Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Usnesení RM č. 2016-19 ze dne 18.5.2016

24.05.16

Souhrn usnesení č. 19/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 5. 2016

564/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 5. 2016.

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

565/16

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 116 v DPS Litomyšlská 50 panu Limberskému Miloslavu, nar. 18.9.1935 bytem Újezdec 25, a uzavření nájemní smlouvy  na 3 roky (do 31.5.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

566/16

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 5 v DPS Javornického 432 paní Trnkové Evě, nar. 15.5.1944,  a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.5.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

567/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 213 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Michalcovou Janu, nar. 12.2.1944, a uzavření nájemní smlouvy  na 3 roky (do 31.5.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

568/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v DPS Javornického 432 pro paní Nejedlou Věru, nar. 23.3.1945, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.5.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

569/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, se sídlem K Brance 11/19e,155 00 Praha 5, IČ: 00570931 na projekt Oprava elektroinstalace výtahů Naděje na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 160.832,- tis Kč (jedno sto šedesát tisíc osm set třicet dva).
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

 

570/16

Rada města souhlasí

 

s použitím znaku města Vysokého Mýta spolu s informacemi o městě ve čtvrtletníku Těchonínské listy, které vydává obec Těchonín.

Zodpovídá: Marie Lněničková

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

571/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a Základní uměleckou školou Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací, IČO: 21551189, která se týká reprezentace města Vysokého Mýta na kulturních akcích v Dolním Čifliku (Bulharsko).

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

572/16

Rada města schvaluje

 

přijetí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2016 ve výši 60 000 Kč. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/16/21670

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

573/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Margitou Dadučovou (nar.05.01.1962), trvale bytem Komenského 124, Vysoké Mýto, na úhradu vyúčtování služeb poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 17.173 Kč v 17 měsíčních splátkách: 16 x 1.000 Kč, 1 x 1.173 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.05.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

  

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

574/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Margitou Dadučovou (nar.05.01.1962), trvale bytem Komenského 124, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 8.563 Kč v 17 měsíčních splátkách: 16 x 500 Kč, 1 x 563 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.05.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

  

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

575/16

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla spolku Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, IČ: 265 82 490 na adrese Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.9.2015, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah spolku Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, IČ: 265 82 490 v předmětné budově.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

576/16

Rada města neschvaluje

užíváním veřejného prostranství, a to náměstí Přemysla Otakara II. za účelem umístění prodejního stánku cukrové vaty a popcornu a doporučuje pro prodej využívat stávající tržní místa.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

577/16

Rada města souhlasí

s užíváním veřejného prostranství, a to části pozemku p.č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto (Havlíčkovy sady) o výměře 36 m2 v místě dle žádosti ve dne 10.6.2016 za účelem umístění 2ks stanů v rámci pořádání akce při otevření atelieru v č.p. 278 ul. Komenského, Vysoké Mýto – Město.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

578/16

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 691, kterým se předmět nájmu rozšíří o plochu 25 m2 na parcele č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto, na které se nachází stavba rampy pro imobilní občany, schody a zpevněná plocha související se stavbou č.p.278.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

 

 

579/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 161-95/2016 označený jako st. 152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 731 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

580/16                                   

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3849-173/2014 označený jako parc. č. 4644/275 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4644/78 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

581/16

Rada města neschvaluje

průjezd motorových vozidel prostorem mezi Pražskou bránou a sochou Přemysla Otakara II. k objektu č.p. 244 v Havlíčkových sadech.

   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

582/16

Rada města odkládá

bod č. 8 odboru právního a majetkového - Průjezd nákladních vozidel do ulice Vrchlického.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

 

583/16

 

Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a panem Milošem Komůrkou, A.V. Šembery 124, 566 01 Vysoké Mýto, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

584/16

Rada města schvaluje

schvaluje podání žádosti o příspěvek z OPŽP na akci „Stezka botanickou zahradou- Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka