Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-12 ze dne 22. 3. 2006

30.03.06

 
U s n e s e n í    č. 12/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 22. 3. 2006
 
 
Rada města Vysoké Mýto, která ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích číslo 128/2000 Sb. v platném znění rozhoduje ve věcech města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 111, PSČ  566 01, IČ: 259 22 459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 14772 rozhodla o:
 
183/06
 
přijetí rezignace člena dozorčí rady pana Petra Chalupníka, rodné číslo 71 01 17/3695, bytem Zámrsk 175, 565 43 Zámrsk,  jehož prohlášení o odstoupení z členství v dozorčí radě bylo doručeno společnosti dopisem ze dne 16. února 2006.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
184/06
 
snížení základního kapitálu společnosti o nepeněžitý vklad spočívající ve věci nemovité – budově čp. 819 ve Vysokém Mýtě – Litomyšlské Předměstí na stavební parcele číslo 1690/37 v katastrálním území Vysoké Mýto ve výši 60.000,-- Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých, a to z původní výše 1.100.000,-- Kč, slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých na novou výši 1.040.000,-- Kč, slovy: jeden milion čtyřicet tisíc korun českých. Výše vkladu města Vysokého Mýta se mění z původní výše 1.100.000,- Kč na vklad ve výši 1.040.000,- Kč.  U částky odpovídající snížení základního kapitálu bude městu Vysokému Mýtu prominuto splatit nepeněžitý vklad - budovu čp. 819 ve Vysokém Mýtě – Litomyšlské Předměstí na stavební parcele číslo 1690/37 v katastrálním území Vysoké Mýto.
Snížením základního kapitálu společnosti se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů společnost. Tím není dotčena povinnost jednatelů společnosti ve smyslu ust. § 147 odst. 1 obchodního zákoníku.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
 
185/06
 
schválení přijetí úvěru ve výši 1.250.000,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých od Města Vysoké Mýto
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
186/06
 
jmenování členů dozorčí rady pp. Ing. Michala Zimy, bytem Zimní 828, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto, r. č. 710223/3721 a Ing. Stanislava Sokola, bytem Žižkova 699, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto r. č. 500605/036.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. IČO 25968726 schvaluje:
 
187/06
 
mzdový výměr ředitele MěBP dle upraveného návrhu, prémiové ukazatele ředitele MěBP dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
Rada města schvaluje:
 
188/06
 
pořad schůze rady města konané dne 22. 3. 2006 dle předloženého návrhu.
 
189/06
 
převod užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě na pana Stanislava Tomku, (nar. 21.10.1969), bytem U Potoka 749, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.
        
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
190/06
 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.434 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004      v předloženém znění (příloha č. 1 )
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
191/06
 
a)                 Přidělení bytu č. 55 v ul. Husova č.p.156 ve Vysokém Mýtě panu Renému Giňovi (nar.9.5.1984) bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.
b)                Přidělení bytu č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě manželům Marii (nar.24.2.1972) a Adreji (nar.20.4.1972) Ferkovým, bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Nájemníci jsou povinni přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
192/06
 
finanční dotaci ve výši Kč 5.000,-- pro Naději – občanské sdružení, Potravinovou banku Litomyšl, M. Kuděje 14, 570 01 Litomyšl.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
193/06
 
s  přidělením bytu č. 5 v č.p. 775 v ulici Nám. Naděje  ve Vysokém Mýtě panu Patriku Rybovi (nar.12.2.1972), bytem Osvobození 38, Vyškov. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
194/06
 
s pořádáním akce s názvem „Letecký salón“  na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě  dne 14. května 2006 od 13:30 do 17 hod.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
195/06
 
se zveřejněním informace o záměru pronájmu pozemků p.č. 2138 a 2142, budovy č.p. 6 na pozemku p.č. 2138 se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří budova garáží a dílen a budovy bez č.p. na pozemku p.č 5156/4 (pozemek jiného majitele) vše v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
196/06
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo výpůjčky pozemků p.č. 4282/1, 4282/3, 4282/4, 4282/5, 4282/18, 4282/20, 4282/21 a 4214/18, části pozemku p.č. 4214/42 a budovy bez.č.p. na pozemku p.č. 4214/18 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
197/06
 
s konáním příštího zasedání RM dne 4. 4. 2005 od 13 hod .
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
198/06
 
s účastí Města Vysokého Mýta v projektu „Provozovatel vodovodů a kanalizací“ jako partner Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto a jmenuje p. starostu Bohuslava Fencla zástupcem města v tomto projektu.
 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned     
Rada města nesouhlasí:
 
199/06
 
s prodloužením splatnosti kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 4.2.2005 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto a trvá na usnesení č. 982/05 ze dne 20.12.2005.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
200/06
 
Zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:
 
ZM schvaluje zařazení do akcí obnovy kulturní památky v rámci „Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2006 ve Vysokém Mýtě“ tyto kulturní památky :
-         Ohradní hřbitovní zeď areálu kostela Zvěstování Panny Marie ve Vysokém Mýtě – místní část Lhůta - Knířov
-         Chrám svatého Vavřince, Vysoké Mýto
-         Měšťanský dům, Vrchlického 229, Vysoké Mýto.
 
ZM schvaluje čerpání finanční kvóty na podporu oprav kulturních památek ve výši              Kč 760 000,- Kč v roce 2006 takto:
-         Město Vysoké Mýto - ohradní hřbitovní zeď areálu kostela Zvěstování Panny Marie ve Vysokém Mýtě – místní část Lhůta – Knířov ve výši 119 000,- Kč
-         Římskokatolická církev - chrám svatého Vavřince ve výši 461 000,- Kč
-          p. Sabina Bendová - měšťanský dům, Vrchlického 229, Vysoké Mýto ve výši 180 000,- Kč.
 
ZM schvaluje přiznat finanční podíl Města Vysokého Mýta na obnově (opravě) kulturní památky v rámci „Programu regenerace MPR a MPZ“ v roce 2006 podle „Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory“ vlastníku:
       - chrámu Svatého Vavřince ve výši min. 20 % celkových nákladů, t.j. 132 000,-Kč
       - měšťanského domu, Vrchlického 229, Vysoké Mýto ve výši min. 10 %                
         celkových nákladů, t.j. 36 000,- Kč.
Město Vysoké Mýto disponuje volnými finančními prostředky, které budou po přiznání finanční podpory zahrnuty do rozpočtu města formou rozpočtového opatření.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
 
 
201/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                      
zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p.č. 1515/151, 1515/152, 4560/2, 4560/3, budovy bez č.p. na pozemku p.č. 4560/3 a přístřešku na pozemku p.č. 4560/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Mikroelektronika spol.s.r.o., IČ: 15029221, Kpt. Poplera 55, Vysoké Mýto za cenu ve vši 2.600.000,-Kč, v kupní ceně jsou započítány náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva. Úhrada kupní ceny bude zajištěna zřízením zástavního práva.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
Rada města deleguje:
 
202/06
 
p. Ervína Perhena bytem SNP 627, Vysoké Mýto, člena Zastupitelstva města Vysokého Mýta na valnou hromadu společnosti Karosa a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto IČ:48171131.
 
Rada města bere na vědomí:
 
203/06
 
předložení seznamu příjemců dotací z rozpočtu města Vysokého Mýta za rok 2005 s tím, že na následující schůzi RM vybere z těchto příjemců dva subjekty, u kterých bude provedena kontrola použití dotace.
 
204/06
 
účast pp. starosty Bohuslava Fencla a vedoucího odboru územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Oldřicha Pavelky na konferenci „Obec a kulturní dědictví ve 21. století“ pořádanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Městem Karlovy Vary.
 
205/06
 
nabídku firmy CZECH RADAR na zkušební měření rychlosti a monitorování průjezdů na červené světlo v rámci projektu „ Bezpečná města“ a pověřuje p. místostarostu Ing. Krejzu dalším jednáním.
206/06
 
informace pp. starosty, místostarosty a Felgra.
 
Rada města mění:
 
207/06
 
usnesení č. 719/05 ze dne 04.10.2005 tak, že se slova „ke dni 31.10.2005“ nahrazují slovy „ke dni 30.09.2005“.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města pověřuje:
 
208/06
 
starostu pana Bohuslava Fencla, aby do notářského zápisu notářky JUDr. Marie Fajtové učinil rozhodnutí jediného společníka (města Vysoké Mýto) při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o., jehož obsahem bude rozhodnutí ve znění, jak bylo dnešního dne, tedy 22. března 2006 přijato Radou města Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin Krejza
místostarosta