Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-16 ze dne 7. 6. 2017

13.06.17

Souhrn usnesení č. 16/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 7. 6. 2017

 

bez osobních údajů

 

458/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 7. 6. 2017         

                                                                                                         

459/17

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši + 1 029. 749,96 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

460/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření na pokrytí ztráty minulých let.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                

461/17

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2016.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                

462/17

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

463/17                                                                                              

 

Rada města schvaluje

 

předložený odpisový plán Technických služeb Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                 

464/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o činnosti a o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

465/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

466/17

 

Rada města odkládá

 

směrnici Pravidla rozpočtového procesu pro školské příspěvkové organizace zřízené městem Vysokým Mýtem, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

467/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování cyklobusu projíždějícího Českomoravským pomezím v roce 2017, a to na zajištění jeho provozu a na jeho propagaci.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

468/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro MAS Litomyšlsko o.p.s., Proseč, IČO: 27506096 na projekt: Provozní činnost MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61 950 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

469/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Spolek přátel Růžového paloučku, Újezdec, IČO: 65189329 na projekt: Slavnost na Růžovém paloučku, ve výši 3 000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

470/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

zastupitelstvo města mění usnesení  č. 45/17 tak, že částka „340.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „326.670,- Kč“ a příspěvek města „34.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „33.000,- Kč“.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

471/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

zastupitelstvo města mění usnesení  č. 46/17 tak, že částka „276.403,- Kč“ se nahrazuje částkou „265.088,- Kč“ a příspěvek města „28.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „27.000,- Kč“.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

472/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

zastupitelstvo města mění usnesení  č. 47/17 tak, že částka „120.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „126.000,- Kč“ a příspěvek města „12.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „13.000,- Kč“.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

473/17                                               

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193, jako dodavatele akce: „M-klub – stavební úpravy WC v 2. NP“, za nabídkovou cenu 713 257,37 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „M-klub – stavební úpravy WC v 2. NP“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2017

           

                                                                                                                     

474/17

 

Rada města schvaluje

 

ukončení administrace dotačního projektu Stezka botanickou zahradou - Vysoké Mýto s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002798.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.06.2017

                                                                                                                                

  

475/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení

 

záměru k realizaci akce „Pasportizace hydrogeolog. vrtů - Vysokomýtská synklinála“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2017

 

476/17

                                              

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení

 

záměru k realizaci akce „Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. vrtů“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 06. 2017

                                                                                                                                

477/17

 

Rada města schvaluje

 

Podání žádosti o dotaci na projekt Vysoké Mýto - Vzdělávání úředníků a strategické dokumenty financovaného z OP Zaměstnanost.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15.06.2017

           

                                                                                                                     

478/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2004544/VB/2, Vysoké Mýto – rekonstrukce TS 530 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4036/3 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4069-800/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.500,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

                                                          

                                                                                 

479/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovité věci tvořící areály Vysokomýtské nemocnice, a to:

 

areál Hradecká čp. 167:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

areál Žižkova čp. 271:

-  pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

-  pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 296 m2,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,

-  pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice či přestěhování Vysokomýtské nemocnice z předmětných nemovitých věcí, vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

 

480/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření trojstranné Dohody o převzetí závazků mezi městem Vysokým Mýtem, Pardubickým krajem a Ministerstvem financí České republiky dle přiloženého vzoru a to z důvodu bezúplatného převodu areálu Vysokomýtské nemocnice, Žižkova čp. 271 v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                         

481/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4102-3/2017 označených jako parc. č. 2374/6 a 2374/7 obojí ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČ 45359326, za kupní cenu ve výši 1.596.600,- Kč bez DPH. Dodání nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2374/6 a 2374/7, oba v k.ú. Vysoké Mýto, plátci je dle § 92d zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v režimu přenesené daňové povinnosti, daň se uplatňuje podle § 56 odst. 5 téhož zákona. Kupující s aplikací režimu § 92d souhlasí.    

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                       

482/17

                                                                                             

Rada města schvaluje

 

převod užívacích práv k bytu č. xx v čp. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě z manželů xx a  xx
na manžele xx a xx, oba trvale bytem xx.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2017

                                                                                                                                

483/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. c) tohoto usnesení mění na:

 

c) 806/3   11/125 Xx a xx xx  771.570,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

 

484/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku č. 7838/98/06/17 xx, a to za 110.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

485/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku k Pojistné smlouvě č. 8060429313, kterým se do smlouvy doplní pojištění cizích peněz a cenností na pojistnou částku 300.000Kč. Roční pojistné bude zvýšeno
o 2.368Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                                       

486/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 224 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

487/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 224 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, dle přiloženého situačního výkresu společnosti JMB Aircraft s.r.o., IČ: 24178586 za účelem umístění dočasné stavby plachtové haly společnosti.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

488/17

 

Rada města schvaluje

 

 

podání odvolání proti usnesení čj. MUVM/17803/2017 ze dne 31.05.2017, kterým bylo zastaveno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu ve věci stavby hemodialyzačního střediska.

                                                                                                                                

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

489/17

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

  

předložený program jednání valné hromady.

                                                          

490/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 

Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2016.

                                              

491/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto, jako jediného společníka obchodní  společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto,

spol. s r. o.

                       

492/17

 

Rada města ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

  

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2016.              

         

493/17

                                                          

Rada města ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

 

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2016.

                                                                                                                                

494/17

                       

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

 

zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích dle předloženého návrhu.

           

495/17

                                                                                                                                

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

 

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

                                                                                                                                

Zodpovídá: ředitel – jednatel MěBP

Termín: 7.6.2017

                       

                       

                                               Ing. František  J i r a s k ý

                                                             starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka