Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-10 ze dne 26. 4. 2017

02.05.17

 

Souhrn usnesení č. 10/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 26. 4. 2017

 

Bez osobních údajů

 

 

336/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 26. 4. 2017

  

         

337/17

 

Rada města vyjadřuje

 

podporu společnosti Ledax Vita, z ú., IČ 03635759 s poskytováním sociálních služeb ve městě Vysoké Mýto – osobní asistence ve smyslu § 39 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a denní stacionář ve smyslu § 46 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

 

 

338/17

 

Rada města souhlasí

 

s předloženým návrhem oprav chodníků v roce 2017 realizovaných z rozpočtu TS

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

  

                                                                                                                              

339/17

 

Rada města

 

  1. schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku se společností Coma s.r.o., Polička, IČO: 47471557, ve které je vyčíslen podíl společnosti Coma s.r.o. ve výši 97.990,00 Kč bez DPH, cena s DPH činí 118.568,00 Kč.
  2. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků Dohody o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě“

                                                                                                                                

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 5. 2017

 

  

340/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2016 se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, na akci „Prodloužení chodníku v ul. Tisovská“, dle předloženého znění

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 5. 2017

    

                                                                                                                            

341/17

 

Rada města schvaluje

uzavření „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 01. 08. 2013“ se společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28101766.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

342/17                                                                                                                     

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční studijní cestu starosty Ing. Františka Jiraského organizovanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Maďarska a Rakouska v termínu 20. 5. – 27. 5. 2017.

                                                                                                                                

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

 

343/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označené jako parc. č. 4666/124 orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 4666/197 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 (na pozemku stojí stavba: XX, č.p. XX, rod. dům, LV 2951) a parc. č. 4666/454 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/124, 4666/197 a 4930/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

344/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/124 orná půda, parc. č. 4666/197 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: XX, č.p. XX, rod. dům, LV 2951) a parc. č. 4666/454 ostatní plocha – ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům XX (nar. XX) a XX (nar. XX), oba trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 20.500,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětných pozemků od 1. 1. 2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21. 6. 2017   

 

 

345/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/93 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 (na pozemku stojí stavba: XX, č.p. XX, rod. dům, LV 2711) v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

346/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/93 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: XX, č.p. XX, rod. dům, LV 2711) v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní XX, nar. XX (podíl ¾) a manželům XX, nar. XX a XX, nar. XX (podíl ¼), oba trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 3.300,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětného pozemku od 1. 1. 2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21. 6. 2017

                                                                                                                                

 

347/17

 

Rada města odkládá

 

projednání prodeje části pozemku parc. č. 4846/1 v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že město Vysoké Mýto vyzve manžele XX, aby do 30. 6. 2017 doložili městu Vysokému Mýtu dohodu s XX, jejíž obsahem bude zejména shoda všech zúčastněných na příp. změně v umístění brány na výše uvedenou část pozemku, včetně dohody o úhradě nákladů s tím spojených.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30. 6. 2017

 

                                                                                                         

348/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 692 ze dne 26. 1. 2016 uzavřené se společností Racional CZ s.r.o., IČ: 27474721, kterým se z předmětu nájmu vyjme část stavby o výměře 89,91 m2 na p.č. 2053/2 v k.ú Vysoké Mýto (vyznačeno v příloze usnesení). Roční nájemné bude dle tohoto dodatku sníženo o 17.621,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka