Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-35 ze dne 2.11.2016

08.11.16

Souhrn usnesení č. 35/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2. 11. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1091/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 2.11. 2016.

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

1092/16

                                              

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 v DPS Javornického 432 panu Jiřímu Marečkovi, nar. 7.9.1953 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30.11.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1093/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v DPS Javornického 432 paní Věře Staré, nar. 18.1.1945 a panu  Miecyzslawu Urbaňskému, nar. 12.5.1965 a uzavření nájemní smlouvy  na 3 měsíce do 28.2.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1094/16

Rada města ruší

 

Usnesení č. 1059/16 ze dne 19.10.2016, ve kterém byly chybně stanoveny splátky dlužené částky.

                    

                                                                                     

1095/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře s paní Ivanou Doležalovou (nar.17.11.1957), bytem Komenského 124, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu  v celkové výši 3 159,- Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 500 Kč, 1x 159 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.11.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.  

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb, ředitel MěBP

Termín: 2.11.2016

                                                                                                                     

 

 

 

1096/16

Rada města ukládá 

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby požádala za město Vysoké Mýto, příslušný silniční správní úřad, o umístění dopravního značení pro jednosměrný provoz a to

v ulici Žižkova, v úseku a směru od ulice Jiráskova po ulici Školní, se zachováním obousměrného provozu pro cyklisty.             

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Termín: 17.02.2017 

  

                                                                                                         

1097/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

 1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, IČ 27534804  na zajištění sociální služby NZDM EMKO Vysoké Mýto– v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 100 tis Kč (jedno sto tisíc korun českých).
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1098/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

 1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, IČ 27534804  na dofinancování sociální služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 50 tis Kč (padesát tisíc korun českých).
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1099/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

 1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931  na krytí  provozních nákladů sociální služby domov pro seniory v Domě pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých).
  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1100/16

 

Rada města bere na vědomí

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1101/16

 

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2016/2017

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

1102/16

 

Rada města odkládá

 

uzavření nájemní smlouvy mezi Technickými službami Vysoké Mýto a firmou České ghíčko s.r.o., Husova 146, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 04144678.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: 30.11.2016

 

                                                                                                                     

 

 

1103/16

 

Rada města ukládá

zajistit opravu havarijního stavu komunikačního zařízení „sestra pacient“ v budově Domova pro seniory, Žižkova 913, Vysoké Mýto (LEDAX).

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1104/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Optima spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:15030709 na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby pro akci „Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem III. etapa“ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

                                                                                                         

1105/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy s firmou Elektro Hasoň projekt, Květná 66, 680 01 Boskovice, IČ: 13716069 na zpracování technické dokumentace, vypracování energetického auditu a vypracování žádosti o dotaci pro akci Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto- 1. etapa za cenu 78 000 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

 

                                                                                                                     

1106/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003083/VB/1, Vysoké Mýto, Lipová Město, nový betonový sloup, číslo: SoBS PSr08v02 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na akci „Bourací práce hasičské zbrojnice, Lipová“, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

                                                                                                         

 

1107/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o dílo se společností EVOSTA s.r.o., Lidická 686, 566 01 Vysoké Mýto,

IČ 03054225 na provedení zpevněných ploch pro popelnice v ulici Prokopa Velikého za cenu 112.205,31Kč vč. DPH.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

                                                                                                         

1108/16

Rada města schvaluje

 

rozhodnutí poroty ohledně stanovení pořadí dle kvality zpracování architektonických návrhů.

Lepším z hlediska stanovených hodnotících kritérií soutěžních podmínek je návrh číslo 1.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

           

 

 

 

                                                                                                         

1109/16

Rada města schvaluje

 

Rozhodnutí poroty ohledně udělení cen architektonických návrhů.

 1. cena nebude udělena
 2. cena – návrh č. 1

           Účastník soutěže:       Ing. arch. Vladimír Balda,

se sídlem Oldřichov v Hájích 286, 463 31 Chrastava, IČO: 72658550

Autoři návrhu:            Ing. arch. Vladimír Balda

                                   Lucie Baldová

 1. cena – návrh č. 2

Účastník soutěže: Ing. arch. Petr Kordovský, U Železné lávky 592/8, 118 00 Praha 1

Ing. et Ing. arch. Jakub Med, Pod Zahradami 182, 104 00 Praha 10 – Křeslice

Johana Šimčíková, V Horce 189, 252 28 Černošice

Autoři návrhu:                        Ing. et Ing. arch. Jakub Med

                                               Johana Šimčíková

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1110/16

 

Rada města schvaluje

 1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Přemysla Duška na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 11.341,- Kč.
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  30.11.2016

 

 

 

                                                                                                         

1111/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 10 998,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1112/16

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                 

1113/16

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 19.942 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017     19.942 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30. 11. 2017

                                                                                                         

1114/16

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

           

                                                                                                         

1115/16

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 18.804 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               18.804 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 30. 11. 2017

1116/16

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

                                                                                                         

1117/16

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 51.172 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017      51.172 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30. 11. 2017

                                                                                                         

1118/16

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned

                                                                                                                     

1119/16

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 9.600 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               9.600 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: 30. 11. 2017

 

                                                                                                                     

 

1120/16

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1121/16

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1122/16

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 82.944 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               82.944 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30. 11. 2017

 

                                                                                                                     

1123/16

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned

 

                                                                                                         

1124/16

 

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 a odpisový plán na rok 2017.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

1125/16

Rada města schvaluje

 

poskytnutí finančního daru dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko, IČ: 70903875 ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů XIV. plesu Mikroregionu Vysokomýtsko.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

1126/16

Rada města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 9.382 Kč dle přílohy a 9 ks židlí bez inv.č. do vlastnictví Pavla Ferka (nar.30.03.1984), bytem Husova 156, 566 01 Vysoké Mýto, s podmínkou, že darované věci budou trvale umístěny v klubovně v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2016

 

 

                                                                                             

 

1127/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemků parc. č. 2549/2 a části parc. č. 2548/3 celkem o výměře 146 m2 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za část pozemku parc. č. 2550/2 taktéž o výměře 146 m2 ve vlastnictví společnosti Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí. Část, kterou Agrostav požaduje, tvoří součást sběrného dvora v ul. Průmyslová, je zde vybudována zpevněná plocha, oplocení, veřejné osvětlení a umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                         

 

 

1128/16

 

Rada města odkládá

bod č. 3 odboru právního a majetkového - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vysoké Mýto – Pardubický kraj.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

 

                                                                                                         

 

 

1129/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1023/1 a 1025/1 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 30 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to z důvodu existence zatrubněného potoka a stromu na předmětných pozemcích.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

                                                                                             

 

1130/16

Rada města bere na vědomí

 

sdělení společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541 ve věci odkupu části pozemku parc. č. 2280 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem rozšíření odbočovacího pruhu v rámci úpravy křižovatky „U Lidlu“ a souhlasí s dalším jednáním v této věci

                                                                                                         

 

1131/16

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 756 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 98 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1132/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 756 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Františku (nar. 17.5.1948) a Marii (nar. 4.1.1952) Limberským, oba trvale bytem Bacháčkova 1686, Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 12.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1133/16

Rada města souhlasí

 

s koupí pozemků v ploše VS – plochy výrobní smíšené (Z.42 – průmyslová zóna směr Litomyšl) v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

 

 

1134/16

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4039-120/2016 označený jako parc. č. 4669/25 orná půda o výměře 86 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4669/23 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1135/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4039-120/2016 označeného jako parc. č. 4669/25 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto pánům xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3, xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3 a xx (nar. xx), trvale bytem xx – podíl 1/3 za celkovou kupní cenu ve výši 34.900,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2016

 

                                                                                                                     

1136/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ: 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4666/418, 4666/417, 4666/231, 1713/2, 4926/1, 4666/2, 4932/6, 4666/421, 4666/394, 4666/269, 4666/274, 4666/371, 4666/419, 4922/2, 4668/152 a 4668/124 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Kabelové rozvody COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IX. etapa“. Obsahem služebností inženýrské sítě bude právo osoby oprávněné zřídit a provozovat na cizích nemovitostech podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě a právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitost v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejné telekomunikační sítě. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60,- Kč za každý započatý metr délkový telekomunikačního vedení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

 

 

1137/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43514_1/VB „Reko NTL Vysoké Mýto - U Staré zastávky“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1526/93, 1545/3, 1555/2, 1556/1, 1556/8, 1556/11, 1556/13, 1561/1, 1561/2, 4643/4, 4644/249, 4937/2, 4939/1, 4940/1, 4940/2, 4940/3, 4940/4, 4941, 4942/1, 4942/2, 4942/3 a 4942/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3885-192/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 77.300,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

 

 

1138/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě č. 301 o nájmu pozemků uzavřené dne 5.3.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací, IČ: 70888671. Dodatkem dojde ke změně předmětu nájmu a v souvislosti s tím ke změně výše nájemného.

Předmětem nájmu bude nově část pozemku p.č. 4214/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 24470 m2 a pozemek p.č. 4214/87 v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého zákresu s tím, že nové celkové roční nájemné je stanoveno ve výši 83.504,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                      

1139/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě č. 60 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené se společností AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802. Dodatkem bude předmět nájmu doplněn o část pozemku část pozemku p.č. 4214/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 72,8 m2 (13m x 5,6m) v místě dle přiloženého zákresu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

 

1140/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 4289/69 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 100 m2, v místě dle přiloženého zákresu, panu Martinu Hebelkovi, IČ: 492 97 198 za účelem uskladnění dřeva, následného štěpkování a odvozu dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10.11.2016 do 30.11.2016. Nájemné ze dobu nájmu je stanoveno ve výši 287,-Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1141/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat nemovitou věc, poté co ji město Vysoké Mýto nabude do vlastnictví od Ministerstva obrany, a to  pozemek parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 13 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1142/16

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 490/6 vymezenou v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 490, 491, byt. dům na parcele 1805, 1806 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 80/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 590.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5018 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1143/16

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1026/16 a č. 1027/16 ze dne 21.09.2016.

                                                                                                         

 

 

1144/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 2004/6 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3, číslo stavby: 7700071792“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

 

 

 

 

 

1145/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071792_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2004/6 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3, číslo stavby: 7700071792“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2016

                                                                                                                     

 

 

1146/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru vypůjčit pozemky parc. č. 1599/3 a 1599/13 v k.ú. Vysoké Mýto. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                              

 

 

1147/16                                                                    

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru vypůjčit pozemek parc. č. 1599/2 v k.ú. Vysoké Mýto. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1148/16

Rada města schvaluje

zastupování města Vysokého Mýta prostřednictvím KVB advokátní kanceláře s.r.o., IČ: 01460412 ve věci žaloby společnosti B. Braun Avitum s.r.o. na neplatnost nájemní smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1149/16

 

Rada města schvaluje

 

plán inventur na rok 2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

1150/16

Rada města jmenuje

 

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

           

 

 

 

                                                                                             

1151/16

 

Rada města deleguje

 

na tajemníka MěÚ svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2016 (Příloha č. 1 plánu inventur).

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

1152/16

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 8-2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 02.11.2016

 

                                                                                                                     

 

1153/16

 

Rada města schvaluje

 

pořízení věcného daru do tomboly plesu Mikroregionu Vysokomýtsko, který se koná

5. listopadu 2016 ve Vysokém Mýtě, v celkové hodnotě 3 999,- Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                                     

                                                                                                         

 

1154/16

Rada města jmenuje

 

Ing. Pavla Kubeše, nar. 18.12.1982, do funkce vedoucího odboru rozvoje města na dobu neurčitou s termínem jmenování dne 3.11.2016 a se zkušební dobou 6 měsíců.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 3.11.2016

                                                                                                         

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka