Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-31 ze dne 21.9.2016

27.09.16

Souhrn usnesení č. 31/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21. 9. 2016

 

 

989/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21. 9. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

990/16

Rada města doporučuje

 

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení  žádosti  Tsotsovi Justine Lydie Horáčkové, nar. 27.03.1969, bytem Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Vinice 542, o udělení státního občanství ČR.

 

                                                                                                         

 

 

 

991/16

 

Rada města schvaluje

služební cestu zastupitele Ing. Romana Bati a místostarostky Mgr. Heleny Kejzlarové do Spišské Belé v termínu 23. 9. – 25. 9. 2016.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

 

                                                                                             

 

 

 

992/16

 

Rada města ruší

 

usnesení č. 984/16 ze dne 7. 9. 2016.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                             

 

 

 

 

993/16

 

Rada města mění

 

usnesení č. 648/16 ze dne 1. 6. 2016  tak, že text „ 2. 8. 2016 - 9. 8. 2016“ se nahrazuje  textem     „31. 7. – 10. 8. 2016“.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

994/16

 

Rada města odkládá

 

bod č. 5 odboru kanceláře starosty - Volba přísedících okresního soudu.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: 5.10.2016

 

                                                                                                         

 

 

995/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.06.2016 se společností Jaroslav Páša, Jeronýmova 313, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938, jako zhotovitelem stavby „MŠ Lidická - oprava skladu“, v předloženém znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

                                                                                             

 

 

996/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při zemních pracích na akci: „Rekonstrukce nám. Vaňorného“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331, za cenu, která nepřekročí částku 250.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

                                                                                                         

997/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Blankou Novákovou (nar. 26.07.1940), bytem Jožky Svobody 299, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Roman Horváth (nar. 08.07.1990), bytem Husova 857, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

           

                                                                                             

 

998/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Anetou Popilkovou (nar. 12.07.1989), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 57.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Marie Miřiňovská (nar. 13.05.1975), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto
  2. Jakub Holobrádek (nar. 06.06.1987), bytem Sladovnická 420, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                                     

 

 

 

999/16

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Romanu Mikovi (nar. 01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 14.590 Kč v 15 měsíčních splátkách: 14 x 1.000 Kč, 1 x 590 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

1000/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Janu Žigovi (nar. 11.01.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 7.257 Kč v 8 měsíčních splátkách: 7 x 1.000 Kč, 1 x 257 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

1001/16

Rada města neschvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Michalu Dudovi (nar. 15.05.1994), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                         

 

 

1002/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Svatošem (nar. 02.04.1992), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                         

 

1003/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                 

1004/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Denisou (nar. 05.08.1985) a Janem (nar.06.04.1985) Ferkovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného dodržování splátkového kalendáře vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                         

1005/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 718 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 30.03.1984) a Adrianou (nar.19.07.1984) Ferkovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného dodržování splátkového kalendáře vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto spol. s.r.o..

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

 

1006/16

 

Rada města souhlasí

 

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 731, nám. Naděje ve Vysokém Mýtě, spočívajících ve výměně vany za sprchový kout v bytě č. 222. Souhlas se vydává za podmínky, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1007/16

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout část pozemku p.č. 1972/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Na pozemku je umístěn záhonek a foliovník.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

1008/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem pozemku p.č. 1198/2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distrubuce, a.s., IČ: 24729035. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 3.998,-Kč+DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

 

1009/16

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájmu pozemku p.č. 3116 v k.ú. Vysoké Mýto dohodou ke dni 30.9.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1010/16

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 170 o nájmu pozemku p.č. 10550 v k.ú. Vysoké Mýto ze dne 30.3.2007 dohodou ke dni 30.9.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1011/16

Rada města schvaluje

 

uzavření pachtovní smlouvy s Michalem Mimrou, IČ: 04298641 na užívání pozemku p.č. 10550 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem zemědělské výroby. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude ve výši 875,-Kč. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

1012/16

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 2023 o výpůjčce nebytových prostorů ze dne 19.9.2006 dohodou ke dni 30.9.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

1013/16

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů (kancelář č. A/016 a WC č. A/013) o celkové výměře 20,75 m2 v budově č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Vysoké Mýto, IČ: 71153004. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1014/16

 

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2001 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 10. 10. 2016 – 28. 11. 2016.  Deratizaci, v souladu se smlouvou o dílo, provede oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, Pozďatín 67, 675 03 Budišov u Třebíče, IČ 45592888.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

1015/16

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 125 v DPS Litomyšlská 50 paní Dejdarové Růženě, nar. 12.01.1923, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

1016/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v DPS Komenského 124 paní Žantovské Miladě, nar. 26.07.1929, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1017/16

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 216 v DPS Litomyšlská 50 paní Abrahamové Emilii, nar. 14.3.1947, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1018/16

Rada města schvaluje

návrh na koupi fotografie Boženy Obrovské od Josefa Ehma za částku 3 000,-, posmrtnou masku Jakuba Obrovského od sochaře Karla Pokorného za částku 8 000,- a grafiku Portrét dívky za 1 000,- Kč. Pověřuje kurátorku Ivetu Danko vyhotovením kupní smlouvy s prodávajícím Pavlem Poloprudským a převzetím exponátů.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                 

Termín: 10. 10. 2016

                                                                                                         

 

 

1019/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 3.570,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1020/16

 

Rada města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Petra Dvořáčka ml., Českých Bratří 225, 566 01 Vysoké Mýto, na projekt „Reprezentace města Vysokého Mýta na Mistrovství světa v kickboxu“, ve výši 5.000 Kč.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1021/16

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování Regulačního plánu MPZ Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

1022/16

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro vyhodnocení nabídek na zpracování Regulačního plánu MPZ Vysoké Mýto, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci): Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský), Ing. Luboš Karmín (Ing. Milan Zeman), Ing arch. Milan Košař (Ing. Pavel Kubeš).

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

1023/16

Rada města ukládá 

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto zaslala projekční kanceláři MDS Projekt, s.r.o. stanovisko k projektu " I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5", které bude obsahovat níže popsané body: 

 1) město Vysoké Mýto souhlasí, aby zadavatel projektové dokumentace nechal zpracovat simulaci dopravních proudů na průtahu Vysokým Mýtem, s ohledem na obavu z tvoření kolon a to jak na průtahu, tak i v úsecích před a za Vysokým Mýtem, na silnici I/35;

 Město Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství  

 2) město Vysoké Mýto souhlasí se zrušením přechodu pro chodce v úrovni prodejny LIDL a odstranění navazujících chodníků, pouze za předpokladu, že přechod pro chodce bude nově umístěn přes I/35 na křižovatce K1, dle předloženého návrhu nazvaného „situace K1 a K2“; 

 3) město Vysoké Mýto souhlasí s řešením prodlouženého pravého odbočovacího pruhu na větvi křižovatky K1, ze směru od vjezdu k LIDLU, na úkor zeleného pruhu a zúžení chodníku, tak jak bylo zpracováno projektantem, dle předloženého návrhu nazvaného „situace K1 – 4 pruhy.

4) město Vysoké Mýto souhlasí s úpravami přechodu P1, P2 dle předloženého návrhu. U přechodu P2 žádá řešit bezbariérovou návaznost na pozemní komunikaci v ul.Gen. Závady ve směru k ul. Jiráskova; 

 5) město Vysoké Mýto souhlasí v souvislosti s úpravou křižovatky K5, provést posun přechodu pro chodce přes ulici Litomyšlská v návaznosti na přechod přes I/35, dle předloženého návrhu nazvaného „situace K5 – přechod u ZUŠ“.

 Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Termín: ihned 

  

                                                                                                         

1024/16

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním herního prvku „lanovky“ na dětské hřiště v lokalitě za hřbitovem.

Zodpovídá: ředitel TS Vysoké Mýto

Termín: 15.10.2016

 

                                                                                                         

 

 

1025/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900090145/1/2016 „ROZ, Vysoké Mýto, Fibichova, plynovodní přípojka“ mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako oprávněným a panem Pavlem Šmögrem, trvale bytem Jana Nálepky 550, Vysoké Mýto jako investorem; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4813/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4047-246/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

 

1026/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 2004/6 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3, číslo stavby: 7700071792“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                         

1027/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071792_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2004/6 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3, číslo stavby: 7700071792“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

 

 

1028/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014698/VB/04, Vysoké Mýto, Lhůta, Knířov 302/20, Mareš mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 738 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

 

1029/16

 

Rada města odkládá

bod č. 4 – odboru právního a majetkového - FMC – podklady pro zadání veřejné zakázky.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.9.2016

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka