Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-13 ze dne 6.4.2016

11.04.16

Souhrn usnesení č. 13/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 4. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

437/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 6. 4. 2016.

              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

438/16

 

Rada města bere na vědomí

 

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2015.

         

 

                                                                                                

439/16

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Divadelní spolek ŠEMBERA, IČ: 674 41 521 na adrese Komenského 281, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Podnájemní smlouvy uzavřené dne 2.1.2013, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah Divadelního spolku ŠEMBERA, IČ: 674 41 521 v předmětné budově.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

440/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2070 o výpůjčce nemovitých a movitých věcí uzavřené se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČO: 61239721. Dodatkem se předmět výpůjčky doplní o pozemkovou parcelu č. 64, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 919 m2 v katastrálním území Svařeň. Parcela je zapsaná na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

441/16

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy, uzavřené s MUDr. Bohuslavou Němečkovou, na pronájem nebytových prostorů č. 309, 310, 315 a dále podílu ½ na nebytových prostorách č. 306, 307 a 308 vše o celkové výměře 63,4 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady dohodou k datu uzavření nové nájemní smlouvy se společností Ordinace Praktického lékaře Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 03880354.

 

                                                                                                         

 

 

442/16

 

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostorů č. 309, 310, 315 a dále podílu ½ na nebytových prostorách č. 306, 307 a 308 vše o celkové výměře 63,4 m2 v budově č.p. 116 tvořící součást pozemku p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Gen. Závady společnosti Ordinace Praktického lékaře Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 03880354. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 2.748Kč + záloha na služby ve výši 1.000Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

443/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 1982/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 12 m2 za účelem zřízení venkovního posezení u č.p. 237 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě panu xy, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 180Kč.  K  nájemnému bude připočteno případně platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

444/16

Rada města souhlasí

s pracovním návrhem Dohody o umístění a provedení stavby, event. příspěvku města a následném užívání této stavby mezi městem Vysokým Mýtem a spolkem AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802, v předloženém znění.

Zodpovídá: OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

445/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOBS01_4121178136, s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na akci: „Bytová výstavba Za Pivovarem“, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2016

 

                                                                                                         

 

 

446/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Mikádo – opravy objektu čp. 190“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Mikádo – opravy objektu čp. 190“ je nabídka uchazeče Stavitelství – Háněl s.r.o., Proseč 386, 359 44 Proseč, IČ: 01732838.

Celkové pořadí nabídek je následující:

  1. Stavitelství – Háněl s.r.o., Proseč 386, 359 44 Proseč, IČ: 01732838, za nabídkovou cenu 1.339.576,00 Kč bez DPH, s DPH 1.620.887,00 Kč;
  1. Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, za nabídkovou cenu 1.465.065 Kč bez DPH, s DPH 1.772.729 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

447/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství – Háněl s.r.o., Proseč 386, 359 44 Proseč, IČ: 01732838, jako dodavatelem akce: „Mikádo – opravy objektu čp. 190“, za nabídkovou cenu 1.339.576,00 Kč bez DPH, což činí 1.620.887,00 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

 

 

448/16

                                                                                                         

Rada města schvaluje

 

záměr demolice objektů v bývalém areálu Technických služeb Vysoké Mýto, Čapkovská ul. čp. 46, Vysoké Mýto – Pražské předměstí.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

449/16

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                                                                                                                           

           

                                                                      

           

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka