Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-13 ze dne 4.4.2006

12.04.06

 
U s n e s e n í    č. 13/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 4.4.2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
209/06
pořad schůze rady města konané dne 4.4.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
210/06
souhrnné zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
 
211/06
rozdělení finančních prostředků dotací pro výchovně vzdělávací aktivity na rok 2006 dle přiloženého návrhu. Žádost o dotace Plavecké školy AAA bude doplněna o  specifikaci účelu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned      
 
 
212/06
 dotace na zájmové aktivity v kultuře na rok 2006 podle přiloženého seznamu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
213/06
 finanční dotaci ve výši 1 000,-Kč MS ČČK Domoradice.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
214/06
finanční dotaci ve výši 3 000,-Kč občanského sdružení  Společnost železniční při DKV Česká Třebová.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
215/06
sazebník úhrad za poskytování informací  podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
216/06
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb s JUDr. Drahošovou, advokátkou, a to v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
217/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gažiovými Gabrielou (nar.22.11.1978) a Luboslavem (nar.12.8.1973) bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
218/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Giňovými Romanou (nar.22.8.1978) a Milanem (nar.10.1.1976) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
219/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Žanetou Giňovou (nar. 3.5.1977) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
220/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
221/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
222/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dudovými Ivetou (nar.4.3.1972) a Josefem (nar.29.1.1962) bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
223/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Burcalem (nar.20.9.1954) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
224/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar.15.8.1941) bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
225/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Janou Svědíkovou (nar.24.3.1973) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
226/06
směnu bytu č. 2 v č.p. 188, nám. Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto, který užívají manželé Štěpánka (nar.25.7.1974) a Tomáš (nar. 2.8.1974) Valkovi, bytem nám. Přemysla Otakara II. č.p.188, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá slečna Kamila Nevyhoštěná nar.30.4.1979), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
227/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Hladíkem (nar.24.12.21936), bytem Talafusova 567, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
228/06
vyměřování poplatku ve výši 10,--Kč/m2/den za zábor veřejného prostranství, ke  kterému dojde během  oznámeného shromáždění politických stran, kdy strany použijí ke své prezentaci věci movité jako jsou např. stojany s propagačními materiály, automobily atd. dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
229/06
Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysoké Mýto č. B1/06 v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
230/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.478 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.10.2004  v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
231/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.55 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 31.12.2005 v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
232/06
uzavření dodatku č. 1 nebo  Dohody o ukončení smlouvy č.52 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2005 mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851, Třebovská 330, Ústí nad Orlicí k 30.04.2006. V případě neuzavření dodatku nebo této dohody RM schvaluje výpověď z této smlouvy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
233/06
uzavření dodatku č. 1 nebo  Dohody  o ukončení smlouvy č.53 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2005 mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto a Bronislavem Jursou – Malý transport, IČ: 15007987, Na Svobodné 1697, Choceň k 30.04.2006. V případě neuzavření dodatku nebo  této dohody RM schvaluje výpověď z této smlouvy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
234/06
rozpočet sociálního fondu na rok 2006.
 
                                                                                    Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned                                                                                          
 
 
235/06
rozbor hospodaření sociálního fondu za rok 2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
236/06
zahraniční studijní cestu starosty města p. Bohuslava Fencla do Polska ve dnech 18. – 23. května 2006, kterou pořádá SHS ČMS Praha.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
 
237/06
provedení kontroly použití dotací za rok 2005 u Domu dětí a mládeže MIKÁDO Vysoké Mýto a 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto v rámci vnitřního auditu.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
 
 
Rada města souhlasí:
 
238/06
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto jako zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni   DSP-DZS-RDS pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací „Rekonstrukce části ulice Choceňská ve Vysokém Mýtě“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
239/06
s rozdělením finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2006 na dotace na projekty v oblasti životního prostředí dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
240/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje p.č. 1981/11 a 1984/4 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
241/06
s vybudováním parkoviště na části pozemku p.č. 3118 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto společností STRABAG a.s, Odštěpný závod Ostrava, Oblast západ, Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za podmínky, že po dokončení stavby společnost STRABAG a.s. převede stavbu parkoviště bezplatně do vlastnictví města Vysoké Mýto
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
242/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 4833/1 v k.ú. Vysoké Mýto včetně stavby studny umístěné na tomto pozemku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
243/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu částí pozemků p.č. 1143 a 1144 v k.ú. Vysoké Mýto. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
244/06
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1515/2 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 50 m2 tak, jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
245/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 4289/79 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
246/06
se zveřejněním informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto tak, jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
247/06
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc březen 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                         Z: p. Pohorská
                                                                                         T: ihned                                       
 
 
 
 
248/06
s koupí hasičského motorového vozidla Trambus CAS 25 pro SDH Svařeň v hodnotě 30 tis. Kč.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
249/06
předložení výsledku otevírání obálek akce „Rekonstrukce vzduchotechniky M-KLUB Vysoké Mýto“ a ukládá řediteli uzavřít smlouvu dle dodatku návrhu smlouvy od dodavatele s firmou EVČ s.r.o. Pardubice.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
                                                                                     T: ihned
 
 
250/06
pořádání VELIKONOČNÍHO JARMARKU na nám. Přemysla Otakara II. dne 15.4.2006 od 9:00 do 17:00 hod.
 
 
251/06
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města trvá:
 
252/06
na  svém usnesení č.688/05 ze dne 6.9.2005
        
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
253/06
s oddělením místnosti z bytu č. 2 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě a s přisloučením této místnosti k bytu č. 1 na stejné adrese.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
254/06
se žádostí p. Jany Staňkové z Vysokého Mýta vystavovat ve výloze MěÚ kachle.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města neschvaluje:
 
255/06
směnu bytu č. 11 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě za byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě z důvodu, že žadatelé mají nesplacené závazky vůči městu Vysoké Mýto a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
256/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný, případně max. za cenu 1,-Kč převod parkoviště na pozemku p.č. 3118 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 na město Vysoké Mýto.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: 14.6.2006
 
257/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod parkoviště v ulici Dráby na pozemku p.č. 4214/42 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti SAPA-LPJ s.r.o., IČ: 62063634, se sídlem Dráby 850, Vysoké Mýto na město Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 1,-Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
258/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 4875/7 v k.ú. Vysoké Mýto.

 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
 
Rada města mění:
 
259/06
usnesení č. 944/04 ze dne 12.10.2004 tak, že za slovo „bezplatně “ se doplňuje  „nebo úplatně, za cenu 1,-Kč“ převede…... 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned 
 
 
Rada města ukládá:
 
260/06
na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova ul.317, Vysoké Mýto IČ: 00856878 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 550.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
261/06
Technickým službám Vysoké Mýto a Odboru správy majetku města dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.)
 
                                                        Z: ředitel TS VM,   vedoucí OSM                                                               T: průběžně s probíhající pasportizací
 
 
262/06
tajemnici pozvat ředitele TS Vysoké Mýto na příští zasedání RM  a informovat členy RM o průběhu pasportizace chodníků, mostů a lávek.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: 11.4.2006
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta