Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-29 ze dne 30.8.2016

01.09.16

Souhrn usnesení č. 29/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30. 8. 2016

 

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

950/16

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30. 8. 2016.

           

                                                                                                                                                                                                                                                       

951/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

  1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 ve výši 119 521,--Kč na instalaci protipožárních dveří v  budově užívané Vysokomýtskou nemocnicí, ulice Hradecká 167 v souladu s přiloženou žádostí.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

      

 

                                                                                                   

952/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města neschvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 na vybudování odstavné plochy pro osobní automobily ve dvoře nemocnice na ulici Hradecká 167.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

953/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

I. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČ 71207856 na výměnu čtyř oken v budově užívané Vysokomýtskou nemocnicí, ulice Hradecká 167 - v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 84.010,- Kč (osmdesát čtyři tisíc deset korun).

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

954/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 675/15 vymezené v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 675, 676, byt. dům na parcele 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx a xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.002.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

955/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1306/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 112, Jiřího z Poděbrad v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti xx, xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.755.160,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

956/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně o výměře 276 m2 a pozemek parc. č.

1515/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 1.450.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

957/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

 

 

 

958/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1516 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 8.273,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: po 01.11.2016

 

 

 

           

 

 

                                                                                             

 

959/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 98/16 ze dne 22.06.2016 tak, že se

  1. vypouští text „a na pozemcích parc.č. 2853/8 a 2856/9 vše orná půda“
  2. text „za celkovou kupní cenu ve výši 55.125,- Kč“ se nahrazuje textem „za celkovou kupní cenu ve výši 49.694,- Kč“.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka