Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-10 ze dne 16.3.2016

21.03.16

Souhrn usnesení č. 10/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 3. 2016

330/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 3. 2016.

                                                                                                                     

331/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností COMA s.r.o., IČ: 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1733/1, 4932/1, 4928, 4929, 4930/2, 1812, 1813/1, 1811, 1810/2, 4934, 4942/3, 4936, 1599/2, 1599/3, 4643/39, 1523/1, 520, 4822, 4824, 518/1, 4823/1, 1102, 1071/1, vše v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, X. a XI. Etapa“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Stanislav Marhold – CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

332/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ: 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 1733/1, 4932/1, 4928, 4929, 4930/2, 1812, 1813/1, 1811, 1810/2, 4934, 4942/3, 4936, 1599/2, 1599/3, 4643/39, 1523/1, 520, 4822, 4824, 518/1, 4823/1, 1102, 1071/1, vše v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, X. a XI. Etapa“. Obsahem služebností inženýrské sítě bude právo osoby oprávněné zřídit a provozovat na cizích nemovitostech podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě a právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitost v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejné telekomunikační sítě. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60,- Kč za každý započatý metr délkový telekomunikačního vedení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

 

 

333/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4920/1 a 1810/2 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu označenou „11010-055998, CG5C_UO_UOVML_UOYVM(59031)_OK“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Stanislav Marhold – CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

334/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4920/1 a 1810/2 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu označenou „11010-055998, CG5C_UO_UOVML_UOYVM(59031)_OK“. Obsahem služebností inženýrské sítě bude právo zřízení, provozování, údržby a opravy podzemního komunikačního vedení a dále též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                         

 

 

335/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň jako stavebníkem, Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace jako uživatelem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 1810/1, jehož součástí je budova č. p. 317, Jiráskova, Litomyšlské Předměstí, v obci Vysoké Mýto pro stavbu označenou „11010-055998, CG5C_UO_UOVML_UOYVM(59031)_OK“. Povinný umožní Oprávněnému zřídit, provozovat, udržovat a opravovat vnitřní komunikační zařízení v/na budově, jakož i provádět na vnitřním komunikačním zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Oprávněný poskytne Povinnému jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč. K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

 

 

336/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionu Orlicko – Třebovsko,  IČO 709 396 59, ve výši 3 000 Kč na projekt Účastnická trička CYKLO GLACENSIS 2016.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

337/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 2.944,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

338/16

Rada města zrušuje

usnesení č. 1364/14, kterým bylo uloženo tajemníkovi JUDr. Nádvorníkovi řádně a včas zajistit vymáhání náhrady škody vyplývající z usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 01.12.2014, č. j. 5C 108/2014-30, týkající se povinnosti uhradit náklady soudního řízení  právnímu zástupci společnosti TORO VM a.s. JUDr. Petru Nuckollsovi, advokátovi, se sídlem v Ústí nad Orlicí, Barcalova 2. A to na základě znění § 38 odst. 6 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: pověřená vedoucí oddělení přestupků a pohledávek

Termín: ihned

                                                                                                                     

339/16

Rada města neschvaluje

 

soudní vymáhání pohledávky evidované za Ing. Miloslavem Souškem ve výši 10.164 Kč, neboť se jedná o pohledávku, u níž bylo zjištěno, že by náklady na její vymáhání značně převýšily její přínos a vymáhání této pohledávky by tak nebylo v souladu s ust. § 38 zákona o obcích a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře.

Zodpovídá: pověřená vedoucí oddělení přestupků a pohledávek

Termín: ihned

           

           

                                                                                             

340/16

 

Rada města schvaluje

 

vyjádření následujícího znění:

Město Vysoké Mýto posoudilo přípravnou dokumentaci záměru „Rekonstrukce SZZ v žst. Vysoké Mýto“ (datum: 5/2014, archivní číslo 1303191-01_A_PZ.doc), vyslovuje souhlas s jejím obsahem a požaduje v dalších stupních projektové dokumentace řešit v místech možných nelegálních přechodů železniční trati dostatečnou zábranu jejího přecházení nejlépe pomocí neprostupných živých plotů. Dále město požaduje v dalších stupních projektové dokumentace řešit návaznost přejezdů a přechodů železniční tratě na stávající sít chodníků, místních komunikací a silnic vyšší třídy ve městě.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 21.03.2016

 

           

                                                                                             

 

341/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2016 se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 28358589, na aktualizaci digitálního povodňového plánu pro projekt Varovný systém města Vysoké Mýto, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

342/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517, na dodávku a montáž komponent pro obnovu parkovacích automatů v celkovém počtu 8 ks, za nabídkovou cenu 68 581,00 Kč bez DPH, což činí 82 983,00 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

 

 

                                                                                                                     

343/16

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Mikádo - opravy objektu čp. 190“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

344/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       ELESTAV s.r.o, Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Milíčova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545;

-       KVARTA, spol. s r.o., Kar. Světlé 202, 566 01, Vysoké Mýto, IČ: 13582747;

-       První Vysokomýtská stavební společnost, s.r.o., Hradecká 364, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 15029956,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce: „Mikádo - opravy objektu čp. 190“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

           

                                                                                                         

345/16

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 814/15 ze dne 16.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

 

346/16

 

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení na odboru investic města Vysoké Mýto, na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Martin Krejza (Mgr. Helena Kejzlarová);

-       Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín);

-          JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

-       Ing. Jaromír Andrle (Ing. Pavel Kubeš);

-       Ing. Petr Fencl (Ing. Rudolf Křížek).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

347/16

 

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČO: 69288721, na komplexní administraci veřejné zakázky, zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová - dodatečné stavební práce", za nabídkovou cenu 25.000 Kč bez DPH, což činí 30.250,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                                     

 

 

348/16

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Komunikace a chodníky Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 35.000,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

           

349/16                                                                                              

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                            

                                                                      

                                                                                 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin K r e j z a                                                          Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

       místostarosta                                                                               místostarostka