Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017-08 ze dne 29.3.2017

04.04.17

Souhrn usnesení č. 8/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 3. 2017

 

 

Bez osobních údajů

 

 

263/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29. 3. 2017.

           

                                                                                                                                            

264/17

 

Rada města schvaluje

 

převedení 112.000 Kč z příspěvku na provoz na rok 2017 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, na příspěvek na investici, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

                                                                                                                     

265/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konfederaci politických vězňů ČR oblastní pobočku č. 66 Ústí nad Orlicí na projekt: „Doprava na tradiční Muklovskou pouť pro členy pobočky“, ve výši 2.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

266/17

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 212 v DPS Litomyšlská 50 paní  Holomkové Jaroslavě, nar. 21.8.1938 a panu Josefu Holomkovi, nar. 1.6.1940, na 3 roky do 31.3.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

267/17

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 123 v DPS Litomyšlská 50 paní  Vávrové Ludmile, nar. 28.12.1951 a panu Janu Šuchovi, nar. 13.12.1947, na 1 rok do 31.3.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

268/17

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v DPS Komenského 124 paní Doležalové Ivaně, nar. 17.11.1957, na 1 rok do 31.3.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

269/17

 

Rada města ukládá

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2017.

Zodpovídá:      starosta

Termín:           30.06.2017

                                                                                                         

270/17

 

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2016.

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

                                                                                                         

271/17

Rada města schvaluje

 

vyjádření následujícího znění:

Město Vysoké Mýto se seznámilo s obsahem Oznámení záměru „Nová lakovací linka pro povrchovou úpravu kovových dílů“ zpracovaném firmou EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02  Pardubice, a s ohledem na závěry uvedené v citovaném oznámení má za to, že není třeba záměr oznamovatele ECOS Choceň s.r.o., IČ 64791351, se sídlem Pernerova 95, 565 01  Choceň posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                     

272/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-028632 0059/15 OC Agile Vysoké Mýto, MK mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 4279/6 v  k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3953-120/2015. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

                                                                                                         

273/17

Rada města souhlasí

 

s navrženou trasou nové přípojky pro objekt čp. 52 v ul. Erbenova dle varianty č. 1), akce „Vysoké Mýto, Erbenova, 52/3, Ing. Ponec“, tj. s umístěním venkovního vedení NN, podpěrného bodu (nového betonového sloupu) a  pojistkové skříně SP100 na pozemku parc. č. 4835/3 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu; dále rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015429/VB/01, Vysoké Mýto, Erbenova, 52/3, Ing. Ponec mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4835/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Podmínkou uzavření předmětné smlouvy je závazek strany Oprávněné umístit bezplatně na nově vybudovaném betonovém sloupu veřejné osvětlení ve vlastnictví města. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou 5 let, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.810,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2017

                                                                                                                     

274/17

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1599/3 zahrada o výměře 674 m2 a pozemek parc. č. 1599/13 zahrada o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

275/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 1599/3 a 1599/13 v obci a k.ú. Vysoké Mýto spoluvlastníkům bytového domu Štefánikova čp. 621, tj. paní xx (podíl 1/4), nar. xx, trvale bytem xx, paní xx (podíl 7/32), nar. xx, trvale bytem xx, paní xx(podíl 1/4), nar. xx, trvale bytem xx, panu xx (podíl 1/4), trvale bytem xx  a xx (podíl 1/32), trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 305.150,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017                                                                                                             

                                                                                                                     

276/17

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/143 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 472, rod. dům, LV 4147) v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

277/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/143 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 472, rod. dům, LV 4147) v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětného pozemku od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                         

278/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 851/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 (na pozemku stojí stavba bez čp/č.ev., garáž, LV 7059) v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

279/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 851/9 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/č.ev., garáž, LV 7059) v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx, trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětného pozemku od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                         

280/17

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4128/224 orná půda o výměře 30 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

281/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4128/224 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx, nar. xx a xx, nar. xx (podíl ½), panu xx, nar. xx (podíl ¼) a paní xx, nar. xx (podíl ¼), všichni trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětného pozemku od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                                     

282/17

Rada města trvá

 

na kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2 při event. prodeji části pozemku parc. č. 1306/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. K této částce budou připočteny náklady na přípravu podkladů a sepsání kupní smlouvy ve výši 500,- Kč (dlouhodobě zaplocený a užívaný pozemek). Kupujícím bude vyměřen poplatek za bezesmluvní užívaní části pozemku od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad do KN. Kupující dodají geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

283/17

Rada města trvá

 

na kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 (lokalita Vinice) při event. prodeji pozemku parc. č. 5049/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. K této částce budou připočteny náklady na přípravu podkladů a sepsání kupní smlouvy ve výši 500,- Kč (dlouhodobě zaplocený a užívaný pozemek). Kupující bude vyměřen poplatek za bezesmluvní užívaní části pozemku od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad do KN.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

284/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označené jako parc. č. 4666/127 orná půda o výměře 140 m2, parc. č. 4666/174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 701, rod. dům, LV 2953) a parc. č. 4666/457 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/127, 4666/174 a 4930/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

285/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4087-1058/2016 označených jako parc. č. 4666/127 orná půda, parc. č. 4666/174 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 701, rod. dům, LV 2953) a parc. č. 4666/457 ostatní plocha – ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx, nar. xx a xx, nar. xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 69.700,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětných pozemků od 1.1.2017 do dne podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 21.06.2017

                                                                                                                     

286/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4122-34/2017 označených jako parc. č. 2280/2 a 2280/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541 za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

287/17

Rada města ukládá

dozorčí radě Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s.r.o. projednat reklamace ve vyúčtování nákladů pana Roberta Duždy a manželů Kubatkových.

Zodpovídá: dozorčí rada

Termín: 30. 4. 2017

                                                                                                                     

288/17

Rada města ukládá

 

starostovi podat vyjádření k odvolání Promejto, z.s. proti dodatečnému povolení stavby „Oprava mostku přes Mlýnský potok“; obsahem vyjádření města bude zejména upozornění na skutečnost, že odvolání zmíněného spolku je nepřípustné, neboť je podáno osobou, která k podání odvolání není oprávněna, jelikož nevykazuje zákonné znaky účastníka řízení a dále též argumentace na podporu vydaného rozhodnutí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

289/17

Rada města bere na vědomí

 

informaci k dani z přidané hodnoty u převodu pozemku parc. č. 1515/11, jehož součástí je stavba č.p. 147, Litomyšlské Předměstí a pozemku parc.č. 1515/12, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

290/17

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Norbertu Varadi (nar. 29.7.1998) a paní Andree Mikerové (nar. 26.6.1995), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2017.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

 

291/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 188 náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Věrou (nar.11.4.1963) a Zdeňkem (nar. 14.07.1959) Paličkovými, trvale bytem náměstí Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.09.2017. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

292/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou (nar.21.05.1953) Husákovou, trvale Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2017. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

293/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Denise Ferkové (nar. 05.08.1985), bytem Husova 858, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 6.490 Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 2.163 Kč, 1 x 2.164 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                     

294/17

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Darině Husárové (nar. 22.11.1987), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 8.402 Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 2.800 Kč, 1 x 2.802 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

295/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Nataše Bykarové (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 10.133 Kč v 6 měsíčních splátkách: 5 x 1.688 Kč, 1 x 693 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

 

296/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Věře Dostálové (nar. 8.4.1967), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 7.637 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1.000 Kč, 1 x 637 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

297/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém s paní Natašou Bykarovou, nar. 11.11.1971 trvale bytem Husova 156 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou do 30.06.2017 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

           

                                                                                             

298/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém s paní Darinou Husárovou, nar. 22.11.1987 a Jaroslavem Dadučem nar. 07.06.1986, trvale bytem Husova 156 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou do 30.06.2017 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.  

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                       

                                                                                 

299/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém s manželi Denisou nar. 05.08.1985 a Janem nar. 06.04.1985 Ferkovými, trvale bytem Husova 858 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou do 30.06.2017 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.  

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

300/17

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém s manželi Marcelou nar. 14.11.1979 a Miroslavem nar. 28.02.1974 Giňovými, trvale bytem Husova 857 ve Vysokém Mýtě. 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

301/17                                                                                              

 

Rada města nesouhlasí

 

s udělením výjimky z obecných požadavků na výstavbu pro stavbu „Hemodialyzační středisko – výjimka z obecných požadavků na výstavbu Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, U Staré zastávky č.p.651“ (spis. zn. MUVM/03265/2017).

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

302/17

Rada města schvaluje

opětovné zveřejnění informace o záměru pronajmout garáž v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č 1225/2 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě o výměře 15 m2 obálkovou metodou se stanovením nejnižší ceny nájemného ve výši 510,-Kč/m2/rok + DPH. Opětovné zveřejnění se uskutečňuje z důvodu administrativní chyby Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                 

303/17

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce - .setkání amerických dodávek a vanů na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 26.8.2017 v době od 12 do 16hod a v místě dle přiložené žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

304/17

 

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 467 o nájmu pozemku ze dne 31. 8. 2004 uzavřené s manželi Březinovými Libuší a Václavem dohodou ke dni 31. 3. 2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

305/17

 

Rada města schvaluje

pronájem části nebytového prostoru (chodba) o rozměru 0,6m x0,5m v místě dle přílohy, v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady Ing. Miloslavu Burešovi, IČ: 631 98 321. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.000Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

306/17

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21. 12. 2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto z. s., IČ: 00428230 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                                         

 

307/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem pozemku p.č. 4289/93 o výměře 528m2 a část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 516 m2 dle přiloženého zákresu – plocha „A“  vše v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku budovy č.p.41  stojící na p.č.4289/93 v k.ú. Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou deseti let, počítáno od data uzavření nájemní smlouvy. Roční nájemné je stanoveno ve výši 48.144,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

308/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 4289/15 o výměře 1700 m2 v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého zákresu – plocha „B“ společnosti GAPA spol. s r.o. , IČ: 455 38 085. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno ve výši 85.000,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

309/17                                                                                              

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Petra Neumanna na funkci člena komise dopravní.

 

                                                                                                                     

 

 

310/17

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci PhDr. Radima Urbánka na funkci člena komise kulturní.

 

                                                                                                                     

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka