Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-09 ze dne 12.4.2017

18.04.17

 

Souhrn usnesení č. 9/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 4. 2017

 

Bez osobních údajů

 

 

311/17

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 4. 2017

           

                                                                                                                                            

312/17

Rada města schvaluje

návrh na koupi obrazu od Richarda Peška pro Městskou galerii Vysoké Mýto za částku 35 000,- Kč a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím díla.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 4. 2017

                                                                                                                                 

313/17

Rada města souhlasí

s pořízením nového komunálního nosiče letních a zimních nástaveb.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                      

314/17

 

Rada města bere na vědomí

informace o doplnění dětských hřišť (DH) ve Vysokém Mýtě herními prvky.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

315/17

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto na projekt: „Pálení čarodějnic 2017 - dětský program“, ve výši 12.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

316/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

„Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podal pan Jiří Mareš, bytem Větrná 668, 566 01 VYSOKÉ MÝTO na p. p. č. 302/20 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské“) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

317/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

„Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podali manželé Václav a Blanka Kvapilovi, bytem Džbánov 130, 566 01  VYSOKÉ MÝTO na p. p. č. 302/21 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské“) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

318/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

„Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysokého Mýta, kterou podal pan Jiří Polyák, bytem Rokycanova 656, 566 01  VYSOKÉ MÝTO na p. p. č. 302/22 v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta (z využití „RI – rekreace“ na využití „BV – bydlení venkovské“) do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

319/17

 

Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 4644/68 v k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Novákovi, IČ: 660 54 371 za účelem uspořádání středověkého divadla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 11. 5. 2017 do 14. 5. 2017. Nájemné bude ve výši 4000,-Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

          

                                                                                                        

320/17

 

Rada města schvaluje

výpůjčku části pozemku p.č. 1289 o výměře 560m2 a  pozemku p.č. 1288 jejíž součástí je budova č.p.199 v ulici Komenského  v k.ú. Vysoké Mýto ústavu Ledax Vita z.ú., IČ: 036 35 759 za účelem provozování Centra služeb Ledax Vysoké Mýto. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu určitou od 24. 4. 2017 do 22. 5. 2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 321/17                                                                                                                                

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o výpůjčce části pozemku p.č. 1289 o výměře 560m2 a  pozemku p.č. 1288 jejíž součástí je budova č.p.199 v ulici Komenského  v k.ú. Vysoké Mýto ústavu Ledax Vita z.ú., IČ: 036 35 759 za účelem provozování Centra služeb Ledax Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

322/17

 

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského vlastníku pozemku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

323/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Šárce Michalcové (nar. 27. 5. 1973), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 16.662 Kč v 8 měsíčních splátkách: 7 x 2.000 Kč, 1 x 2.662 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30. 4. 2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                  

324/17

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém s panem Davidem Dudou (nar. 14. 5. 1993) a Ivanou Pěchulovou (nar. 7. 8. 1993), trvale bytem Husova 857 ve Vysokém Mýtě. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                          

 

325/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém s paní Šárkou Michalcovou nar. 27.05.1973, trvale bytem Prokopa Velikého 794 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou do 30.04.2018 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.  

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

326/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20,4m2 (6,8m x 3m) v místě dle přílohy paní Petře Kling, nar. 5. 4. 1974, bytem Pražská 170, Vysoké Mýto za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 184,-Kč. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                                                  

327/17

Rada města souhlasí

s pozastavením provedení vyklizení bytu č. x v č.p. xx v ulici xxx, který užívá xx nar. xx z důvodu dodržování splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

328/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015370/VB/3, Vysoké Mýto, 3933/3, Beran, rekreace - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ  28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31. 5. 2017

                                                                                                                     

329/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005872/VB/1, Vysoké Mýto, TS1015TS352 – DPCZ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci p. Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1988/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (trafostanice UO 0352) v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31. 5. 2017

330/17                                                                                                                     

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 5-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                                

331/17

Rada města zrušuje

ke dni 12. 4. 2017 Vnitřní směrnici číslo 2/2016 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta ze dne 31. 3. 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12. 4. 2017

    

                                                                                                                                

332/17

 

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 4/2017 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 13. 4. 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13. 4. 2017

 

333/17

                                                                                                                     

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce „Park Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                          

334/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. arch Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích 286, 463 31 Chrastava, IČ 72658550 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce „Park Za Pivovarem“ dle předloženého znění.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Park Za Pivovarem“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 4. 2017

 

335/17                                                                                                                     

 

Rada města bere na vědomí

Zprávu interní auditorky z provedené kontroly v Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci.

                                                                                                                     

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka