Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017-03 ze dne 1.2.2017

03.02.17

Souhrn usnesení č. 3/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 2. 2017

 

 

Bez osobních údajů

 

 

55/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 2. 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

56/17

Rada města schvaluje

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

57/17

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2017 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

58/17

 

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

59/17

Rada města schvaluje

 

předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2017.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

60/17

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.245.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2017                 561.250,-Kč

30.06.2017                 561.250,-Kč

30.09.2017                 561.250,-Kč

31.12.2017                 561.250,-Kč.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

61/17

 

Rada města schvaluje

 

přesun části provozní dotace na opravy ve výši 2.173.000,- Kč z rozpočtu TS roku 2016 do rozpočtu TS na rok 2017. 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

62/17

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí na projekt: Fotbalový kemp OFS Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

63/17

 

Rada města schvaluje

 

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ na protest proti porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení vlajky Tibetu na budovu Městského úřadu        ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10. 3. 2017.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: 10. 3. 2017

                                                                                                         

64/17

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2017 v hodnotě 4 583,- Kč/ks městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a Choceň.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

65/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2016. 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 15. 2. 2017

                                                                                                                     

           

                                                                                             

66/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2016 ve složení: Ing. Jitka Soukenková, Ing. Veronika Severová a JUDr. Libor Poláček.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 15. 2. 2017

                                                                                                                     

67/17

 

Rada města stanovuje

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2016 v kategorii  1 - 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 2. 3. 2017

                              

                                                                                                         

68/17

                                                                           

Rada města schvaluje

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2016 v kategorii 1 – 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 2. 3. 2017

                                                                                                                     

69/17

Rada města doporučuje

 

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení  žádosti o udělení státního občanství ČR  Miloše  Vičana, nar. 24.07.1958, bytem Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Valcha 187.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková, vedoucí OKS

Termín:        ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

70/17

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.2-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                         

71/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce poskytnuté organizaci města Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013, ve výši 300,0tis.Kč se splatností do 31.12.2018, s účelem použití na zajištění financování projektu „Dětská skupina v MC Tykadlo Vysoké Mýto“ dotovaného z MPSV ČR – registrační číslo projektu – CZ 03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001704. Zápůjčka je poskytnuta bezúročně a bude použita výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotace a vlastní úhradou nákladů týkajících se tohoto projektu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.02.2017

                                                                                                                     

72/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.02.2017

                                                                                                         

73/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2016 se společností CODE spol. s.r.o., IČ: 49286960 dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  28.02.2017

                                                                                                         

74/17

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o dílo se společností CODACO Electronic, s.r.o., Hemy 825, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ: 253 653 12 na provedení opravy komunikačního zařízení „sestra pacient“ v budově Domova pro seniory, Žižkova 913, Vysoké Mýto (LEDAX) v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  28.02.2017

                                                                                                         

75/17

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci na vypracování Regulačního plánu Městské památkové zóny Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2017

                                                                                                         

76/17

Rada města schvaluje

změnu kritérií Výzvy „Park za pivovarem“ v bodě 7.2 změnu váhy dílčích hodnotících kritérií v bodě b) z 30% na 40% a v bodě c) z 20% na 10%.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2017

                                                                                                                     

77/17

Rada města schvaluje

návrh Výzvy „Park za pivovarem - rozpracování architektonického návrhu akce do podoby projektové dokumentace“ dle pozměněného návrhu členů rady města.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2017

                                                                                                                     

78/17

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro výběr dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby v jednacím řízení bez uveřejnění akce „Park za pivovarem“, ve složení:

Ing. František Jiraský (náhradník Ing. Martin Krejza)

Ing. Luboš Karmín (náhradník Jiří Kovařík)

Ing. arch. Milan Košař

Ing. Pavel Kubeš

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

79/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k Mandátní (Příkazní) smlouvě č. 40 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 259 68 276 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

           

                                                                                             

80/17

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství, nám. Přemysla Otakara II. a Havlíčkovy sady, pro Vyšší odbornou školu stavební a Střední školu stavební Vysoké Mýto ve dne 10.6.2017 za účelem pořádání oslav 120. výročí založení školy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                             

 

81/17

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4896/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 241, jiná st., LV 4305) a pozemek parc. č. 4896/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 531, rod. dům, LV 4305), vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

82/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4896/9 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 241, jiná st., LV 4305) a pozemku parc. č. 4896/10 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí, č.p. 531, rod. dům, LV 4305), vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Pavlu Suchému, nar. 06.02.1983 (podíl ½) a paní Ivaně Suché, nar. 01.04.1985 (podíl ½), oba trvale bytem Sportovní 215, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je úhrada bezesmluvního užívání předmětných pozemků od 01.01.2014.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                                     

 

 

 

83/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4128/202 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu zachování uliční čáry; existence množství inženýrských sítí, veřejného osvětlení a dvou vitálních habrů na požadované části pozemku.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

 

 

84/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4527/1 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku pro budoucí využití.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.03.2017

                                                                                                         

 

85/17

 

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 12 v čp. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní xx na paní xx, trvale bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2017

                                                                                                         

86/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. l) tohoto usnesení mění na:

l) 805/12   3/50 xx xx  541.456,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.02.2017

 

                                                                                                                     

 

 

87/17

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 537/4 vymezenou v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 537, 538, byt. dům na parcele 1060, 1061 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 31/250 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 970.000,- Kč. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 4894 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Bytovou jednotku bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                             

88/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o povolení kácení stromů v ul. Rokycanova dle předloženého projektu, vyhotoveném společností Zahradní architektura Pardubice s.r.o., z důvodu rekonstrukce zeleně v dané části ulice, a to pouze u stromů, rostoucích na levé straně ulice (při pohledu od kolejí) v úseku mezi ulicemi Jiráskova a Denisova s náhradní výsadbou dle projektu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

89/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o povolení kácení stromů  - 6 olší rostoucích na pozemku p.č. 10620 v k.ú. Vysoké Mýto v blízkosti železniční tratě v místě dle přiložené mapy, a to zejména z důvodu možného ohrožení bezpečnosti provozu na železniční trati.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

           

                                                                                             

 

90/17

Rada města bere na vědomí

rezignaci Jiřího Drnka na funkci člena komise kulturní.

 

           

                                                                                             

 

91/17

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci Zdeňka Pohorského na funkci člena komise kulturní.

 

           

92/17

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing Romana Bati na funkci člena komise bytové.

 

                                                                                                                     

93/17

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci Ing. Jaromíra Andrleho na funkci člena komise stavební.

 

                                                                                                         

 

 

94/17

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci Marty Havlíčkové na funkci členky komise sdružení pro občanské záležitosti.

 

                                                                                                         

 

 

95/17

Rada města jmenuje

členkou komise pro etnické menšiny Editu Neumanovou, bytem Vraclav 174.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

96/17

Rada města jmenuje

členkou pracovní skupiny prevence kriminality lic. Petru Dostálovou, bytem Loučky 22,

565 01 Choceň.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

           

                                                                                             

 

97/17

 

Rada města jmenuje

členkou komise sdružení pro občanské záležitosti Alenu Korálovou, bytem Vraclavská 362,

566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

98/17

Rada města jmenuje

členem komise stavební Ing. Milana Urbánka, bytem nám. Přemysla Otakara II. č.p. 214,

566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

99/17

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Jitky Soukenkové na funkci vedoucí odboru kanceláře starosty.

                                                                                                         

 

100/17

Rada města schvaluje

 

Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, s platností od 1.2.2017.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.2.2017

                                                                                                         

 

 

101/17

 

Rada města svěřuje

 

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje

částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá:      tajemník

Termín:           ihned

                                              

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka