Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-11 ze dne 23.3.2016

29.03.16

Souhrn usnesení č. 11/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 3. 2016

350/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23. 3. 2016.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                

351/16

 

Rada města schvaluje

smlouvu č. OSV/16/20603 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

352/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 102 v DPS Litomyšlská 50 s paní Slepičkovou Boženou, nar. 25.12.1938, na 3 roky (do 31.3.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

353/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 131 v DPS Litomyšlská 50 s paní Prudičovou Martou, nar. 6.6.1933, na 3 roky (do 31.3.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

354/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 201 v DPS Litomyšlská 50 s paní Vostrčilovou Marií, nar. 7.3.1946, na 3 roky (do 31.3.2019).

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

355/16

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v DPS Komenského 124 pro paní Doležalovou Ivanu, nar. 17.11.1957 na 1 rok do 31.3.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

356/16

Rada města schvaluje

neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č.209 v DPS Litomyšlská 50 pro manžele Svancárovi, paní Danu Svancárovou, nar. 27.10.1961 a Jana Svancára, nar. 20.12.1955.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

357/16

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2016 Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z. s., IČO 00435821, na podporu činnosti v roce 2016.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

358/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Společnosti železniční při DKV Česká Třebová,  IČO 61239691, ve výši 10 000 Kč na projekt Mikulášský vlak.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

359/16

Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy k přijetí dotace Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Dětská skupina v MC Tykadlo Vysoké Mýto, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001704 a zahájením činnosti dětské skupiny v MC Tykadlo od 1.5.2016.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

360/16

Rada města souhlasí

 

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, ve výši 69.700,- Kč, na pořízení keramické pece.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                             

361/16

Rada města souhlasí

 

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace, ve výši 122.317,- Kč, na stavbu přírodní učebny.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

362/16

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

363/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818;

-       AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741;

-       SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ:25274104;

-       STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00, Praha, IČ: 60838744;

-       MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 27523934,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce: „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

 

                                                                                                         

 

 

364/16

 

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Martin Krejza (Mgr. Helena Kejzlarová);

-       Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín);

-          JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

-       Ing. Jaromír Andrle (Ing. Pavel Kubeš);

-       Ing. Stanislav Netolický (Ing. Zbyněk Neudert).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

365/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1.151.843 Kč dle přílohy do vlastnictví Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubičky IČ: 25916092.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

366/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1.067.148 Kč dle přílohy do vlastnictví BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s., Plk.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto IČ: 26668149.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

367/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 166.380 Kč dle přílohy do vlastnictví Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, Vysoké Mýto IČ: 72087013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

368/16

 

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 404/10 vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 403, 404, byt. dům na parcele 4668/17, 4668/18 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 29/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 887.500,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5206 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

369/16

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 89/9 vymezenou v budově Vysoké Mýto - Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 391/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 986.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 6576 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

370/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 2823-732/2005 označený jako parc. č. 1515/144 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1515/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

371/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4557/1 o výměře 129 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

372/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 74-69/2016 označený jako parc. č. 738/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 549 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 738 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto, katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

 

373/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 74-69/2016 označený jako parc. č. 738/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 170 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 738 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto, katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

374/16                                   

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označené jako parc. č. 4666/121 orná půda o výměře 217 m2, parc. č. 4666/200 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 19 m2,  parc. č. 4666/443 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 59 m2 a parc. č. 4666/444 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2 m2  vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/121, 4666/200 a 4930/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

375/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 659 m2 (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 690, obč. vyb., LV 3531) v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

376/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 659 m2 (na pozemku stojí stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 690, obč. vyb., LV 3531) v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

377/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemkových parcel č. 4668/128 a 4668/129, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 4011-47/2016 označené jako parc. č. 4668/153 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 985 m2 a parc. č. 4668/154 orná půda o výměře 1107 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4668/126 a 4668/127 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

378/16

Rada města bere na vědomí

informace místostarostů a členů rady města.         

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

 

 

Ing. Martin K r e j z a                                                          Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

       místostarosta                                                                               místostarostka