Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-26 ze dne 27.7.2016

29.07.16

Souhrn usnesení č. 26/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 7. 2016

 

 

Bez osobních údajů

                                                                                                         

856/16

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 7. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

857/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124 panu Josefu Bartákovi, nar. 15.2.1951, bytem Sv. Čecha 61, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky (do 31.7.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

858/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 129 v DPS Litomyšlská 50  paní Duškové Marii, nar. 12.4.1932 bytem Vysoké Mýto, Jiráskova 480/IV a uzavření na 3 roky (do 31.7.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

859/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 226 v DPS Litomyšlská 50 paní Hauptové Mileně, nar. 2. 9. 1948 bytem Vysoké Mýto, Zborovská 201 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky

(do 31.7. 2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

860/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v DPS Javornického 432  paní Staré Věře, nar. 18.1.1946 a panu Urbaňskemu Miecyzslawu, nar. 12.5.1965 a uzavření nájemní smlouvy  na 3 měsíce do 31.11.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

861/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v DPS Javornického 432 panu Josefu Petrovi, nar. 15.7.1924 a paní Dobešové Květoslavě, nar. 20.12.1954 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky (do 31.7.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

862/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 203 v DPS Litomyšlská 50 paní Brabcové Zdence, nar. 24.10.1926 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky (do 31.7.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

863/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 202 v DPS Litomyšlská 50 paní Halvové Marii, nar. 21.5.1941 a panu Viktoru Halvovi, nar.24.6.1940 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky (do 31.7.2019)

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

864/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8 v DPS Komenského 124 panu Milanu Korálovi, nar. 16.5.1956, bytem Žižkova 492, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok (do 31.7.2017).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

865/16

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto číslo 833/16 ze dne 13. 7. 2016.

                                                                                                         

866/16

Rada města bere na vědomí

změnu navržené objízdné trasy z důvodu uzavírky I/35 v místě železničního přejezdu č. 5161, v termínu od 01.08.2016 - 12.08.2016, která je vedena po místních komunikacích ul. Průmyslová a ul. Vraclavská a po provizorní komunikaci v blízkosti železničního přejezdu vedoucí přes parc. č. 2450/3 a parc.č.10656 v katastrálním území Vysoké Mýto.        

                                                                                                         

                                                                                                                     

867/16

Rada města schvaluje

 

pořádání cyklistických závodů dne 4.9.2015 na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta p.č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2, 3461 v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky, že nedojde k poškození pozemků, porostů na nich rostoucích, komunikací, nebude zasahováno těžbou do lesních porostů – pokud se pořadatel nedohodne s Městskými lesy Vysoké Mýto s.r.o. jinak,  nebudou prováděny žádné terénní úpravy soutěžních tratí, a po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu - nejpozději do 12.9.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

868/16

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 613 o nájmu nebytových prostor uzavřené 26.1.2012 s paní Vladimírou Matouškovou dohodou ke dni 31.7.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

869/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené s Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací, IČ: 71207856, kterým se předmět smlouvy doplní o nebytové prostory č. 371 o výměře 12 m2, č. 347 o výměře 1,4 m2, č. 353 o výměře 5,6 m2 a část č. 355 o výměře 11 m2  v budově č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

870/16

Rada města schvaluje

 

vypůjčení nebytových prostorů (bývalá kotelna) dle přílohy v budově č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150. Výpůjčka bude na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

871/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru výpůjčky nebytových prostorů (kancelář č. A/016 a WC č. A/013) o celkové výměře 20,75 m2 v budově č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Vysoké Mýto, IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

872/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít pachtovní smlouvu na užívání pozemku p.č. 10550 v k.ú. Vysoké Mýto se stanovením Nejnižší ceny ročního pachtovného ve výši 2.500Kč/ha + DPH. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

873/16

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s xx, nar. xx, bytem xx na část pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 3.500m2. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude ve výši 875,-Kč. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

874/16

 

Rada města souhlasí

se změnou v systému ústředního vytápění ve 2. NP v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle přiloženého popisu s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

875/16

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a obcí Svatý Jiří k výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

                                                                                                         

876/16

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto číslo 651/16 ze dne 8. 6. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

877/16

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, z důvodu poskytování stravování pro zaměstnance Mateřské školy Hrušová, účinný od 1. 10. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

878/16

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta toto usnesení:

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, z důvodu poskytování stravování pro zaměstnance Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, účinný od 1. 10. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

879/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování internetové konektivity a VoIP telefonních služeb se společností Coma s.r.o., Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ: 47471557.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 30. 09. 2016

                                                                                                         

880/16

Rada města schvaluje

ukončení administrace žádosti o dotaci z OPŽP k projektu „Stezka botanickou zahradou- Vysoké Mýto“, podané dne 27.05.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

                       

                                                                                 

881/16

 

Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o dílo s firmou  Ing. arch. Václav Hájek, Dvorská 196/6, 503 11 Hradec Králové, IČ 87238128, na vypracování studie návrhů bezbariérový tras a zpřístupnění vybraných objektů ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu 46.400,00 Kč bez DPH, zhotovitel není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                                     

882/16

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 731/16 a č. 733/16 ze dne 15.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje

Termín: ihned

                                                                                                         

883/16

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

 

884/16

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-           GAPA spol. s r. o., Voštice 41, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 45538085;

-           Otto Kořístka, Na Oboře 573, 756 05 Karolinka, IČ 73880281;

-           TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ 48399477,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce: „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

                      

 

 

 

885/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II.“, evidenční číslo smlouvy: OR/16/23432, mezi městem Vysoké Mýto a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, k  projektu „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto - Traily Na Vinicích“, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

 

 

 

 

886/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 75-21/2016 označený jako parc. č. 72/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 273 m2 v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Svařeň. Původní pozemek parc. č. 72 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                             

887/16

Rada města odkládá

bod č. 2 odboru právního a majetkového - Koupě stavby na pozemku parc. č. 4289/66 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 27.08.2016

                                                                                                                     

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka