Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-16 ze dne 27.4.2016

03.05.16

Souhrn usnesení č. 16/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 4. 2016

 

 

496/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27. 4. 2016.

 

 

497/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 184/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 pro akci „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, v předloženém znění.

498/16

Rada města vyjadřuje

 

podporu společnosti Ledax Vysoké Mýto se zřízením sociální služby – odlehčovací služba ve smyslu § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění v souladu s podanou žádostí.

                       

499/16                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v DPS Javornického 432  paní Staré Věře, nar. 18.1.1946, spolu s panem Urbaňskim Miecyzslawem, nar. 12.5.1965, na 3 měsíce do 31.7.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

500/16

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k  bytu č. 108 v DPS Komenského 124 pro paní Abrahamovou Emilii, nar. 14.3.1947, na 3 roky do 30.4.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

501/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k  bytu č. 8 v DPS Komenského 124 pro pana Novotného Václava, nar. 13.4.1938, na 3 roky do 30.4.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

502/16

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č. 9/2016 – Pravidla pro určení platů, příplatků a odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Vysoké Mýto, platný od 1.5.2016, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

503/16

Rada města schvaluje

 

plat ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Lukáše Dejdara, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

504/16

 

Rada města schvaluje

uzavření partnerské smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a společností MAS Litomyšlsko o. p. s., IČ: 27506096, Proseč 125, 539 44 Proseč.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 31.12.2016

                                                                                                         

505/16

Rada města schvaluje

přijetí podpory na základě změny č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222003943 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14165443 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu „Realizace úspor energie – areál Vraclavská CZ.1.02/3.2.00/13.20125“, identifikační číslo EIS: reg.č. IS SFZP 14165443.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

506/16

Rada města schvaluje

schvaluje podání žádosti o příspěvek z IROP na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto- Hrušová, II. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 29.04.2016

                                                                                                                     

507/16                                               

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru výpůjčky části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 700 m2 za účelem provádění údržby pozemku spočívající v sekání trávy, odstraňování náletových dřevin, zarovnání terénu. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

508/16                                                                                              

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 2983/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 76 m2 za účelem výstavní plochy pro vozidla. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

509/16

Rada města odkládá

projednání žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto – prostor mezi budovou č.p. 819 stojící na pozemku p.č. 1690/37 v k.ú. Vysoké Mýto a chodníkem kolem této budovy do doby majetkového vypořádání pozemků pod částmi stavby č.p. 819 (výtahy a klimatizace).

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

510/16

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství v Jungmanových sadech ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání akce piknikový happening  ve dne 14.5.2016 od 10:00 do 12:00 hod.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

511/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4031-90/2016 označený jako parc. č. 3003/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 106 m2   v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 3003 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

512/16

 

Rada města schvaluje

zastupování města Vysokého Mýta společností KVB advokátní kancelář s.r.o. ve věci odpovědi na výzvu podanou advokátem JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D. ze dne 25.04.2016 zastupujícím společnosti B. Braun Avitum s.r.o. včetně zastupování v případném soudním sporu v této věci.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                      

513/16

Rada města schvaluje

 

účast Saframentské kapely včetně dvou osob jako pedagogického doprovodu v partnerském Dolním Čifliku (Bulharsko) ve dnech 3. 8. – 9. 8. 2016 a reprezentaci města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

514/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                            

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka