Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2016-06 ze dne 10.2.2016

15.02.16

Souhrn usnesení č. 6/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 2. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

127/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 2. 2016.

                                                                                                         

                  

                                                                           

128/16   

                                                                                                                  

Rada města schvaluje

 

pravidla upravující vzhled a umístění předzahrádek v městské památkové zóně Vysokého Mýta v předloženém znění. Pro úpravu ve smyslu pravidel se pro stávající pevné předzahrádky stanovuje přechodné období do konce roku 2017. 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                         

129/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení pořizování Změny č. 3 územního plánu Vysokého Mýta

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                         

 

130/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení Regulačního plánu městské památkové zóny Vysokého Mýta.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

131/16                                                                                              

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení žádosti na změnu územního plánu žádost Ing. Pavla Muchy, Smolenská 261/23, Vršovice, 110 00, Praha 10 a Ing. Dagmar Muchové, Zimova 625/3, Kamýk, 142 00 Praha 4 na změnu územního plánu na parcele p.č. 3349/7 v k.ú. Vysoké Mýto o provedení změny pozemku na BI – bydlení individuální

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

 

 

 

132/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení žádosti na změnu územního plánu pana, Michala Leňa, bytem Erbenova č.p. 25, Vysoké Mýto-Choceňské předměstí na parcelách p.č. 5668, 5197/1, 5197/2, 5197/3, 5197/4 v k.ú. Vysoké Mýto na VS – plochy smíšené výrobní.  Žádost bude zařazena do další změny Územního plánu Vysoké Mýto. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

 

 

133/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Kusou (nar. 24.03.1995), bytem Pod Kasinem 79, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Daniel Kováčik (nar. 03.08.1990), bytem Vinice 165, Vysoké Mýto
  2. Jakub Hemerka (nar. 30.12.1990), bytem U Staré zastávky 526, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

134/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Janem Bartošem (nar. 28.12.1985), bytem Štefánikova 558, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Jiří Šafr (nar. 06.02.1977), bytem Jiráskova 178, Vysoké Mýto
  2. Jakub Holobrádek (nar. 06.06.1987), bytem Sladovnická 420, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

135/16            

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005295/1, Vysoké Mýto - Jiřího z Poděbrad - rek. NN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1263/1, 4815 a 4816  v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3960-208/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.340,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

136/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013928/vb/1, Choceň, 1558/50, ČZS, Pod Babkou, zem. kab. mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 3345/2, 6308/15, 3237/1, 3244, 5041/3, 3241, 5245, 3246, 3247, 3250, 3226/2, 3251 a 3225 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 22.950,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                       

                                                                                 

137/16            

                       

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru prodat pozemek st. 145  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2 (na pozemku stojí stavba: vodní dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž, LV č. 87) v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

138/16

 

Rada města

 

  1. I.              Odkládá projednání změny umístění stavby schodů, zpevněné plochy a chodníků na pozemku parc. č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města dle předloženého návrhu pana Martina Doležala do doby předložení nového návrhu – stavební dokumentace, doplněné tak, že součástí změny bude i úprava chodníku spočívající ve změně šířky chodníku tak, aby linie nového chodníku navazovala na linii chodníku vedoucího směrem k Pražské bráně a navržená změna umístění schodů by tak nezasahovala do chodníku.
  2. II.            Ukládá OSM předložit do RM návrh nové dohody o právu umístit a provést stavbu po obdržení stavební dokumentace dle bodu I.

Zodpovídá: vedoucí OPM

139/16

Rada města neschvaluje

 

umístění informační desky (totemu) na pozemku p.č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle návrhu ze dne 5.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

140/16

Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy, mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804 za účelem poskytování sociální služby azylové domy. Nájem bude na dobu neurčitou s 12ti měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

141/16

Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy, mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a organizací Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013 za účelem provozování mateřského centra Tykadlo. Nájem bude na dobu neurčitou s 12ti měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

142/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy, mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a společností Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ: 25916092 za účelem provozování Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, nestátního zdravotnického zařízení, speciálně pedagogického centra a sociálních služeb. Nájem bude na dobu neurčitou s 12ti měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

           

                                                                                                         

143/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy, mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a společností BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s., IČ: 26664981 za účelem provozování sociálních služeb. Nájem bude na dobu neurčitou s 12ti měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

144/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy a dále věcí movitých dle přílohy mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a společností TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., IČ: 25997343 za účelem provozování sociálních služeb. Nájem bude na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nebytové prostory budou využívány v pondělí, čtvrtek a v pátek od 7:30 do 18:00hod. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                       

                                                                                 

145/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy a dále věcí movitých dle přílohy mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a JUDr. Evou Vaňkovou, IČ: 66233861 za účelem poskytování služeb mediátora, kouče a rodinného poradce. Nájem bude na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nebytové prostory budou využívány 1x týdně a to v úterý od 8:00 do 16:00hod. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

           

                                                                                                         

146/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, v rozsahu dle přílohy a dále věcí movitých dle přílohy mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, IČ: 44468920 za účelem poskytování služeb Občanské poradny. Nájem bude na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nebytové prostory budou využívány 1x týdně a to ve středu od 7:00 do 17:00hod. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

147/16

Rada města souhlasí

 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových a bytových prostorů v budově č.p. 914, tvořící součást pozemku p.č. 4644/105 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle přílohy a dále věcí movitých dle přílohy mezi Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací a Českou abilympijskou asociací, o.s., IČ: 67363156 za účelem provozování Konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti. Nájem bude na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 450,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: ředitel Technických služeb Vysoké Mýto

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

148/16

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 15 za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

149/16

 

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 2069 o výpůjčce věcí movitých a nemovitých ze dne 12.12.2014, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací, kterým bude předmět výpůjčky doplněn o věci movité uvedené v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

150/16

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní xy, nar. xxxx na dobu dle současné nájemní smlouvy a za podmínky vrácení současně užívaného bytu v řádném stavu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

 

                                                                                                         

151/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 64651959, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“, za celkovou nabídkovou cenu 131.255,00 Kč bez DPH, což činí 158.818,55 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                         

152/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě - část 1 Regenerace svahu v Jungmannových sadech“ je nabídka uchazeče Jakub Tichý, Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov, IČ: 75945878.

 

Celkové pořadí nabídek je následující:

 

1.Jakub Tichý, Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov, IČ: 75945878, za nabídkovou cenu 139.197,50 Kč bez DPH, s DPH 168.428,98 Kč;

2.Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 560 02 Pardubice, IČ: 26007088, za nabídkovou cenu 148.485,00 Kč bez DPH, s DPH 179.667,00 Kč;

3.Pavel Haupt, DiS, Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČ: 63201038, za nabídkovou cenu 152.456,50 Kč bez DPH, s DPH 184.472,40 Kč;

4.Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČ: 27535363, za nabídkovou cenu 163.730,50 Kč bez DPH, s DPH 198.113,91 Kč;

5.Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 88706222, za nabídkovou cenu 170.907,50 Kč bez DPH, s DPH 206.798,10 Kč;

6.Lesy Horňácko, s.r.o., Kuželov 14, 696 73 Kuželov, IČ: 28302630, za nabídkovou cenu 185.710,00 Kč bez DPH, s DPH 224.709,10 Kč;

7.SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 03273661, za nabídkovou cenu 192.121,50 Kč bez DPH, s DPH 232.467,02 Kč;

8.Jaromír Švec, Kosičky 52, 503 65 Kosičky, IČ: 15587681, za nabídkovou cenu 199.932,50 Kč bez DPH, s DPH 241.918,33 Kč;

9.LT EkoLesServis s.r.o., Příkazy 66, 783 33 Příkazy, IČ: 28647289, za nabídkovou cenu 207.143,00 Kč bez DPH, s DPH 250.643,03 Kč;

10.Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ: 27707113, za nabídkovou cenu 210.410,00 Kč bez DPH, s DPH 254.596,10 Kč;

11.Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28774990, za nabídkovou cenu 214.123,00 Kč bez DPH, s DPH 259.089,00 Kč;

12.Zahrada Brno, s.r.o., Přibice 172, 691 24 Přibice, IČ: 04115678, za nabídkovou cenu 217.413,00 Kč bez DPH, s DPH 263.069,73 Kč;

13.Vladimír Svoboda, Koněšín 104, 675 02 Koněšín, IČ: 75633426, za nabídkovou cenu 241.770,00 Kč bez DPH, s DPH 292.542,00 Kč.

 

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě - část 2 Inventarizace dřevin na sídlišti Družba a v lokalitě U Hřbitova“ je nabídka uchazeče SAFE TREES s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ: 26935287.

 

Celkové pořadí nabídek je následující:

 

1.SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice u Brna, IČ: 26935287, za nabídkovou cenu 97.200,00 Kč bez DPH, s DPH 117.612,00 Kč;

2.FIK s.r.o., Radnická 113, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 60728191, za nabídkovou cenu 100.440,00 Kč bez DPH, s DPH 121.532,40 Kč;

3.Zahrada Brno, s.r.o., Přibice 172, 691 24 Přibice, IČ: 04115678, za nabídkovou cenu 109.500,12 Kč bez DPH, s DPH 132.495,15 Kč;

4.Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČ: 27535363, za nabídkovou cenu 113.400,00 Kč bez DPH, s DPH 137.214,00 Kč;

5.Pavel Haupt, DiS, Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČ: 63201038, za nabídkovou cenu 118.800,00 Kč bez DPH, s DPH 143.748,00 Kč;

6.FRAGULA s.r.o., Sivice 304, 664 07 Sivice, IČ: 032 55 018, za nabídkovou cenu 137.000,00 Kč bez DPH, s DPH 165.770,00 Kč;

7.Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ: 02017342, za nabídkovou cenu 139.000,00 Kč bez DPH, s DPH 168.190,00 Kč;

8.SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 03273661, za nabídkovou cenu 140.400,00 Kč bez DPH, s DPH 169.884,00 Kč;

9.LT EkoLesServis s.r.o., Příkazy 66, 783 33 Příkazy, IČ: 28647289, za nabídkovou cenu 142.200,00 Kč bez DPH, s DPH 172.062,00 Kč;

10.Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28774990, za nabídkovou 0cenu 153.000,00 Kč bez DPH, s DPH 185.130,00 Kč;

11.ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ: 28998880, za nabídkovou cenu 153.000,00 Kč bez DPH, s DPH 185.130,00 Kč;

12.Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 88706222, za nabídkovou cenu 162.000,00 Kč bez DPH, s DPH 196.020,00 Kč;

13.Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 560 02 Pardubice, IČ: 26007088, za nabídkovou cenu 171.000,00 Kč bez DPH, s DPH 206.910,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

 

153/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Jakub Tichý, Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov, IČ: 75945878, jako dodavatelem akce: „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě - část 1 Regenerace svahu v Jungmannových sadech“, za nabídkovou cenu 139.197,50 Kč bez DPH, což činí 168.428,98 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                                     

 

 

154/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou SAFE TREES s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ: 26935287, jako dodavatelem akce: „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě - část 2 Inventarizace dřevin na sídlišti Družba a v lokalitě U Hřbitova“, za nabídkovou cenu 97.200,00 Kč bez DPH, což činí 117.612,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

155/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Michael Balík, CSc., Nad Klikovkou 1477/14, 150 00 Praha 5, IČ: 11225611, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Pražská brána - opravy“, za celkovou nabídkovou cenu 67.000,00 Kč bez DPH, což činí 81.070,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                         

156/16

Rada města bere na vědomí

informaci o odhadu finančních nákladů na řešení prostoru bývalého areálu Technických služeb Vysoké Mýto.

                                                                                                         

157/16

Rada města schvaluje

 

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2015 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá:     vedoucí OKT

Termín:           29. 2. 2016

 

           

                                                                                             

158/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka