Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Usnesení RM č. 2016-05 ze dne 3.2.2016

08.02.16

Souhrn usnesení č. 5/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 2. 2016

 

Bez osobních údajů

 

 

103/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 3. 2. 2016.

                                                                                                                     

                                                                                                                                              

104/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Evou Šafránkovou (nar.01.08.1959), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

105/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Jiřinu Jirečkovou (nar. 24.01.1952), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 16.180 Kč v 17 měsíčních splátkách: 16 x 1.000 Kč, 1 x 180 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 29.02.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

106/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Martina Šimona (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 9.523 Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 4.500 Kč, 1 x 523 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 29.02.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

107/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Šimonem (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

 

108/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Marcelu Giňovou (nar. 14.11.1979) bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 8.385 Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3 x 2.000 Kč, 1 x 2.385 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 29.02.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

109/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

110/16

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 15 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Milan Vyhnálek za byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Adéla Vebrová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

 

111/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                         

112/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

113/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

 

114/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Romanou (nar.16.05.1968) a Ivanem (nar.24.06.1975) Židikovými, bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

 

           

                                                                                                         

 

115/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Mariií (nar.03.03.1963) a Jaroslavem (nar.05.04.1961) Křemenákovými, bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

 

116/16

 

Rada města schvaluje

paní xy udělení výjimky z podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

117/16

 

Rada města souhlasí

 

s tím, aby v případě uvolnění jakéhokoli bytu 2+1 v přízemí v lokalitě sídlišti „Družba“ nebo

V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, byl tento byt nabídnut k pronájmu paní xy.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

118/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a Základní uměleckou školou, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací, IČ: 21551189 ze dne 27.8.2014. Dodatkem bude ve smlouvě nahrazen článek 4, odst. 6 následujícím textem:

„Nebytové prostory, nebo jejich části, které vypůjčitel dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může vypůjčitel přenechat do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému jsou nebytové prostory vypůjčeny. K užívání nebytových prostorů, nebo jejich částí, na dobu delší než 1 rok je nutný předchozí písemný souhlas půjčitele. Požitky z takových to podnájmů si ponechá vypůjčitel.“

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

 

119/16

Rada města souhlasí

 

s podnájmem nebytových prostorů – učebny v budově č.p.50 v ul. Litomyšlská pro Mgr. Jolanu Kouřímovou, IČ: 72841036 na dobu určitou do 30.6.2016 pro účely výuky. Požitky z tohoto podnájmů si ponechá vypůjčitel – Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 21551189 .

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.02.2016

                                                                                                                     

 

 

120/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 3292/1 v k.ú. Vysoké Mýto zřízeného na základě usnesení zastupitelstva města č. 129/05 ze dne 14.9.2005.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

 

                                                                                                         

121/16

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 740/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 258 m2 a parc. č. 33/4 trvalý travní porost o výměře 1 m2 v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Svařeň. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

122/16

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 739/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 150 m2, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 33/3 trvalý travní porost o výměře 129 m2, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 740/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 6 m2 a parc. č. 384 trvalý travní porost o výměře 762 m2, vše v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Svařeň. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

123/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2016
ze dne 25. ledna 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.02.2016

 

                                                                                                                     

 

 

124/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2-2016.

                                                                                                                     

125/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Bc. Roman Kalabus, Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČ: 63689391, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Vinice - trať pro horská kola“, za celkovou nabídkovou cenu 272.000,00 Kč bez DPH, zhotovitel není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                         

 

 

126/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka