Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-43 ze dne 4.11.2015

05.11.15

Souhrn usnesení č. 43/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 11. 2015

 

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1294/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 11. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                     

1295/15

 

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2015/2016

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

1296/15

 

Rada města schvaluje

výši poplatku za poskytnutí služby připojení ke zdroji EE pro řemeslné, prodejní a propagační stánky v prostoru nám. Přemysla Otakara II.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  1.1.2016

                                                                                                         

 

1297/15

 

Rada města bere na vědomí

návrh opatření a další postup řešení revitalizace dětských hřišť ve Vysokém Mýtě

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                 

1298/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2015
ze dne 21.října 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

                                                                                                                     

1299/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

                                                                                                         

1300/15

Rada města schvaluje

 

doplnění změn rozpočtového opatření dle předloženého návrhu.

 

                                                                                                                     

 

1301/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.3-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.11.2015

 

1302/15

                                                                                                         

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – doplňkové činnosti

hospodářská činnost:

  1. Pronájem učeben a dalších prostorů školy sloužících k výuce a vzdělávání ve všech budovách, a pronájem hřiště a tělocvičny
  2. Pronájem bytu pro školníka

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:

                                                                                                         

1303/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím prostředků z grantu programu Erasmus+ mládež, v klíčové akci 1: „THE WORLD IS IN US“ (vzdělávací mobilita jednotlivců) v celkové výši 14 847,34 EUR pro Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, dle předložené žádosti.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1304/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

                                                                                                                     

 

 

 

 

1305/15

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 15 000 Kč příjemci Junák – český skaut, středisko Vysoké Mýto, z. s., IČO: 49312367 na zakoupení krytiny na opravu střechy klubovny.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

                                                                                                         

1306/15

 

Rada města souhlasí

 

s užitím znaku města Vysokého Mýta ve 3. vydání publikace Česká republika – města a obce, kterou vydá v roce 2016 společnost Proxima Bohemia s. r. o., IČO:  26796201.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

                                                                                                         

1307/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 73-135/2015 označeného jako parc. č. 745/2 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 59/2 zahrada a parc. č. 827 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví manželů xy (nar. xx) a xy (nar. xx) xy, oba trvale bytem xx, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň, s doplatkem kupní ceny ve výši 4.000,- Kč, který jsou povinni manž. xy uhradit městu Vysokému Mýtu. Před podpisem směnné smlouvy bude uhrazen 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 2.783,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.11.2015

                                                                                                         

 

1308/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.11.2015

                                                                                                                     

1309/15

 

Rada města neschvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3974-205/2015 označený jako parc. č. 4214/89 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 96 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4214/27 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1310/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4817 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II, přípojka pro čp. 81 z ulice Čermákova“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1311/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071791_2/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4817 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II, přípojka pro čp. 81 z ulice Čermákova“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1312/15

 

Rada města schvaluje

 

provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství ve Vysokém Mýtě, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1313/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.

 

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                                 

 

                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka