Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-11 ze dne 10. 5. 2017

16.05.17

Souhrn usnesení č. 11/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 10. 5. 2017

 

 

Bez osobních údajů

 

                                              

349/17 

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 5. 2017

           

                                                                                                                     

350/17

 

Rada města doporučuje ke schválení ZM

 

rozpočtové změny TS č.1/2017.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

 

351/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti zapojení se do projektu Domovník – preventista, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo vnitra ČR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31. 5. 2017

 

 

352/17

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II. v místě dle přiložené žádosti za účelem uspořádání benefičního festivalu Friend Fest Forever ve dne 24. 6. 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

353/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem garáže v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č 1225/2 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě o výměře 15 m2 panu XX, nar. XX, bytem XX, XX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 662 Kč/m2/rok + DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

354/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č 2374/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2,45m x 6,05m, za účelem umístění stavební buňky panu Klementu Hladíkovi, nar. 23. 11. 1948, bytem Družstevní 367, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 742,-Kč. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

355/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem mostní váhy ev.č. S-01264, která se nachází na části pozemku p.č.10740/7
a pozemek p.č. 10740/2 jehož součástí je budova bez č.p. – senážní žlab ev.č.B-00353 vše
v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou od 1. 6. 2017 s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 15.000,-Kč + DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno
o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Součástí nájemní smlouvy bude
i povinnost nájemce provádět pravidelnou kontrolu areálu bývalé fermentační stanice min. 2x měsíčně. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

356/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém s manželi Marcelou nar. 14.11.1979 a Miroslavem nar. 28.02.1974 Giňovými, trvale bytem Husova 857 ve Vysokém Mýtě na dobu určitou od 1.6.2017 do 30.09.2017 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

357/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Petře Bykarové (nar. 4. 1. 1983), bytem Husova 858, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 6.102 Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1.000 Kč, 1 x 1.102 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31. 5. 2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

 

358/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě paní XX, nar.
XX, trvale bytem XX, XX. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu bude vrácení stávajícího nájemního bytu č. XX v č.p. XX, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

 

359/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 6-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

360/17

 

Rada města schvaluje

 

smlouvu o výpůjčce vozidla Dacia Logan, RZ 3E6 1171 uzavřenou mezi městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ: 00 279 773, a Technickými službami Vysoké Mýto se sídlem Průmyslová 168, Vysoké Mýto, IČ: 70888671, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

 

361/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH Svařeň.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned                                                                                                          

 

 

362/17

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti TOMIL s.r.o. pro město Vysoké Mýto ve výši 700 000,- Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

363/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800076863_1/VB/P „PREL NTL plynovod, V.Mýto.p.p.č. 1191/1, Město V. Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1187/2, 1189, 1191/1, 1191/2, 1196/2 a 1196/3 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4076-117/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31. 5. 2017

 

 

364/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2001438/VB/1, Vysoké Mýto, 1.VMP, tenisová hala kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností KBT elektronik, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3615-766/2011. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.800,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31. 5. 2017                                                                                                 

 

 

365/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005311/VB/01, Vysoké Mýto, Denisova ul., část – kabel NN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností GEOŠRAFO s.r.o., IČ 64793036, se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 1091/3b, PSČ 500 03; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 1812, 4929, 4930/2, 4932/1 a 4933 v k. ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4066-8940/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 32.760,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31. 5. 2017

 

 

366/17

 

Rada města schvaluje

 

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zakázka v rámci DNS - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 4. 5. 2017 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: ENWOX ENERGY s. r. o., IČ: 02639564, Sídlo: Denisova 639/2, 702 00 Ostrava.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned     

                             

                                                            

367/17

 

Rada města schvaluje

 

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zakázka v rámci DNS - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1. 11. 2017, od 6:00 do 1. 11. 2018, do 6:00“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 4. 5. 2017 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, se sídlem: Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

368/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 11. 5. 2016 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka