Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-21 ze dne 8.6.2016

14.06.16

Souhrn usnesení č. 21/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8. 6. 2016

 

Bez osobních údajů

 

650/16

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 8. 6. 2016.

           

                                                                                                         

                                                                                                         

651/16                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                     

Rada města doporučuje:

 

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, o doplňkovou činnost z důvodu poskytování stravování bez zisku pro zaměstnance Mateřské školy Hrušová.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

652/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Jindřišku Klaudovou, bytem Vysoké Mýto,  Žižkova 491.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: 22. 6. 2016

           

                                                                                             

653/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Kosačíkovou (nar. 27.05.1974), bytem Litomyšlská 28, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Peter Žiga (nar. 20.04.1988), bytem Osady Ležáků 67, Chrast
 2. Miloš Popilka (nar. 08.07.1966), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

654/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Peterem Žigou (nar. 20.04.1988), bytem Osady Ležáků 67, Chrast. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Josef Zástěra (nar. 29.12.1991), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto
 2. Jaroslav Vomočil (nar. 01.08.1987), bytem Vidlatá Seč 104

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

655/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Řezáčovou (nar. 13.12.1989), bytem Komenského 252, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 38.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Tereza Kubatková (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto
 2. Petra Holomková (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2016

           

                                                                                                         

656/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Bryndou (nar. 02.09.1994), bytem U Potoka 754, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Petra Holomková (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto
 2. Aneta Popilková (nar.12.07.1989), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2016

           

                                                                                                         

657/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Eliškou Elsíkovou (nar. 10.02.1988), bytem Morušová 168/20, Svodín. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Helena Černá (nar. 22.09.1938), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto
 2. Patrik Horák (nar.16.09.1992), bytem Sladovnická 422, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

 

 

658/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6060/13/JH ze dne 20.11.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

           

                       

                                                                      

659/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. S/OM/6210/13/AL ze dne 20.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

           

                                                                                             

660/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 89/9 vymezené v budově Vysoké Mýto - Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 391/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xx, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.161.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

 

 

                                                                                                         

661/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 404/10 vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 403, 404, byt. dům na parcele 4668/17, 4668/18 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 29/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 925.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

 

 

           

                                                                      

662/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 161-95/2016 označeného jako st. 152 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu xx (nar. xx), trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 2.250,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 90,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

663/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3849-173/2014 označeného jako parc. č. 4644/275 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ, spol. s r.o., IČ 27466477, se sídlem Šafaříkova 110, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 31.800,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 864,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

664/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města deklaruje

úmysl darovat pozemek parc. č. 4533/1 orná půda v k.ú. Vysoké Mýto Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje za účelem vybudování výjezdové základny pro místní posádku záchranné služby typu RZP. Podmínkou převodu bude závazek Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje užívat tento pozemek výlučně pro provoz výjezdové základny záchranné služby, a v případě ukončení činnosti Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje či přestěhování z tohoto areálu, závazek Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu. K vlastnímu převodu by došlo až po vyřešení příjezdu ze silnice I/35 k pozemku parc. č. 4533/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

665/16

 

Rada města souhlasí

s pokračováním v jednáních o nabytí pozemků potřebných pro zajištění přístupové cesty k pozemku parc. č. 4533/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

666/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 27/15 ze dne 25.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

667/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2443/4 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4040-121/2016 označeného jako parc. č. 2435/21 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4020-69/2016 označené jako parc. č. 2440/6 a 2435/40 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4040-121/2016 označený jako parc. č. 2440/7 ve vlastnictví společnosti TORO VM, a.s., IČ 25277006, se sídlem Hradecká 251, Vysoké Mýto, vše obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 13.800,- Kč, který je povinna spol. TORO VM, a.s. uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

668/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3272 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

 

                                                                                                                    

 

 

669/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 77/6 ostatní plocha – jiná plocha v  k.ú. Domoradice, a to z důvodu potřeby ponechání si tohoto pozemku pro budoucí využití.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

670/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 453/6 ostatní plocha – silnice v k.ú. Vanice. Předmětná část pozemku je součástí veřejného prostranství – uličních prostor.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

671/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 4885/1 a 4886/2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 44.960,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

672/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 1/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

673/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s KVB advokátní kanceláří s.r.o., IČ: 01460412.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

 

674/16                                                                      

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o příspěvku města Vysokého Mýta na rozšíření zkušební a cvičné plochy pro motocykly, uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a AUTOKLUBEM KAROSA klub v AČR, Dráby 45, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00485802, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                                     

 

 

 

675/16

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele služeb v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“, za nabídkovou cenu 35.000,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

 

 

 

676/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

-          předložený program jednání.

 

 

677/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

-          předloženou zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

 

678/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

 1. Účetní závěrku za rok 2015 s výsledkem hospodaření ve ztrátě ve výši 218.115,00 Kč  po započtení daně z příjmů právnických osob  bez výhrad
 1. Krytí ztráty za rok 2015 ve výši   218.115,00 Kč takto :

-       z nerozděleného zisku z minulých let -  218.115,00  Kč

 1. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

 

679/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

-  hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2015.

680/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

 

-          bere na vědomí zprávu o činnosti v roce 2016 k 15. 5. 2016

 

 

681/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

           

vyplacení prémie řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

panu Bohumíru Machatovi za rok 2015 dle návrhu dozorčí rady.

 

 

682/16

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. stanovuje:

 

-           prémiové ukazatele a výši prémie na rok 2016 řediteli společnosti p. Bohumíru Machatovi podle návrhu DR.

 1. - vytvoření zisku (40%)
 2. - snížení objemu pohledávek po splatnosti o 10% k 31. 12.2016 v porovnání s rokem 2014, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu v době projednávání těchto ukazatelů (20%)
 3. - neexistence závazku společnosti po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016 (20%)
 4. - podíl listnáčů v prvním zalesnění roku 2016 minimálně 40% (20%)

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka