Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-28 ze dne 24.8.2016

29.08.16

Souhrn usnesení č. 28/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 8. 2016

 

Bez osobních údajů

 

899/16                                                                                                           

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 24. 8. 2016.

                                                                                                                                                       

900/16                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

 

ke schválení ZM rozpočtové změny TS č. 3/2016.

                                                                                                                     

 

901/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje Zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny Vysoké Mýto.

Termín:         ihned

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                                                                                

 

902/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení žádosti na změnu územního plánu paní Ireny Novákové, bytem ul. Chrpová 534, 566 01 Vysoké Mýto do další aktualizace územního plánu. Jedná se o změnu na části parcely p.p.č. 10585 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy ZS – zeleň soukromá vyhrazená na plochu BI – bydlení v rodinných domech. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                                                

 

903/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.05.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                                                

 

 

904/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií (nar.03.03.1963) a Jaroslavem (nar.05.04.1961) Křemenákovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

 

905/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

906/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

907/16

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Šimonem (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                                     

908/16

 

Rada města odkládá

 

bod č. 2 odboru právního a majetkového - Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt SPO.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 21. 9. 2016

 

                                                                                                                     

 

 

909/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar.10.04.1958) a Květou (nar.22.09.1958) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                         

 

 

910/16

Rada města souhlasí

 

s podnájmem bytu č.11 v čp.774 v ulici náměstí Naděje na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

911/16

Rada města souhlasí

 

s podnájmem bytu č.1 v čp.775 v ulici náměstí Naděje na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

 

 

912/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Eleně (nar. 05.02.1942) a Josefu (nar.13.03.1938) Mikovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

 

913/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ivou Prudičovou (nar. 01.09.1963), bytem Českých bratří 743, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Dušan Nemček (nar. 25.02.1950), bytem Mánesova 145, Vysoké Mýto
  2. Nikola Kučáková (nar. 16.05.1994), bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

914/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Vrbkovou (nar. 09.12.1966), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Jakub Krejsa (nar. 10.11.1989), bytem Zahradní 145, Vysoké Mýto
  2. Leoš Mokrejš (nar. 13.08.1993), bytem Chmelová 437, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

915/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Urbanovou (nar. 27.06.1987), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Miloš Popilka (nar. 08.07.1966), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

 

 

916/16

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 13 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Miloši Popilkovi            (nar. 08.07.1966), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

917/16

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Martu Giňovou (nar. 29.07.1971), trvale bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 110.882 Kč v 18 měsíčních splátkách: 17 x 6.160 Kč, 1 x 6.162 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.  

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

 

 

 

 

918/16

 

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150. Dodatkem dojde k doplnění předmětu výpůjčky o drobný movitý majetek inv. č. 10941 – sádrová busta Boženy Němcové – Jakub Obrovský.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

919/16

Rada města souhlasí

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 13.9.2016 od 9:00 do 13 hod pro Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

920/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství na náměstí Přemysla Otakara II. v rozsahu 25 m2 za účelem reklamní akce společnosti ORIFLAME dne 29.8.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

921/16

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 4.590,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

922/16

Rada města schvaluje

 

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na 25 dětí ve třídách č. 1 a 2 v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2016/2017, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

923/16

Rada města doporučuje

 

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení  žádosti  Jevy Pekařové, nar. 26.07.1976, bytem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Fibichova 298, o udělení státního občanství ČR.

 

                                                                                                                                

 

924/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2016
ze dne 15.srpna 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                                

 

925/16

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.5-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

926/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

927/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.6-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

 

 

928/16

Rada města schvaluje

dohodu s xx  o ukončení nájemní vztahu k bytu č. xxxxxx ve Vysokém Mýtě ke dni 31.08.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

929/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 10675 a 10464 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „I/35 Vysoké Mýto – výstavba meteostanice“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658 147 14 Praha 4.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

 

 

930/16                                                                                                                     

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností HOBBY CZ, s.r.o., IČ 26006821, se sídlem Masarykovo náměstí 155, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Nová plynovodní přípojka pro HOBBY CZ s.r.o.“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost EVČ, s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

931/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072249 mezi městem Vysokým Mýtem a společností HOBBY CZ, s.r.o., IČ 26006821, se sídlem Masarykovo náměstí 155, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Nová plynovodní přípojka pro HOBBY CZ s.r.o.“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                                

 

932/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 4289/66 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 8.700,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

933/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 75-21/2016 označeného jako parc. č. 72/3 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň pánům xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) za celkovou kupní cenu ve výši 27.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 4.914,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

934/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6355/13/AL ze dne 20.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

 

 

 

935/16                                                                                                          

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „DNS cyklus - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017“  zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „ Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce ukončené dne 17.08.2016 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: ENWOX ENERGY s. r. o., IČ: 02639564, Sídlo: Denisova 639/2, 702 00 Ostrava.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

   

           

                                                                                             

936/16                                                                  

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „DNS cyklus - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1. 11. 2016, od 6:00 do 1. 11. 2017, do 6:00“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce ukončené dne 17.08.2016 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, se sídlem: Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

937/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4042-162/2016 označené jako parc. č. 1730/143 orná půda o výměře 19 m2 a parc. č. 1730/144 orná půda o výměře 19 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1730/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

938/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4042-162/2016 označeného jako parc. č. 1730/143 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 14.400,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

 

                                                                                             

939/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4042-162/2016 označeného jako parc. č. 1730/144 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx(nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 14.400,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou nabyvatelé, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                         

940/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4045-163/2016 označené jako parc. č. 1690/60 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, parc. č. 1690/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, parc. č. 1690/62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2  vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1690/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

941/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4045-163/2016 označených jako parc. č. 1690/60, 1690/61 a 1690/62 vše zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti CORESO, spol. s.r.o., IČ 27750345, se sídlem Brno – Zábrdovice, Spolková 298/10, PSČ 602 00 za celkovou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

           

 

 

                                                                                 

942/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označený jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 168 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1972/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

943/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3929-333/2015 označeného jako parc. č. 1972/16 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx (nar. xx), trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 67.700,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 17.700,- Kč do 30 dnů od podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2017,

3. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.10.2018 a

4. splátka ve výši 10.000,- Kč do 31.10.2019.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

 

944/16

 

Rada města

 

  1. I.              zrušuje usnesení č. 637/16.

 

  1. II.            doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 134.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

 

                                                                                                         

945/16

 

Rada města schvaluje

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“, která byla zveřejněna dne 27.07.2016, z důvodu neobdržení žádné nabídky od zhotovitele.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

946/16

Rada města schvaluje

návrh nové zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2016

                                                                                                         

947/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-           Martin Urban, Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín, IČ 73257958;

-           TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČ 05323797;

-           Jiří Petřek, Vanice 8, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 65681274,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na novou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2016

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

948/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.06.2016 se společností KBT elektronik, spol. s r. o., Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 46509020, na provedení akce „SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale“, s termínem předání dokončeného díla do 30.09.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2016

                                                                                                         

949/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.05.2016 se společností Stavitelství Háněl s.r.o., Proseč 386, 539 44 Proseč, IČ 01732838, jako dodavatelem akce: „Mikádo – opravy objektu čp. 190“, s termínem předání dokončeného díla do 31.10.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2016

                                                                                                                     

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka