Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-49 ze dne 16.12.2015

22.12.15

Souhrn usnesení č. 49/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 12. 2015

 

 

1487/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 12. 2015.

 

 

1488/15

Rada města jmenuje

 

na základě konkursního řízení ze dne 11. 12. 2015 pana Mgr. Lukáše Dejdara na pracovní místo ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto k datu 1. 1. 2016. Toto jmenování je v souladu s ustavením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

1489/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 184/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, jako poskytovatelem finančních prostředků na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová – ISPROFOND 5538510055“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 29.02.2016

 

 

1490/15

 

Rada města ukládá

 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za město Vysoké Mýto vydala k předložené Dopravní studii – I/35 Vysoké Mýto – průtah, řešení křižovatek, projekční kanceláře MDS Projekt, stanovisko, které bude obsahovat níže popsané body:

Vzhledem k neustále rostoucí intenzitě dopravy a plánovanému zprovoznění parkoviště zaměstnanců firmy Iveco (06/2016) Město Vysoké Mýto na základě předložené dopravní studie nesouhlasí v přechodném stavu s vybudováním okružní křižovatky označené K1 jako velké spirálové křižovatky.

Město Vysoké Mýto na základě předložené dopravní studie souhlasí:

- s vybudováním světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) na křižovatce K1 nebo K2 na základě posouzení možnosti koordinace se stávající již světelně řízenou křižovatkou K4;

- s vybudováním úrovňové úpravy křižovatky K5 dle návrhu studie, pro usnadnění odbočení vlevo z vedlejší komunikace;

- se zhotovením projektové dokumentace v souvislosti s vybudováním SSZ na křižovatce K1 nebo K2.

Město Vysoké Mýto dále požaduje projektovou dokumentaci doplnit, a to z důvodu posouzení plynulosti provozu na I/35 (tzv. zelená vlna), v návaznosti na stávající SSZ na K4 (Prokopa Velikého), o studii následující varianty:

  • - SSZ K1 (v návaznosti na K4)
  • - SSZ K2 (v návaznosti na K4)
  • - SSZ K1+ K2 (v návaznosti na K4)
  • - SSZ K1 + K2 řízenou jako jednu společnou křižovatku (v návaznosti na K4).

- posoudit vliv signalizace přechodů na plynulost provozu (u bazénu a autobusového nádraží) a současně zařadit do tzv. zelené vlny.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1491/15

Rada města zrušuje

usnesení RM č. 1390/15 ze dne 2. 12. 2015.

 

                                                                                                         

 

 

 

1492/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh na přijetí daru, konkrétně 10 obrazů, od rodiny Mesarčovy. V darovací smlouvě bude uvedeno, že v případě, že bude některý z obrazů vystaven, bude označen informací „dílo MG darovala Stanislava Mesarčova“. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                               

Termín: 21. 12. 2015

 

                                                                                                         

 

 

1493/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012836/VB/3, Vysoké Mýto, Čelakovského 391, Klofanda, z. mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností ELETRO COMP spol. s r.o., se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 394/3 v  k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

 

                                                                                                         

 

 

1494/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků      parc. č. 4801, 4804, 4807, 4800, 4785, 4805, 4806, 4790, 4786, 221 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II.“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o. Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1495/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071020_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4801, 4804, 4807, 4800, 4785, 4805, 4806, 4790, 4786, 221 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II.“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

 

 

1496/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013280/VB/2, Vysoké Mýto, p.č. 4277/17, DRÁBY – kvNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/1, 4279/6, 4279/10, 4279/11 a 4279/12 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3957-602/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.090,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

 

 

1497/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2049 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2050 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2051 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2052 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2053 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2055 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2056 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní uměleckou školou, Vysoké Mýto, IČ: 21551189 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2057 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mikádem – střediskem volného času, Vysoké Mýto IČ: 72087013 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2065 o výpůjčce nemovitostí a věcí movitých uzavřené dne 27.6.2014 mezi městem Vysokým Mýtem a Správou školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 674 uzavřené dne 30.6.2014 mezi městem Vysokým Mýtem a Správou školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

 

1498/15

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o nájmu části pozemku p.č. 4870 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu 1m x 1,2m v místě dle přílohy za účelem umístění nápojového automatu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

1499/15

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4854/2 o výměře 172 m2 (dle GP č. 3948-142/2015 se jedná o pozemek p.č. 4854/7) a části pozemku p.č. 4854/3 o výměře 22 m2 (dle GP č. 3948-142/2015 se jedná o pozemek p.č. 4854/8) od vlastníků daných pozemků za roční nájemné ve výši 9,-Kč/m2/rok + částka za užívání pozemků od 14.6.2013 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši 9,-Kč/m2/rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

1500/15

                                                                                                         

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč od JUDr. Lenky Vincencové a s přijetím výhry ze soutěže od společnosti Penny ve výši 200.000,- Kč Základní školou Vysoké Mýto, Knířov.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1501/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 28358589, na aktualizaci digitálního povodňového plánu pro projekt Varovný systém města Vysoké Mýto, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2016

 

 

1502/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených se společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, pro akci „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

           

                                                                                 

1503/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, pro akci „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2016

                                                                                                         

1504/15

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele služeb a stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu 17.500,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2016

           

 

 

1505/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka