Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-15 ze dne 20.4.2016

25.04.16

Souhrn usnesení č. 15/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 4. 2016

 

Bez osobních údajů

 

 

473/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20. 4. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

474/16

 

Rada města zrušuje

 

ke dni 30.04.2016 vnitřní směrnici města Vysokého Mýta č. 16/2013 o vymáhání pohledávek, která byla schválena Radou města Vysokého Mýta dne 05.06.2013 usnesením č. 769/13, a která nabyla účinnosti dne 06.06.2013

Zodpovídá: zastupující vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 30.04.2016

                                                                                                                     

475/16

Rada města schvaluje

 

Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.05.2016.

Zodpovídá: zastupující vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 01.05.2016

                                                                                                                     

 

 

476/16

Rada města promíjí

České republice - Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, IČ 70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice smluvní pokutu ve výši 550 Kč vyplývající ze smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 20.07.2015.

Zodpovídá: zastupující vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

477/16                                                                                                  

Rada města schvaluje

 

zvýšení počtu pracovníků TS dle předloženého návrhu.

 

                                                                                                                                 

 

 

478/16

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, IČ: 493 14 904 na adrese Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy o pronájmu ubytovacího zařízení uzavřené dne 2.11.2015, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí, IČ: 493 14 904 v předmětné budově.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

479/16

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 7 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana Tomáše Netolického, bytem Cerekvice nad Loučnou 86.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2016

                                                                                                         

 

 

480/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce - 6.ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2016 na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 19.-23. září 2016 v místě dle předloženého zákresu. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

481/16

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  v sobotu 7.5.2016 v rozsahu 2x3m za účelem akce testování elektrokol s možností projížďky, porovnání různých typů elektromotorů s odborným výkladem a servisem pro Miroslava Doskočila - Donocykl, Pražská 32, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

482/16

 

Rada města neschvaluje

 

zřízení zpevněného parkovacího stání v Jungmanových sadech na pozemku p.č. 472/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro vlastníky č.p. 120 v ul. Tůmova  ve Vysokém Mýtě a souhlasí, aby pro vlastníky č.p. 120 v ul. Tůmova  ve Vysokém Mýtě bylo zřízeno vyhrazené parkovací místo v ulici Javornického v místě dle přílohy – varianta 2. Parkovací místo bude zřízeno pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

483/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 4945/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 118 m2. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiloženém geometrickém plánu č. 3967-177/2015 jako díl „b“.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

484/16

Rada města svěřuje

 

na základě §102, odst.2 písm m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, v souladu s platnou Směrnicí pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a Směrnicí pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích, odboru právnímu a majetkovému v těchto případech:

1)    žadateli žádajícímu o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu.

2)    žadateli žádajícímu o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu, u kterého byl v minulosti schválen převod z režimu ubytovny na nájemní bydlení.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

 

                       

                                                                                             

485/16

Rada města schvaluje

výpůjčku budovy č.p. 383 v ulici Gen Závady ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1222 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem pořádání akce „Sousedské slavnosti“  v termínu od 27.5.2016 do 29.5.2016 sdružení Promejto, z.s., IČ: 03623050. Během výpůjčky bude budova částečně zpřístupněna veřejnosti (bude specifikováno ve smlouvě). Za veškeré škody bude odpovídat spolek Promejto, z.s., IČ: 03623050 s ručením jednotlivých členů spolku.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

486/16

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Zahradní architekt pro město Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: pověřená zastupováním vedoucího  OŽP

Termín:  27.4.2016

 

           

           

                                                          

487/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Ing. Renata Břeňová, 569 61 Dolní Újezd 118

-       Ing. Karel Kratěna, Hálkova 15, 568 02 Svitavy

-       Ing. Jana Kulhánková, 530 02 Barchov 30

kteří budou vyzváni k podání  cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách, pro akci „Zahradní architekt pro město Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: pověřená zastupováním vedoucího  OŽP

Termín:  27.4.2016

 

 

 

                                                                                                                     

488/16

 

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Zahradní architekt pro město Vysoké Mýto“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský);

-       Mgr. Helena Kejzlarová (Mgr. Helena Mandíková);

-          Mgr. Stanislava Burešová (MUDr. Jiřina Šafrová);

-       Ing. Jindřich Svatoš (Ivana Pokorná);

-       Ing. Veronika Richtrová (Ing. Jiří Zedníček)

Zodpovídá: pověřená zastupováním vedoucího  OŽP

Termín:  27.4.2016

 

                                                                                                                     

 

489/16

Rada města schvaluje

 

zahraniční studijní cestu starosty Ing. Františka Jiraského organizovanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Belgie - Nizozemí v termínu 4. 6. – 11. 6. 2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

490/16

Rada města schvaluje

 

služební cestu zastupitele Ing. Romana Bati, radního Jiřího Kovaříka a radní MUDr. Jiřiny Šafrové do partnerského města Ozorkówa (Polsko) v termínu 10. 6. – 12. 6. 2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

491/16

Rada města schvaluje

 

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského, místostarosty Ing. Martina Krejzy, místostarostky Mgr. Heleny Kejzlarové, radních Mgr. Blanky Kysilkové, Mgr. Heleny Mandíkové a MUDr. Jiřiny Šafrové do města Spišská Belá (Slovensko) v termínu

12. 5. – 13. 5. 2016.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

492/16

Rada města jmenuje

 

 

  • Ing. Veroniku Richtrovou, nar. xx do funkce vedoucí odboru životního prostředí na dobu neurčitou s termínem nástupu 21.04.2016 a se zkušební dobou 6 měsíců,
  • Ing. Jitku Soukenkovou, nar. xx do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty na dobu neurčitou s termínem nástupu 02.05.2016 a se zkušební dobou 6 měsíců.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 21.04.2016, 02.05.2016.

 

                                                                                                         

 

 

493/16

 

Rada města jmenuje

 

Mgr. Jindřišku Klaudovou, nar. xx, do funkce vedoucí odboru školství, kultury a sportu na dobu neurčitou s termínem nástupu dle ukončení stávajícího pracovního poměru, nejpozději 1.7.2016 a se zkušební dobou 6 měsíců.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned.

                                                                                                                     

 

494/16

 

Rada města souhlasí

s udělením odměny ředitelce společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. ing. Dagmar Sabolčikové v rozsahu 100 %, ze základu, který  správní rada společnosti navrhla k posouzení RM – viz.  zápis ze správní rady ze dne 27. května 2015.

Zodpovídá: Ing. Jiraský – starosta

                                                                                                         

495/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                     

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                      

           

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka