Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-46 ze dne 25.11.2015

27.11.15

Souhrn usnesení č. 46/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25. 11. 2015

 

 

1364/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 25. 11. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

1365/15                                                                                                                                           

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v DPS Javornického 432 pro paní Lacmanovou Vlastu, nar. 7.7.1934 na 3 roky do 30.11.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1366/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v DPS Komenského 124 pro paní Dadučovou Margitu, nar. 5.1.1962 na 3 měsíce do 29.2.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1367/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124  paní Červenákové Anně, nar. 26.7.1929, bytem  Srbce 4, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do  30.11.2018.             .

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1368/15

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 206 DPS Litomyšlská 50  paní Bláhové Boženě, nar. 23.2.1939, bytem Českých bratří 19/IV, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do  30.11.2018.            

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

 

1369/15

 

Rada města schvaluje

ceník pro pečovatelskou službu zajišťovanou Městem Vysokým Mýtem s účinnosti od 1.1.2016 dle předloženého návrhu.

.   

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 1.1.2016

                                                                                                         

 

 

 

1370/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Bc. Editě Lipavské, zpětně od 1.9.2014, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1371/15

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Bc. Editě Lipavské, zpětně od 1.11.2014, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1372/15

Rada města schvaluje

 

pokrytí nákladů vzniklých nedoplatkem mzdových výdajů a odvodů pro paní ředitelku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Bc. Editu Lipavskou, ve výši 19.000,-- Kč, z příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele pro rok 2015.

                                                                                                                     

1373/15

Rada města schvaluje

plat zastupující ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Mgr. Heleny Mandíkové, s účinností od 17.9.2014, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1374/15

Rada města schvaluje

plat zastupující ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Mgr. Heleny Mandíkové, s účinností od 1.11.2014, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

           

                                                                                                         

1375/15

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární   ochraně s   dotací v   částce     20.876,- Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1376/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto; služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1281 v obci a k.ú. Hrušová a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 319-151/2015. Obsahem smlouvy je právo Osoby oprávněné zřídit a provozovat na služebném pozemku vodovodní řad; vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.020,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1377/15

 

Rada města odkládá

 

záměr prodat pozemek parc. č. 2946/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 (na pozemku stojí stavba: Choceňské Předměstí, č.p. 493, rodinný dům, LV 3191) a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3967-177/2015 označený jako parc. č. 2946/11 orná půda o výměře 577 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 2946/66 a původní pozemky parc. č. 2945/1, 2946/8, 2946/11 a 5020/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: do 2. 12. 2015

                                                                                                                     

1378/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr vložit do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto tyto nemovité věci (stavby neevidované v katastru nemovitostí):

  1. Vodovod - V Peklovcích,
  2. Vodovod 2. etapa - Vinice,
  3. Skupinový vodovod Svařeň,
  4. Vodovod - Pivovarská,
  5. Kanalizační stoka – Autodrom.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

1379/15

                                                                                             

Rada města jmenuje

 

náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro zakázku malého rozsahu „Výběr pojistitele města Vysoké Mýto“ ve složení: Mgr. Kateřina Sedláčková, Dagmar Šedová, Pavlína Benešová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1380/15

 

Rada města schvaluje

 

vyjádření k projektové dokumentaci akce I/35 Zámrsk, OŽK ve stupni dokumentace k provedení stavby v následujícím znění: „Město Vysoké Mýto souhlasí s realizací akce I/35 Zámrsk, OŽK dle předložené projektové dokumentace ve stupni dokumentace k provedení stavby za podmínky, že případný dočasný zábor pozemků v majetku města bude realizován na základě dohody o záboru uzavřené mezi investorem a městem Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 27.11.2015

                                                                                                                     

1381/15

 

Rada města odkládá

 

stanovisko v následujícím znění: „Město Vysoké Mýto souhlasí s těžbou cihlářské hlíny v dobývacím prostoru Vysoké Myto ev.č. 70592 za podmínky, že firma, která bude těžbu provádět, zajistí očistu nákladních vozidel před vjezdem na místní komunikaci a průběžné čištění místní komunikace od hlíny v průběhu dopravy vytěžené cihlářské suroviny.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 2.12.2015

                                                                                                                     

1382/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o spolupráci a poskytnutí finančního příspěvku se společností LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 15035808, na akci „Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“, s výší investičního příspěvku 183.823,58 Kč bez DPH, což je 222.426,53 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

           

                                                                                             

1383/15

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ 42195683, na zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“, za celkovou nabídkovou cenu 132.510,00 Kč bez DPH, což činí 160.337,10 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

 

 

1384/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 31.08.2015 s firmou Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118, 56961 Dolní Újezd, IČ: 65688015, jako zhotovitelem akce „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

 

 

1385/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.07.2015 se společností ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359 na akci „Realizace úspor energie – ZŠ Knířov“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

1386/15

Rada města přijímá

dotaci na akci „CZ.1.02/4.1.00/15.27277 Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“, identifikační číslo EDS: 115D242003780, identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFŽP 15248364, určenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j.: 115D242003780/2 ze dne 13.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1387/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 15248364 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, k projektu „CZ.1.02/4.1.00/15.27277 Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“, identifikační číslo EDS: 115D242003780, identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFŽP 15248364, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

 

1388/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka