Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-36 ze dne 16.11.2016

23.11.16

Souhrn usnesení č. 36/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 11. 2016

1155/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16.11. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1156/16

 

Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto, Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 02.12.2016

                                                                                                         

 

1157/16

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o příspěvek ze SFŽP na akci „Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů LO 6, LO 18/2“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

                                                                                                         

 

 

1158/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se společností PARIO s.r.o., Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové, IČ 25288555 na provedení dodatečných prací při provádění opravy objektu Zvonice ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

                                                                                                                                

1159/16

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo se společností HB delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 25835661 na změnu ceny díla v souvislosti s provedením dodatečných prací při provádění opravy objektu Choceňské věže ve Vysokém Mýtě a odpočtu neprováděných prací.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

                                                                                                                     

1160/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se společností Stavitelství Háněl s.r.o., Proseč 386, 539 44 Proseč, IČ 01732838 na změnu ceny díla v souvislosti s provedením dodatečných prací při provádění opravy objektu Mikádo čp. 190 ve Vysokém Mýtě a odpočtu neprováděných prací.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

                                                                                                                     

1161/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2016 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 na akci „Oprava ul. Čermákova“ dle předloženého znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

                                                                                                                                

1162/16

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MŠMT na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

1163/16

 

Rada města ruší

 

usnesení č. 1078/16 ze dne 19.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                                

1164/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě  manželům Leně (nar. 23.06.1956) a Milanu (nar.01.01.1948) Wrlíkovým, oba bytem 17.listopadu 682, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.11.2016

 

                                                                                                                     

 

 

1165/16

 

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150. Dodatkem dojde k doplnění předmětu výpůjčky o drobný movitý majetek inv. č. 11108, 11109 a 11110 dle přílohy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                                                     

 

1166/16

 

Rada města schvaluje

vypůjčení nebytového prostoru (dle přílohy označen písm. „A“) v budově č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1167/16

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1140/16 ze dne 2.11.2016.

1168/16

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4289/69 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 100 m2, v místě dle přiloženého zákresu, panu Martinu Hebelkovi, IČ: 492 97 198 za účelem uskladnění dřeva, následného seštěpkování a odvozu dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 20.11.2016 do 11.12.2016. Nájemné bude ve výši 300,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

 

 

 

1169/16

 

Rada města odkládá

pronájem garáže č.1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 z důvodu obdržení dvou cenově shodných nabídek. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

 

1170/16

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronajmout garáž v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č 1225/2 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě o výměře 15 m2 obálkovou metodou se stanovením nejnižší ceny nájemného ve výši 510,-Kč/m2/rok + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

 

1171/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, se společností Iveco Czech Republic, a.s., pozemek parc. č. 4900/13 ostatní plocha o výměře 10 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4074-231/2016 označený jako parc. č. 2275/6 ostatní plocha o výměře 95 m2, obojí v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č 4900/13 a původní pozemky parc. č. 2275/2 a 4901/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

1172/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 4900/13 ostatní plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4074-231/2016 označeného jako parc. č. 2275/6 ostatní plocha, obojí ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek parc. č. 2471/31  ostatní plocha, pozemek parc. č. 2316/9 ostatní plocha a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4073-230/2016 označený jako parc. č. 2316/12 ostatní plocha vše ve vlastnictví společnosti Iveco Czech Republic, a.s., IČ 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                                

 

 

1173/16

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování územně plánovací dokumentace s názvem: „Regulační plán MPZ Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky na zpracování Regulačního plánu MPZ Vysoké Mýto je nabídka uchazeče Ateliér „AURUM“s.r.o.,Jiráskova 21, 53002 Pardubice, IČ: 42937680, jednatel společnosti: Ing.arch. Ivana Petrů

Celkové pořadí nabídek je následující:

- Ateliér „AURUM“s.r.o.,Jiráskova 21, 53002 Pardubice, IČ: 42937680, jednatel společnosti: Ing.arch. Ivana Petrů za nabídkovou cenu 595 000 Kč bez DPH, 719 950 Kč s DPH

- Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 00562963, jednatel společnosti Ing.arch. Petr Gajdušek za nabídkovou cenu 590 000 Kč bez DPH, 713 900 Kč s DPH

Termín:         ihned

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

           

1174/16

Rada města ukládá

vedoucímu odboru stavebního úřadu a územního plánování, aby za město Vysoké Mýto zaslal zpracovateli DUR Mott MacDolnaldu níže uvedené stanovisko k záznamu jednání ze dne 08.09.2016: Město Vysoké Mýto souhlasí s návrhem poldrů A a B dle dokumentace k územnímu řízení na akci „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“, číslo akce - 355315 rev.00, datum – 08/2016 a nesouhlasí s požadavkem na umístění poldru A mezi těleso dálnice a zastavěnou část města – toto řešení je v rozporu se zájmy města.

Zodpovídá:      Ing. Luboš Karmín

Termín:           23.11.2016

                                                                                                                                

1175/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města deklaruje úmysl bezúplatně převzít po dokončení do svého vlastnictví a zajišťovat provozuschopnost dvou poldrů včetně výpustních objektů a kanalizací odvádějících zadržené vody do Blahovského potoka. Jedná se o poldry A a B dle dokumentace k územnímu řízení na akci „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“, čís. akce - 355315 rev.00, datum – 08/2016. Poldry jsou umístěny ve staničení 42,00 až 43,50 km.

Zodpovídá:      Ing. Luboš Karmín

Termín:           18.11.2016

                                                                                                                     

           

1176/16

Rada města schvaluje

 

vyjádření následujícího znění:

„Město Vysoké Mýto se seznámilo s obsahem Oznámení záměru „Nová lakovací linka pro povrchovou úpravu kovových dílů“ zpracovaném firmou EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02  Pardubice, a s ohledem na závěry uvedené v citovaném oznámení má za to, že není třeba záměr oznamovatele ECOS Choceň s.r.o., IČ 64791351, se sídlem Pernerova 95, 565 01  Choceň posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.“

Zodpovídá:      Ing. Luboš Karmín

Termín:           18.11.2016

           

1177/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2016
ze dne 7.listopadu 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                         

 

1178/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                         

 

 

1179/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 229.051,1tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 250.177,1tis. Kč a financováním ve výši 21.126,0tis.Kč. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

1180/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava a ostatní příprava", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2017. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                                

1181/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.295,00tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.295,0 tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.000,0 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                                

 

 

1182/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2018-2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1183/16

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Programů podpory v oblasti školství, v oblasti sportu, v oblasti kultury a v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2017 včetně příloh dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 2. 12. 2016

 

                                                                                                                     

1184/16

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek mateřských škol Vysoké Mýto, Základní umělecké školy Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a řediteli Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2016, dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

1185/16

Rada města schvaluje

 

odměnu ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2016, dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

1186/16

Rada města schvaluje

 

odměnu ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2016, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

1187/16

Rada města schvaluje

 

odměnu ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2016, dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

1188/16

Rada města schvaluje

 

odměnu ředitelky Mikádo – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2016, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

1189/16

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

                                                                                                         

1190/16

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši

11.248 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017     11.248 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Kejzlarová

Termín: 30. 11. 2017

                                                                                                         

1191/16

Rada města schvaluje

 

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Lukáš Dejdar

Termín: ihned

                                                                                                         

1192/16

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 38.748 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               38.748 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Lukáš Dejdar

Termín: 30. 11. 2017

 

                                                                                                                     

1193/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra o 221 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1194/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt – provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje) z 8 255 000 Kč na 8 332 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

1195/16

 

Rada města schvaluje

 

Snížení rozpočtu na rok 2016 u Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, o 679.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

1196/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 366 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

                       

                                                                                 

1197/16

 

Rada města odkládá

bod b) odboru školství, kultury a sportu - Individuální dotace města ve výši 8 968 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 30. 11. 2016

                                                                                                         

1198/16

 

Rada města doporučuje  

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 474 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2017.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: do 31. prosince 2016

 

                                                                                                         

1199/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Klub kuželkářů Vysoké Mýto, z.s, na projekt: Výměna hracího zařízení, ve výši 30.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

1200/16

 

Rada města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2017 podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  02.12.2016

 

                                                                                                                     

 

 

1201/16

 

Rada města schvaluje

 

pořízení poukázky v hodnotě 4 000 Kč u B-COM system s.r.o. - Partnerská prodejna T-Mobile Vysoké Mýto, která bude určena na věcnou výhru pro vítěze III. ročníku ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

1202/16                                                                                                                   

Rada města schvaluje

 

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.2016/OKS/OA/1 na nákup automobilu pro Město Vysoké Mýto a složení komise pro otvíraní obálek a hodnotící komise   ve složení:

Ing. František Jiraský – starosta (JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM)

Ing. Martin Krejza – místostarosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSU)

Mgr. Jan Vlček – tajemník  ( Mgr. Vladimír Běloušek – vedoucí OOA)

Ing. Jitka Soukenková -  vedoucí OKS (Aleš Felgr – vedouci OVV)

Lukáš Vágner – referent OKS ( Tomáš Salášek – vedoucí OSSZ)

Oslovení firem: MotoTrade V.M s.r.o IČO:22822498, Peugeot Kopecký s.r.o. IČO 25541617, Auto Mercia a.s. IČO:25922076, Olfin Car Palace s.r.o.  IČO: 64256928

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1203/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje  uzavření smlouvy o partnerství  a spolupráci města Vysokého Mýta s městem Spišskou Belou ze Slovenské republiky.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

1204/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření licenční smlouvy mezi Lucií Šedovou, fotografkou, bytem Dobrovského 83, 566 01 a Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 32  Vysoké Mýto, IČ: 00279773, jejímž předmětem je užití fotografií pro městský nástěnný kalendář na rok 2017, s tím, že odměnu autorovi bude tvořit 10 výtisků tohoto kalendáře.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka