Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-40 ze dne 21.12.2016

28.12.16

Souhrn usnesení č. 40/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21. 12. 2016

 

 

1300/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21. 12. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

1301/16

Rada města schvaluje

návrh na koupi souboru čtyř obrazů od Jaromíra Krosche pro Městskou galerii Vysoké Mýto za celkovou částku 13 900,- Kč a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a převzetím děl.

 

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín: 30. 12. 2016

                                                                                                                                

1302/16

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.000,- Kč od MUDr. Hany Peškové pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, na vybavení třídy - didaktické hry pro děti, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1303/16

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., pro město Vysoké Mýto ve výši 60 000,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1304/16

 

Rada města souhlasí

 

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – oprava šaten v 1.PP a oprava WC v 1.NP dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na tyto stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

1305/16

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 5 lip na pozemku p.č. 5120/17 v k.ú. Vysoké Mýto a ukládá Technickým službám zajistit pokácení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                             

 

 

1306/16

 

Rada města schvaluje

 

pokácení jasanu rostoucího na pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto a ukládá Technickým službám zajistit pokácení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

1307/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2917 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku pro příp. budoucí využití v dané ulici.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

1308/16                                                                                                        

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4644/73 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 691 Prokopa Velikého v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

                                                                                                         

 

1309/16

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4289/69 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 100 m2, v místě dle přiloženého zákresu, panu Martinu Hebelkovi, IČ: 492 97 198 za účelem uskladnění dřeva, následného seštěpkování a odvozu dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 22.12.2016 do 19.1.2017. Nájemné bude ve výši 420,-Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1310/16

 

Rada města schvaluje

vyjádření následujícího znění: „Město Vysoké Mýto se seznámilo s obsahem oznámení záměru „Terénní úpravy Dráby“ zpracovaném firmou Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, a s ohledem na závěry uvedené v citovaném oznámení má za to, že není třeba záměr oznamovatele Technické služby Vysoké Mýto, IČ 70888671, se sídlem Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.“

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1311/16

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2017 v hodnotě 5.000,-Kč Senior dopravě ČČK Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 31.12.2016

 

                                                                                                                    

 

 

1312/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Vysokým Mýtem a paní Mgr. Vladimírou Nacházelovou, nar. 1964, bytem Jiráskova 190, 566 01  Vysoké Mýto s účinností od 1. 1. 2017, jejímž předmětem budou činnosti spojené s vedením kroniky města Vysokého Mýta

za odměnu 2 499,- Kč měsíčně.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka