Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-41 ze dne 21.10.2015

26.10.15

Souhrn usnesení č. 41/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21. 10. 2015

 

1238/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21. 10. 2015.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       

1239/15                                             

Rada města schvaluje

 

Správě školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p. o. rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned

                                                                                                         

1240/15

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p. o. IČ: 71294791, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 38.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016                 38.000,-Kč

 

Zodpovídá: ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

1241/15

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016             a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

1242/15

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned

                       

                                                                                 

1243/15

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2016, odpisový plán na rok 2016 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

                                                                                                                     

1244/15

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 18.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2016                 18.000,-Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: 30.11.2016

                                                                                                         

 

 

1245/15

Rada města odvolává

 

pana PaedDr. Jiřího Podroužka z pracovního místa ředitele ředitele SŠZ – DM a ŠJ, Vysoké Mýto,   p. o. k 31.12.2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1246/15

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,       o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, od 26.10.2015 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem 01.01.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

 

1247/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

  1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení finanční dotace pro spolek Naděje Vysoké Mýto k pokrytí nákladů spojených s poskytovanou službou v domově pro seniory Vysoké Mýto – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 200 tis Kč (dvě stě tisíc korun).
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                     

1248/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

  1. zastupitelstvo města schvaluje přidělení finanční dotace pro SKP-CENTRUM, o. p. s.  Pardubice na sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto k pokrytí nákladů spojených se zajištěním poskytované služby v NZDM EMKO – v souladu s přiloženou žádosti, ve výši 55 tis Kč (padesát pět tisíc).
    1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

1249/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit koncepci řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1250/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 107 v DPS Litomyšlská 50  paní Kubové Věře, nar. 9.4.1932 na dobu určitou do 31.10.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

      

1251/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 106 v DPS Litomyšlská 50  paní Francové Libuši, nar. 27.2.1934, na dobu určitou do 31.10.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1252/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v DPS Komenského 124 pro pana Hyksu Petra, nar. 22.9.1976 na 1 rok do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1253/15

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v DPS Komenského 124 pro paní Kodoňovou Marii, nar. 14.12.1933 na  dobu určitou do 30.9.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1254/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 214 v DPS Litomyšlská 50  paní Richterové Jaroslavě, nar. 3.1.1932 na dobu určitou do 31.10.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1255/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Komenského 124 pro paní Slavíkovou Rozálii, nar. 1.4.1932 na 3 měsíce do 31.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1256/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v DPS Javornického 432  paní Staré Věře, nar. 18.1.1946, spolu s panem Urbaňskim  Miecyzslawem, nar. 12.5.1965 na 3 měsíce do 31.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1257/15

 

Rada města schvaluje

 

pořízení poukázky v hodnotě 4 000 Kč v partnerské prodejně T-Mobile, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 205, Vysoké Mýto-Město, která bude určena na věcnou výhru pro vítěze ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                         

1258/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dohody o zrušení věcného břemene k pozemku nově vzniklému geometrickým plánem č. 157-136/2015 označenému jako parc. č. 187/19 orná půda v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta s oprávněným, tj. vlastníkem pozemku parc. č. 187/7 a st. 137 vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta; věcné břemeno bylo na původních pozemcích zřízeno dle smlouvy ze dne 25.02.2003.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1259/15

 

Rada města schvaluje

 

vyjádření města Vysokého Mýta k návrhu Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 ve znění: „Město Vysoké Mýto upozorňuje v souvislosti s podporou energetického využívání směsných komunálních odpadů v Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 na snahy některých subjektů budovat zařízení pro energetické využívání odpadů na bázi termální depolymerizace. U těchto zařízení existuje vyšší riziko znečištění životního prostředí zdraví škodlivými látkami v porovnání s jinými technologiemi na bázi spalování.“

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 25.10.2015

                                                                                                         

 

1260/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.02.2013 se společností BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, jako zhotovitelem projektové dokumentace akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem - infrastruktura“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

                                                                                                                     

 

 

1261/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění, mezi městem Vysoké Mýto jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70888671, jako vypůjčitelem, na 180 ks kompostérů o objemu 900 l a 20 ks kompostérů o objemu 1100 l, které budou pořízeny v rámci akce „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

                                                                                                         

 

1262/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.

 

                                                                                                                     

                                                                                                         

 

 

                                   

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka