Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2016-25 ze dne 13.7.2016

15.07.16

Souhrn usnesení č. 25/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 7. 2016

Bez osobních údajů

                                                          

829/16

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 7. 2016.

                                                                                                                                                                                            

830/16

 

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto zaslala projekční kanceláři MDS Projekt, s.r.o. stanovisko k projektu " I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5", které bude obsahovat níže popsané body:

 1. v křižovatce K1 rozšířit větev vedlejší komunikace ve směru od Lidlu pro odbočovací pruh vpravo (ve směru na Hradec Králové);
 1. zachování stávajícího způsobu řízení vpravo odbočujících vozidel z vedlejší komunikace na hlavní, bez světelné signalizace na křižovatce K4, a to z důvodu zvýšení kapacity průjezdnosti. Tento způsob realizovat shodně na ostatních světelně řízených křižovatkách (K1,K2);
 1. realizovat bezpečnostní přisvětlení na přechodech.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

831/16

 

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto zaslala Mott MacDolnaldu stanovisko k záznamu jednání ze dne 28.06.2016 níže uvedené stanovisko:

 1. město Vysoké Mýto souhlasí se zachováním propojení na místní komunikaci tzv. „pekloveckou“ s tím, aby byla prověřena možnost napojení na ul. Prokopa Velikého před křížením s D35 na stávající místní komunikaci „peklovecká“ prodloužením přístupové komunikace na tuto místní komunikaci (k mostu SO – 05-203); v případě, že by toto napojení nebylo možné realizovat, pak město Vysoké Mýto souhlasí s propojením na „pekloveckou“ místní komunikaci pomocí nadjezdu D35 SO 05-222;
 1. město Vysoké Mýto požaduje, aby byla zachována rezerva u obou nadjezdů stávající silniční sítě pro vybudování cyklostezek u mostů SO – 201 a SO - 204;
 1. město Vysoké Mýto požaduje, aby byla zřízena protihluková stěna v úseku 42,9 – 43,4 km, ve směru Olomouc, čímž se zajistí, že u místní části Knířov, budou dodrženy legislativně závazné hygienické limity hluku;
 1. město Vysoké Mýto požaduje, minimálně ozelenění náspů komunikace v úseku stavby 05 a to keřovým a stromovým patrem geograficky původními druhy dřevin. Dle šířky náspů město Vysoké Mýto požaduje použít víceřadé pásy v souladu s technickými podmínkami TP 99 „Vysazování a ošetřování silniční vegetace“.

 

                                                                                                                     

832/16

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby příslušný silniční správní úřad vydal stanovení k umístění dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení“ v „bezejmenné ulici“, v úseku od vrátnice společnosti Iveco k ul. Dobrovského a v ulici Dobrovského od této křižovatky ve směru k ulici Pražská, a to v obou směrech. Dále pak, aby bylo upraveno dopravní značení v ul. Fibichova a to ve směru z ul. Dobrovského umístěním dopravní značky č. IP 4b Jednosměrný provoz“, která bude platná pouze po čp. 205.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.08.2016

                                                                                                         

 

 

833/16

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto vydala souhlas s navrženou objízdnou trasou z důvodu úplné uzavírky I/35 v místě železničního přejezdu č. 5161, v termínu od 04.08.2016 - 11.08.2016, která je vedena po místních komunikacích tak, jak je uvedeno v předmětné žádosti.       

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

834/16

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 14 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana xx, bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

 

 

835/16

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – přestavba zasedací místnosti ve 2. NP administrativní části budovy, spočívající ve vybourání příčky mezi dvěma stávajícími místnostmi a tím zvětšení stávající zasedací místnosti na rozlohu 35,2 m2. Dále bude v nově vzniklé zasedací místnosti provedena kompletní oprava elektroinstalace a výměna podlahové krytiny. Souhlas se vydává za podmínky, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

836/16

 

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.3367/2 o výměře 94 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto vlastníkům za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 846,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

837/16

Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 2852/3 v k.ú.Vysoké Mýto od vlastníka pozemku za roční nájemné ve výši 18.869,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

838/16

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 682, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, kterým se z předmětu nájmu vyjmout tyto stavby:

 1. Vodovod - V Peklovcích, pořizovací hodnota 822 629,00 Kč,
 2. Vodovod 2. etapa - Vinice, pořizovací hodnota 4 730 863,00 Kč,
 3. Skupinový vodovod Svařeň, pořizovací hodnota 3 845 625,00 Kč,
 4. Vodovod - Pivovarská, pořizovací hodnota 515 712,00 Kč,
 5. Kanalizační stoka - Autodrom, pořizovací hodnota 468 675,00 Kč.

Roční nájemné bude ve výši 2.188.827Kč +DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

839/16

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 9.973 Kč dle přílohy do vlastnictví Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2016

                                                                                                         

840/16

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 16.065 Kč dle přílohy do vlastnictví Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2016

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

841/16

Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2016 do 31.10.2017“ v předložené podobě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

842/16

 

Rada města schvaluje

 

Výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2016, od 6:00 do 1.11.2017, do 6:00“ v předložené podobě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

843/16

Rada města odkládá

podání zpětvzetí žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení pro domov mládeže, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 71294791.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 27. 7. 2016

                                                                                                         

 

 

844/16

Rada města schvaluje

Uzavření kupní smlouvy se společností Scenario s.r.o., IČ: 29462177, se sídlem Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava 3 jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „15 ks osobních počítačů“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 146 554 Kč (177 330,- Kč vč. DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 31. 08. 2016

                                                                                                         

845/16

Rada města schvaluje

Uzavření kupní smlouvy se společností Scenario s.r.o., IČ: 29462177, se sídlem Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava 3 jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „15 ks kancelářského SW MS Office“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 68 644 Kč (83 060,- Kč vč. DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 31. 08. 2016

                                                                                                         

 

846/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193, na provedení akce „MŠ Pod Smrkem - Rekonstrukce WC“ za nabídkovou cenu 115.673,76 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 139.965,25 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 20.07.2016

                                                                                                         

 

 

 

847/16

Rada města schvaluje

 1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Blanku a Rudolfa Tomanovy, nám. Přemysla Otakara II. 213 na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 15.637,- Kč.
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

 

 

848/16

 

Rada města schvaluje

 1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Marii Švecovou, Tůmova 147 na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 6.477,- Kč.
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

 

849/16

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120053843 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na akci „Bourací práce hasičské zbrojnice, Lipová“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

 

 

850/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“ je nabídka uchazeče CODE s.r.o.,  Na Vrtálně 84,  530 03 Pardubice, IČ: 49286960.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

851/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou CODE s.r.o.,  Na Vrtálně 84,  53003 Pardubice, IČ: 49286960, jako zpracovatelem návrhu architektonického řešení a následné projektové dokumentace pro provedení stavby včetně řešení interiéru akce: „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“, za nabídkovou cenu 2.290.000 Kč bez DPH, což činí 2.770.900 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

                                                                                                         

852/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem: „Stadion VM – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Stadion VM – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“ je nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, za nabídkovou cenu 8.374.416,76 Kč bez DPH, což činí 10.133.044,28 Kč včetně DPH;
 1. EUROGREEN CZ, s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 64651959, za nabídkovou cenu 9.895.571,00 Kč bez DPH, s DPH 11.973.641,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

853/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako dodavatelem akce: „Stadion VM – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“, za nabídkovou cenu 8.374.416,76 Kč bez DPH, což činí 10.133.044,28 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

                                                                                                                     

 

 

854/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Svěrák, Litomyšlská 28, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 66308470, na provedení akce „Šemberovo divadlo - ozvučení divadla“, za nabídkovou cenu 494.969,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                         

 

 

855/16

Rada města schvaluje

návrh soutěžních podmínek pro vyhlášení architektonicko – krajinářské soutěže o návrh akce „Park za pivovarem“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

                                               Ing. Martin  K r e j z a                                                  

 místostarosta