KVB advokátní kancelář s.r.o. o souhlas, aby Mgr. Ludvík Matoušek, advokát, zapsaný v seznam advokátů pod ev. č. 15544 zastupoval i nadále město Vysoké Mýto ve sporu s P. Nádvorníkem a ve sporech se společností B. Braun Avitum s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28. 6. 2017

                                                                                                                                

514/17

Rada města bere na vědomí

 

výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7. 2. 1997 s panem Jiřím Štolbou a trvá na smluvně ujednané šesti měsíční výpovědní lhůtě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                  

 

515/17

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání kulturní akce „letní kino“ Občanské demokratické strany, IČ: 161 92 656 od 29. 8. 2017 do 30. 8. 2017 v rozsahu 1500 m2. Jelikož se jedná o nevýdělečnou kulturní akci, nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

516/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

služební cestu místostarosty Ing. Martina Krejzy do partnerského města Korbach (Německo) v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

517/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

služební cestu radní Mgr. Heleny Mandíkové do partnerského města Pyrzyce (Polsko) v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

                                                                                                                     

518/17

 

Rada města schvaluje

 

smlouvu o poskytnutí účelové dotace na nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, resp. na jejich opravu, úpravu či rekonstrukci, pro jednotku SDH Vysoké Mýto z rozpočtu Pardubického kraje 2017 ve výši 30 000 Kč, evidenční číslo smlouvy OKŘ/17/22278.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

                                                                                                                                

519/17

 

Rada města schvaluje

 

odměnu pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše za I. pololetí 2017 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Krejza

Termín: ihned

                       

                       

                                               Ing. František  J i r a s k ý

                                                                 starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka