Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2017-01 ze dne 4.1.2017

05.01.17

Souhrn usnesení č. 1/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 1. 2017

 

1/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 1. 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2/17

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

                                                                                                                    

 

3/17

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený rozpočet a plán činnosti na rok 2017.

 

                                                                                                               

 

4/17

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

plnění plánu činnosti a rozpočtu v roce 2016.

                                                                                                         

5/17

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. odkládá

bod č. 3 – „Pachtovní smlouva“ na příští jednání valné hromady.

                                                                                                                     

 

6/17

                                                          

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v DPS Komenského 124 paní Bezákové Evě,

nar. 8.6.1956, na 1 rok do 31.1.2018.

 

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

7/17

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 205 v DPS Litomyšlská 50 paní Samoelové Vlastě, nar. 17.2.1941

a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.01.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

8/17

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Ludmilou Vávrovou (nar. 28.12.1951), bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu  v celkové výši 6 412,- Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1 000 Kč a 1x 412 Kč.  Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.1.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

  

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb, ředitel MěBP

Termín: ihned

           

                                                                                             

 

9/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva ke smlouvě č. 1745/2004-321-S-Z/017/2004 ze dne 15.12.2004 týkající se nemovitých věcí, které tvoří ucelený areál zdravotnického zařízení v ul. Hradecká čp. 167 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

                                                                                                                     

10/17

Rada města schvaluje

 

převzetí likvidačního zůstatku po ukončení likvidace MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s., IČ: 27525791.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

11/17

Rada města ukládá

vedoucímu OVV zajistit převzetí archivních dokumentů MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s., IČ: 27525791, po ukončení její likvidace

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned po výzvě likvidátora

           

                                                                                                         

 

12/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“ s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje na základě zmocnění ev.č. Z/10/MS/2015-B ze dne 02.11.2015

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2017

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka