Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-17 ze dne 4.5.2016

10.05.16

Souhrn usnesení č. 17/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 5. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

515/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 5. 2016.

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

516/16                                                                                              

  1. Rada města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 na projekt „Finanční příspěvek – podíl na úhradě nákladů za stravování a ubytování občanů města Vysoké Mýto“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 10 tis Kč (deset tisíc korun českých).
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

517/16

  1. Rada města schvaluje přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, IČ: 44468920 na projekt „Občanská poradna Ústí nad Orlicí“ na rok 2016 – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 15 tis Kč (patnáct tisíc korun českých).
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

518/16

Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy Města Vysokého Mýta jako obdarovaného se společností Ledax Vysoké Mýto, o. p. s., Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 28117557 jako dárce na varnou desku VDS 640 FF dle přiloženého návrhu.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

 

 

 

519/16

                                                                                             

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana xy, bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

 

520/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panen Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o..

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

 

 

521/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem  Michalem Dudou (nar.15.05.1994) a paní Veronikou Husárovou (nar.23.03.1994), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2016 za podmínky uzavření splátkového kalendáře a řádného placení nájemného.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

522/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Michala Dudu (nar. 15.05.1994), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 14.930 Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3 x 4.000 Kč, 1 x 2.930 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.05.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.  

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

 

523/16

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě manželům Denise (nar. 05.08.1985) a Janu (nar.06.04.1985) Ferkovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

524/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 702 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Josefu (nar. 09.02.1977) a Pavlíně (nar.05.01.1982) Demesterovým, bytem Větrná 677, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

525/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 706 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Eleně (nar. 05.02.1942) a Josefu (nar.13.03.1938) Mikovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

526/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 701 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Zetem (nar. 25.09.1953), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.04.2016 do 31.05.2016 za podmínky, že k 30.04.2016 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

527/16

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 23 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě manželům  xx  (nar. xx) a xx (nar.xx) xx na dobu dle současné nájemní smlouvy a za podmínky vrácení současně užívaného bytu.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

528/16

Rada města schvaluje

manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx slevu 2/3 nájmu za měsíc leden, únor, březen, duben z důvodu ztížených bytových podmínek způsobených havárií vody při rekonstrukci bytu. Ve slevě jsou zohledněny veškeré nároky nájemců vůči městu Vysokému Mýtu spojené s touto škodní událostí ze dne 12.01.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.05.2016

                                                                                             

529/16

Rada města schvaluje

 

pronájem pozemku p.č. 3367/2 v k.ú.Vysoké Mýto od vlastníků pozemku za roční nájemné ve výši 9,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

530/16

 

Rada města schvaluje

záměr přemístění Loutkové scény do prostor malého sálu v budově Litomyšlská čp. 71.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

531/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy“, za celkovou nabídkovou cenu 98.500,00 Kč bez DPH, což činí 119.185,00 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                                     

 

 

532/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.11.2015 se společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4“, s termínem předání díla do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

533/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.03.2016 se společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Regenerace sídliště U Hřbitova“, s termínem předání díla do 31.08.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                                     

 

 

534/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření kupní smlouvy se společností Xanadu a.s., Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČ: 14498138 jako dodavatelem diskového pole HP MSA 2040 včetně příslušenství za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 193.280,- bez DPH.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí odboru vnitřních věcí

 

                                                                                                         

 

 

 

535/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016, podle zadání města Vysokého Mýta (slavnostní předávání Výročních cen města, Národní přehlídku dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Dvořákův festival, jarní kujebácký jarmark, Kinematograf bratří Čadíků, promenádní koncerty, Týden hudby, Městské slavnosti, adventní kujebácký jarmark a výroční večer pro výbory ZM a komise RM) z 1 176 000,00 Kč na 1 316 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2015.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

536/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na projekt – provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s. v roce 2016 (pořádání kulturních akcí v Šemberově divadle a v M-klubu, provoz kina, provoz městské knihovny, vydávání Vysokomýtského zpravodaje) z 8 602 000,00 Kč na 8 255 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2015.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

537/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., na projekt – provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra z 5 574 000,00 Kč na 5 434 000,00 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 08/ZM/2015.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

538/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování cyklobusu projíždějícího Českomoravským pomezím v roce 2016, a to na zajištění jeho provozu a na jeho propagaci.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

 

539/16

Rada města souhlasí

 

s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ve výši 50.000,- Kč, na pořízení vybavení do školní jídelny.

Zodpovídá: pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                  

540/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 2823-732/2005 označeného jako parc. č. 1515/144 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 35.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

 

 

 

541/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4557/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 446.850,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

542/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 74-69/2016 označeného jako parc. č. 738/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) a xx (nar. xx), trvale bytem xx (podíl ½) za celkovou kupní cenu ve výši 37.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

           

                                                                                             

543/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 74-69/2016 označeného jako parc. č. 738/2 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

 

544/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označených jako parc. č. 4666/121 orná půda, parc. č. 4666/200 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 4666/443 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 4666/444 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 119.300,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 39.300,- Kč při podpisu smlouvy,

2. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2017,

3. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2018,

4. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2019 a

5. splátka ve výši 20.000,- Kč do 31.12.2020.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 5.346,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

 

545/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 690, obč. vyb., LV 3531) v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Kubík a.s., Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ 11121, IČ 25928082 za celkovou kupní cenu ve výši 509.771,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

546/16

 

Rada města odkládá

bod č. 6 vedoucího OPM - Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu – Pardubický kraj.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.06.2016

 

                                                                                                         

                                                             

 

547/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 4011-47/2016 označených jako parc. č. 4668/153 ostatní plocha – jiná plocha a  parc. č. 4668/154 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 4668/155 ostatní plocha – jiná plocha  a parc. č. 4668/156 orná půda a pozemky parc. č. 1922/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 1927/3 orná půda vše ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Vysoké Mýto, se sídlem Försterova 161, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

 

548/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4017-59/2016 označený jako parc. č. 4914/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 82 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4914 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

549/16

Rada města bere na vědomí

informace místostarostů a členů rady města.         

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka