Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-42 ze dne 27.10.2015

03.11.15

Souhrn usnesení č. 42/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 10. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

1263/15

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 10. 2015.

                                                                                                                                                                                           

1264/15                                                         

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

                                                                                                                     

1265/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 21.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016     21.000,- Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

1266/15

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

                                                                                                         

1267/15

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 19.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016                 19.000,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

 

1268/15

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016             a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned

                                                                                                                     

1269/15

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 9.600,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016                 9.600,-Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: 30.11.2016

                                                                                                                     

1270/15

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

                                                                                                         

1271/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 35.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016       35.000,-Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

1272/15

 

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole Vysoké Mýto, rozpočet na rok 2016 a odpisový plán na rok 2016.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

                                                                                                                     

1273/15

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016                    a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

1274/15                                                                                                                   

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 60.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016                 60.000,-Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

1275/15

Rada města schvaluje

 

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.2015/OVV/OA/1 na nákup automobilu pro Město Vysoké Mýto a složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komisme složení:

Ing. František Jiraský – starosta (JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM)

Ing. Roman Baťa – místostarosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSUŽP)

Mgr. Jan Vlček – tajemník  ( Mgr. Vladimír Běloušek – vedoucí OOA)

Aleš Felgr -  vedoucí OVV (Vladimír Bobela – referent OSUŽP)

Lukáš Vágner – referent OVV ( Tomáš Salašek – vedoucí OSSZ)

Oslovení firem: MotoTrade V.M s.r.o IČO:22822498, Autoart P.P. s.r.o. IČO: 26003201, Auto Mercia a.s. IČO:25922076, Kodecar H.K. IČO: 25844032

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

1276/15

Rada města schvaluje

 

prominutí pohledávky evidované Správou školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p. o. za společností LTC, a. s. z důvodu její nevymožitelnosti, s ohledem na probíhající konkurzní řízení u okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1277/15

Rada města bere na vědomí

informace o odstranění zjištěných nedostatků v řádném termínu a současně bere na vědomí předloženou žádost na zařazení uměleckých děl do majetku města.

Zodpovídá: předseda komise a OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1278/15

Rada města ukládá

 

předmětná umělecká díla zařadit do majetku města Vysokého Mýta za 1 Kč. Toto ukládá §71 vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů snížit hodnotu majetku i.č.7100 o 60,-Kč ,cena poškození dle návrhu předsedkyni inventarizační komise pro mimořádnou inventarizaci uměleckých děl v Městské galerii Vysoké Mýto podat zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při mimořádné inventarizaci předsedovi Ústřední inventarizační komise.

Zodpovídá: předseda komise

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1279/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s  manželi Janem (nar.11.01.1985)  a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1280/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                         

 

 

1281/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar.10.01.1976) Giňovými, bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

 

                                                                                                         

 

 

1282/15

 

Rada města nesouhlasí

 

s podnájmem bytu č.7 v  čp. 779 v ulici V Břízkách na dobu určitou a to od 01.10.2015 do 30.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

 

                                                                                                         

 

 

1283/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.11.2015 za podmínky, že k 31.10.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                         

 

 

1284/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.11.2015 za podmínky, že k 31.10.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1285/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.11.2015 za podmínky, že k 31.10.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1286/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.11.2015 za podmínky, že k 31.10.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

           

                                                                                                         

 

1287/15

Rada města schvaluje

pronájem nebytového prostoru - garáže č. 1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 panu Ing. Ivanu Košovi, nar. 23.1.1987, bytem Mládežnická 416, Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 7500,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                              

 

1288/15

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 479 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní xy, bytem xx dohodou ke dni 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1289/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově č.p. 731, Náměstí Naděje, Vysoké Mýto které spočívají v osazení 2ks dveří u místnosti č. 514 a dozdění příček k těmto dveřím (vyznačeno v příloze k usnesení) s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

1290/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 60 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 11.2.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a společností AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802. Dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 4282/5 o výměře 537 m2 – dle předloženého zákresu plocha č. 2 a dále o věci movité uvedené v příloze usnesení. Vzhledem k potřebné pravidelné údržbě věcí movitých, která přejde na nájemce, nebude nájemné dodatkem zvyšováno.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                             

1291/15

Rada města neschvaluje

 

hostování cirkusu pana Eugena Berouska IČ:49492357 ve Vysokém Mýtě na části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto v termínu od 3.11.2015 do 5.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

1292/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2015 se společností MIROS MAJETKOVÁ a.s., IČ: 27523934, jako zhotovitelem stavby „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

                                                                                                                     

 

1293/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.

 

                                                                                                         

                                                                                                                                 

                                                                                                         

 

 

                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka