Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-37 ze dne 30.11.2016

05.12.16

Souhrn usnesení č. 37/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30. 11. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1205/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30.11. 2016.

 

 

1206/16

Rada města vydává

 

Nařízení města Vysokého Mýta č. 3/2016 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

1207/16

Rada města schvaluje

ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého 3/2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

           

1208/16                                                                                                                   

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru od Jiřího Šindlera. Jedná se o obraz s názvem Čas probuzení, jehož je dárce autorem. Rada města pověřuje kurátorku Ivetu Danko vyhotovením darovací smlouvy a převzetím díla.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                

Termín: 10. 12. 2016

                                                                                                         

1209/16

Rada města bere na vědomí

žádost o propůjčení obou podchodů pro uspořádání graffiti workshopu v září 2017. Organizací pověřuje kurátorku Ivetu Danko, která bude postupovat podle dohody s příslušným odborem města.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                 

Termín: září 2017

                                                                                                                                

1210/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 209 v DPS Litomyšlská 50 paní Zdence Bernatíkové, nar. 15.4.1928, bytem V Peklovcích 706, Vysoké Mýto a  uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30.11.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1211/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 109 v DPS Litomyšlská 50 paní Boženě Drbalové, nar. 13.5.1933, bytem Čs. Bratří 286, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30.11.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

           

           

                                                                                             

 

1212/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 117 v DPS Litomyšlská 50 paní Baránkové Olze, nar. 4.12.1937, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1213/16

 

Rada města doporučuje

 

ke schválení ZM rozpočtové změny TS č.4/2016.

                                                                                                                     

 

 

 

1214/16

Rada města schvaluje

nové limity pracovníků TS a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2016 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

1215/16

Rada města ukládá 

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto zaslala Mott MacDolnaldu stanovisko k záznamu jednání ze dne 09.11.2016 níže uvedené stanovisko:

  

1) město Vysoké Mýto požaduje v DÚR zachovat napojení ulice Prokopa Velikého na tzv. silnici Pekloveckou, a to buď pomocí nadjezdu D35 SO 05-222, nebo novou komunikací dle obrázku č. 2, tedy v oblasti Peklovců, mezi km 40,5 až 41,5 km.

   

2) město Vysoké Mýto požaduje ponechání zapojení obou větví místní komunikace od města k posklizňové lince do okružní křižovatky;

3) město Vysoké Mýto souhlasí s přeznačením cyklotrasy č. 4230 ze stávající trasy vedoucí od ul. Vraclavská, ul. Průmyslová, podél „posklizňové linky“ za podjezd pod D35 ve směru na Zámrsk, s tím, že nově cyklotrasa č. 4230 bude přeznačena na ul. Vraclavská, svedena pod podchod stávající silnice č. I/35 a zpět na směr Zámrsk, přes zpevněnou stezku vedoucí souběžně s ul. Hradeckou k vlakovému přejezdu, dále po zpevněné stezce vpravo podél stávající I/35 směr Zámrsk po odbočku do Slatiny. 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned 

                                                                                                                                

1216/16

Rada města schvaluje

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku frankovací stroj FRAMA Sensonic 2100T s inventárním číslem  383.

Zodpovídá: vedoucí OVV a OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1217/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě

193.696,00 Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 14. 12. 2016

                                                                                                                     

1218/16

Rada města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 2.219 Kč dle přílohy do vlastnictví společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150, se sídlem: Litomyšlská 72, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2016

 

                                                                                                                                

 

 

1219/16

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Margitě Mikové (nar. 12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 7.965 Kč v 16 měsíčních splátkách: 15 x 500 Kč, 1 x 465 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                

1220/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Magdaleně Burianové (nar. 09.10.1981), bytem Husova 856, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 6.798 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1.000 Kč, 1 x 798 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                

 

 

1221/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Michaele Ferkové (nar. 12.03.1991) a panu Martinu Giňovi (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

 

                                                                                                                                

 

 

1222/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Magdalenou Burianovou (nar. 09.10.1981), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                                                                                                                           

 

1223/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 1.12.2016 do 31.03.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                                                                                                                           

1224/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 1.12.2016 do 31.03.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1225/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2017.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                

1226/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2017.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                                

 

1227/16

 

Rada města schvaluje

pronájem nebytového prostoru č. 121  a dále podílu ve výši 1/3 z nebytových prostorů č. 122, 123, 124 o celkové rozloze 31,40 m2 v budově č.p.116 tvořící součást pozemku p.č 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě společnosti Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o., IČ: 27553248. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1398,-Kč a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

 

1228/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem  části pozemku p.č. 1725/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 27 m2 dle přiložené mapy manželům xx, nar. xx a xx, nar. xx oba bytem xx za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 243,-Kč a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1229/16

 

Rada města schvaluje

pronájem  části pozemku p.č. 1725/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 25 m2 dle přiložené mapy panu Milanu Fišerovi, nar. 16.11.1963, bytem Školní 361, Vysoké Mýto za účelem zřízení zahrádky a skladovací plochy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 225,-Kč a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

1230/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 60 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené se společností AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802. Dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku část pozemku p.č. 4214/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 72,8 m2 (13m x 5,6m) v místě dle přiloženého zákresu a ke zvýšení ročního nájemného o částku 238,-Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1231/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol.s.r.o., IČ: 25951378, na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto,  Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě ve dnech 13.12.2016 a 14.12.2016 a části pozemku p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě ve dnech 16.12.2016  za účelem prodeje vánočních stromků.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1232/16

 

Rada města schvaluje

pronájem garáže č. 1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 panu xx (nar. xx), trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 528,08 Kč/m2/rok + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

1233/16

 

Rada města schvaluje

zveřejněné informace o pronájmu části střechy bytového domu č.p.715 tvořící součást pozemku p.č. 4644/112 o výměře 2 m2 a části střechy bytového domu č.p. 717 tvořící součást pozemku p.č. 4644/114 o výměře 10 m2 v k.ú. Vysoké Mýto včetně prostoru v/na předmětné budově a budově č.p. 716 tvořící součást pozemku p.č. 4644/113 v k.ú. Vysoké Mýto potřebného pro kabelové propojení za účelem umístění antén základnové stanice veřejného telekomunikační sítě.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí OPM

Termín: ihned

 

1234/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4067-217/2016 označeného jako parc. č. 4065/4 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 33.920,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

 

                                                                                                                                

 

1235/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 10751 trvalý travní porost  v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 510.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                                

1236/16

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 941/16 ze dne 24.08.2016.

 

 

                                                                                                                     

 

1237/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4045-163/2016 označených jako parc. č. 1690/60, 1690/61 a 1690/62 vše zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti CORESO, spol. s.r.o., IČ 27750345, se sídlem Brno – Zábrdovice, Spolková 298/10, PSČ 602 00 za celkovou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena aktuální sazba DPH. Dodání nemovité věci po podstatné změně dokončené stavby nesplňuje podmínku § 56 odst. 3 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                                

 

1238/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 490/6 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 490, 491, byt. dům na parcele 1805, 1806 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 80/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 822.001,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

 

                                                                      

1239/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070 za celkovou kupní cenu ve výši 1.501.111,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                     

1240/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti česká FARMA s.r.o., IČ 02094070 za celkovou kupní cenu ve výši 8.273,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

1241/16

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1599/3 a 1599/13 v k.ú. Vysoké Mýto se spoluvlastníky bytového domu č.p. 621 stojícího na pozemku p.č. 1599/9 v k.ú. Vysoké Mýto. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Důvodem výpůjčky je užívání pozemků za účelem jejich údržby s tím, že nebudou využívány ke komerčním nebo soukromým účelům.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

1242/16                                                                                                                   

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1599/2 v k.ú. Vysoké Mýto se spoluvlastníky bytového domu č.p. 620 stojícího na pozemku p.č. 1599/8 v k.ú. Vysoké Mýto. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Důvodem výpůjčky je užívání pozemku za účelem jeho údržby s tím, že nebude využíván ke komerčním nebo soukromým účelům.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

1243/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014392/VB/04, Vysoké Mýto, Na Plese, čp. 192, Svobodová mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 3132 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

 

                                                                                                                                

 

1244/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100555_ /BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1334 a 4809/3 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Dobrovského, číslo stavby: 7700100555“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

 

                                                                                                                     

 

1245/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje darování věcí v celkové pořizovací hodnotě 527.731,89Kč, uvedených v příloze usnesení, Technickým službám Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                                

 

1246/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                                 

1247/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2016

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

                                                                                                                     

 

 

1248/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Vysoké Mýto pana Jana Boušky, bytem Na plese 156, 566 01 VYSOKÉ MÝTO do další aktualizace územního plánu. Jedná se o změnu na p.p.č. 3078/7 v k. ú. Vysoké Mýto z plochy NZs – plochy smíšené krajinné zeleně na plochu BV- bydlení v rodinných domech – venkovské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

                                                                                                                                

 

1249/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysoké Mýto v roce 2017 s firmou Stanislav Menclík, Dobrovského 70, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:72841214 za nabídkovou cenu 80.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                

 

 

1250/16

 

Rada města doporučuje

 

ZM schválit plán odpadového hospodářství města Vysokého Mýta na období 2016 -2023.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

1251/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby se společností TOMIL s.r.o. dle předloženého znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.12.2016

 

                                                                                                                                

 

1252/16

 

Rada města schvaluje

podepsání smlouvy se společností H3geo, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04424646 na zpracování dokumentace analyzující stav starých průzkumných vrtů hydrogeologických objektů za částku 355 135,- Kč s DPH.

 

           

                                                                                                         

1253/16

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na zpracování dokumentace analyzující stav starých průzkumných hydrogeologických objektů.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

 

                                                                                                                     

 

 

1254/16

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Demolice objektu č.p. 46- Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

 

                                                                                                                     

1255/16

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na akci Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

                                                                                                                                

 

1256/16

 

Rada města odkládá

 

bod č. 5 odboru rozvoje města –Stadion Vysoké Mýto – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  14.12.2016

 

                                                                                                         

 

1257/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se společností Bergartan a GAMAGAS, Plzeňská 157/98, Praha – Košíře, IČ: 01394584 na změnu ceny díla v souvislosti s provedením odpočtu neprováděných prací při provádění akce Přeložka plynovodu přístavby Krytého plaveckého bazénu.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  15.12.2016

 

                                                                                                         

 

1258/16

 

Rada města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Evu Brychtovou a Martina Brychtu na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 9 690,- Kč.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  20.12.2016

 

 

                                                                                                                                

1259/16

 

Rada města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Michaela Mergla na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 6 773,- Kč.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  20.12.2016

 

 

                                                                                                                     

 

1260/16

 

Rada města odkládá

 

bod č. 9 odboru rozvoje města – „Regenerace sídliště U Hřbitova“.

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                     

 

 

1261/16

 

Rada města schvaluje

 

Investiční projektový záměr “Rekonstrukce WC - bezbariérový prostor“ Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, realizace v období r. 2017 – 2020.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1262/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 8 968 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

 

                                                                                                         

1263/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra o 75 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 08/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                         

 

1264/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s., v roce 2016, podle zadání města Vysokého Mýta (slavnostní předávání Výročních cen města, Národní přehlídku dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Dvořákův festival, jarní kujebácký jarmark, Kinematograf bratří Čadíků, promenádní koncerty, Týden hudby, Městské slavnosti, adventní kujebácký jarmark a výroční večer pro výbory ZM a komise RM) z 1 316 000 Kč na 1 355 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1265/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 7.839,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

1266/16

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti TOMIL s.r.o. pro město Vysoké Mýto ve výši 700 000,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1267/16

 

Rada města mění

 

usnesení číslo 1179/16 ze dne 16.11.2016 tak, že za první větu doplňuje text „Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.“.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                         

1268/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1269/16

Rada města schvaluje

 

Nákup  osobního automobilu od firmy MotoTrade V.M s.r.o IČO:22822498  na  automobil Ford Tourneo Courier trend – 1.0 ecoBoost/74 KW v ceně 329 900,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1270/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření licenční smlouvy mezi Janem Mračnem, bytem 9. května  629, 566 01  Vysoké Mýto a Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 32  Vysoké Mýto, IČ: 00279773,  jejímž předmětem je užití fotografií v publikaci „Vysoké Mýto shora“ s tím, že odměnu autorovi bude tvořit 10 výtisků této publikace.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

1271/16

Rada města schvaluje

 

Směrnici č. 20/2016 - Směrnice o registru smluv, s platností od 1.12.2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1272/16

 

Rada města schvaluje

 

odměnu pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše za II. pololetí 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Krejza

Termín: ihned

 

 

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka