Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2016-18 ze dne 11.5.2016

16.05.16

Souhrn usnesení č. 18/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 5. 2016

 

550/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11. 5. 2016.

 

 

551/16

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací, IČ: 71207856 v předloženém znění. 

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

552/16

Rada města schvaluje

  1. uzavření Nájemní smlouvy se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ: 45790949, dle předloženého návrhu,
  2. uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. IČ: 45790949, dle předloženého návrhu,
  3. uzavření Smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nájmem se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. IČ: 45790949 a Vysokomýtskou nemocnicí p.o., IČ: 71207856, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

553/16

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s.. Dodatkem dojde ke změně předmětu výpůjčky. Předmětem výpůjčky dle dodatku bude pozemek p.č. 146/1 jehož součástí je budova bez č.p. (Zvonice), pozemek p.č. 275 jehož součástí je budova č.p. 245 a pozemek p.č. 276 jehož součástí je budova bez č.p. (Pražská brána),  pozemek p.č. 102 jehož součástí je budova bez č.p. a pozemek p.č. 129 jehož součástí je budova bez č.p. (Litomyšlská brána) vše v k.ú. Vysoké Mýto a dále movité věci vedené v evidenci majetku v místnosti MG-01 – Městská galerie  a movité věci – umělecká díla vedená v evidenci majetku v místnosti MG-02 – Městská galerie.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

554/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce pozemku p.č. 275 jehož součástí je budova č.p. 245 a pozemku p.č. 276 jehož součástí je budova bez č.p. (Pražská brána),  pozemku p.č. 102 jehož součástí je budova bez č.p. a pozemku p.č. 129 jehož součástí je budova bez č.p. (Litomyšlská brána) vše v k.ú. Vysoké Mýto se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s.. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 12.5.2016 do 1.6.2016.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

555/16                                               

                                                                                 

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Oprava zvonice“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

 

556/16

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČ: 25268422;

-       PARIO s.r.o., Denisovo náměstí 791/1a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25288555;

-       STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o., Tulipánová 100, 252 43 Průhonice, IČ: 27632580.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava zvonice“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                                     

557/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při zemních pracích na akci: „Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331, za cenu, která nepřekročí částku 15.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

558/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při zemních pracích na akci: „Prodloužení chodníku v ul. Tisovská“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331, za cenu, která nepřekročí částku 10.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

559/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při zemních pracích na akci: „Regenerace svahu v Jungmannových sadech“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331, za cenu, která nepřekročí částku 30.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

560/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou MH servis plus s.r.o., Jiráskova 1071, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 24186376, na zhotovení díla na akci „Domov pro seniory – klimatizace kuchyně“, za nabídkovou cenu 112.980,00 Kč bez DPH, což činí 136.705,80 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

561/16

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“, za nabídkovou cenu 20.000,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

562/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/2016/21548 ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu Příspěvků a záštit kanceláře hejtmana – na přípravu a konání sportovního projektu Školympiáda aneb Drogy na stadion nepatří, pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

563/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka