Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2017-14 ze dne 29. 5. 2017

01.06.17

Souhrn usnesení č. 14/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 29. 5. 2017

 

 

 

451/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 29. 5. 2017

           

 

452/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 11.05.2016, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ: 45790949,
v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

453/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci ze dne 11.05.2016, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ: 45790949,
v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

454/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovité věci tvořící areály Vysokomýtské nemocnice, a to:

areál Hradecká čp. 167:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

areál Žižkova čp. 271:

-  pozemek parc. č. 1699/4 ostatní plocha – zeleň,

-  pozemek parc. č. 1699/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/23 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 296 m2,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4143-71/2017 označený jako parc. č. 1699/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,

-  pozemek parc. č. 1700 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, čp. 271, obč. vyb; vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Shora uvedené nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice či přestěhování Vysokomýtské nemocnice z předmětných nemovitých věcí, vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                   

                                                                                                                                

455/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4102-3/2017 označené jako parc. č. 2374/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1832 m2 a parc. č. 2374/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 824 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 2374/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                               

                                                                                                             

                                              

                                               Ing. František  J i r a s k ý

                                                            starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka