Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-03 ze dne 20.1.2016

25.01.16

Souhrn usnesení č. 3/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 1. 2016

Bez osobních údajů

37/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20. 1. 2016.

                                                                                                                                                                    

                                  

38/16

Rada města schvaluje

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                         

 

39/16

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2016 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                         

40/16

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

41/16

Rada města schvaluje

předložený odpisový plán Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2016.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                         

 

42/16

 

Rada města schvaluje

 

prominutí poplatku za zábor a elektrickou energii společnosti Festing Hradec Králové, která bude dne 2.9.2016 na farmářských trzích prezentovat vítěze soutěže „Regionální potravina Pardubického kraje“ (odkaz na § 4 z.č. 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích).

Termín:           27.1.2016

Zodpovídá:      vedoucí OŽU

                                                                                                         

 

 

43/16

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.5-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

 

44/16

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

45/16

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

           

                                                                                                         

46/16

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.1-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

47/16

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – rekonstrukce operačního sálu ve 2. NP budovy v rozsahu dle předložených žádostí s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

48/16

 

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi ze Smlouvy č. 219 o nájmu pozemku, uzavřené dne 1.2.1994 mezi městem Vysokým Mýtem a panem xy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2016

                                                                                                                     

 

49/16

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o uzavření Pachtovní smlouvy na užívání pozemku p.č. 273/6, trvalý travní porost o výměře 1.908m2  a pozemku p.č. 273/1, trvalý travní porost o výměře 5.690m2 v k.ú. Vanice. Pachtovné bude v minimální výši 2.500,-Kč/ha/rok. Pozemky jsou vedeny na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vanice u Katastrálního úřadu pro Padubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2016

           

                                                                                             

50/16

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi ze Smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 1.7.2002 mezi městem Vysokým Mýtem a Sborem dobrovolných hasičů Vysoké Mýto II.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2016

                                                                                                         

 

 

51/16

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1499/15 ze dne 16.12.2015.

 

                                                                                                         

 

 

52/16

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4854/2 o výměře 172 m2 (dle GP č. 3948-142/2015 se jedná o pozemek p.č. 4854/7) a části pozemku p.č. 4854/3 o výměře 22 m2 (dle GP č. 3948-142/2015 se jedná o pozemek p.č. 4854/8) od vlastníků daných pozemků za roční nájemné ve výši 9,-Kč/m2/rok + částka za užívání pozemků od 30.4.2010 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši 9,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

 

53/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části stavby – jiná stavba, tvořící součást pozemku p.č. 2053/2 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu půdorysné plochy 332,2m2 společnosti  Racional CZ s.r.o., IČ: 27474721. Předmětná část stavby je vyznačena v příloze usnesení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 61.775,--Kč/rok + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

54/16

Rada města souhlasí

 

s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu u Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

55/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 2.200,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

56/16

Rada města schvaluje

s účinností od 1.1.2016 upravený návrh platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Vysoké Mýto:

Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, Mgr. Soně Teplé

Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, Mgr. Mirce Pátkové

Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, Mgr. Heleně Mandíkové

Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Stanislavě Burešové

Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Haně Štindlové

Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Martině Wichové

Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Bc. Editě Lipavské

Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Heleně Kejzlarové

Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Ivě Vrátilové

Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Mgr. Lukáši Dejdarovi.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

           

                                                                      

57/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o příspěvek z MŠMT na  akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě“.

Termín:           podat žádost do 31. 1. 2016 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

 

 

58/16

 

Rada města souhlasí

 

s eventuálním prodejem zastavěného pozemku parc. č. 2946/66 a zaplocených částí pozemků parc. č.  2946/11, 2946/8 a 5020/2, vše v k. ú. Vysoké Mýto

Zaplocená část pozemku parc. č.  2945/1 by byla řešena případným nájemním vztahem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

59/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu umístit a provést stavbu mezi panem xy, trvale bytem xxxx jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 274/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY – ŠKOLICÍ STŘEDISKO na pozemku č. parc. 274/2 a 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. David Karbulka.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                             

60/16

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře

1 m2 v místě vyznačeném v přiložené mapě. Pozemek je zapsán na LV č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

61/16

 

Rada města zrušuje

 

záměr vykoupit pozemky pro poldr P4 s tím, že o realizaci tohoto poldru bude požádáno v rámci pozemkových úprav.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

62/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, jako zhotovitelem akce „Sanace svahu na parcele č. 4813/1“, za nabídkovou cenu 125.793,85 Kč bez DPH, což činí 152.210,56 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

           

                                                                                             

 

63/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 07.09.2015 se společností ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359, na akci „ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

64/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Kratochvíl, U studánky 240/11, 674 01 Třebíč, IČ: 14680114, jako zhotovitelem akce: „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“, za celkovou nabídkovou cenu 220.663,00 Kč bez DPH, což činí 267.002,23 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                             

65/16

Rada města schvaluje

 

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2016 dle přeloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

66/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka