Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2015-50 ze dne 22.12.2015

30.12.15

Souhrn usnesení č. 50/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 12. 2015

1506/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 12. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1507/15

 

Rada města schvaluje

nový limit mzdových prostředků zaměstnanců TS v rámci rozpočtu TS na rok 2015 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

1508/15

Rada města schvaluje

nové limity pracovníků a mzdových prostředků VPP v rámci rozpočtu TS na rok 2015 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

 

1509/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – oprava elektroinstalace a oprava rampy v rozsahu dle předložených žádostí s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1510/15

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronájmu části stavby – jiná stavba, tvořící součást pozemku p.č. 2053/2 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu 332,2m2 společnosti  Racional CZ s.r.o., IČ: 27474721. Předmětná část stavby je vyznačena v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1511/15

 

Rada města schvaluje

pronájem části stavby – jiná stavba, tvořící součást pozemku p.č. 2053/2 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu půdorysné plochy 332,2m2 společnosti  Racional CZ s.r.o., IČ: 27474721. Předmětná část stavby je vyznačena v příloze usnesení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 29.1.2016. Nájemné bude ve výši 6.735,-Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1512/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Pojistné smlouvy na pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu s vítězným uchazečem, kterým je ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306. Pojistná smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem vítězného uchazeče a v souladu s výzvou zadavatele na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2018.  Roční pojistné bude ve výši 447.403,-Kč a bude hrazeno ve dvou stejných splátkách.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1513/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 04.11.2015 se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, jako zhotovitelem stavby „Oprava chodníku v ul. Fibichova“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1514/15

Rada města schvaluje

záměr sanace svahu na parcele 4813/1 z důvodu odstranění havarijního stavu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1515/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 07.09.2015 se společností ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359, na akci „ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2016

 

                                                                                                         

 

1516/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015 se společností MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 27464300, na akci „ZŠ Jiráskova - Rekonstrukce sociálních zařízení“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2016

 

                                                                                                         

1517/15

Rada města souhlasí:

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, od firmy Iveco Czech Republic a.s., ve výši 25.000,-Kč, tato finanční částka bude použita na vybavení střeleckého kroužku.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1518/15

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 90 tisíc Kč Správě školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned

 

                                                                                                         

1519/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka