Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-40 ze dne 14.10.2015

19.10.15

Souhrn usnesení č. 40/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 10. 2015

 

 

 

1222/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14. 10. 2015.

                                                                                                                                                                                                                               

1223/15                                                                                                        

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.10.2015. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

                                                                                                                     

                                                                                                         

1224/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Potůčkem (nar. 25.11.1993), bytem Českých  bratří 277, Vysoké Mýto Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Roman Střalka (nar. 26.02.1997), bytem Försterova 158, Vysoké Mýto
  2. Alena Karalová (nar. 04.04.1985), bytem Husova 646, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.10.2015

                                                                                                         

1225/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Šiškovou (nar. 23.12.1958), bytem Šalgovce 179, Slovenská republika. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.        Miroslav Moravec (nar. 13.07.1958), bytem Ležáků 550, Vysoké Mýto
  2.        Roman Střalka (nar. 26.02.1997), bytem Försterova 158, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.10.2015

                                                                                                         

1226/15

Rada města schvaluje

vypůjčení budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto sdružení Promejto, z.s., IČ: 03623050 ve dnech 4.-5.11.2015 a 18.-19.11.2015  za účelem uspořádání projekcí filmů s urbanistickou tématikou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1227/15

Rada města schvaluje

zveřejnit informaci o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené dne 31.12.2008 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, kterým by se ze smlouvy vyjmuly nebytové prostory v budově č.p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě tvořící součást pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu dle přílohy k usnesení (oranžově vyznačená plocha)

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1228/15

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronájmu nebytových prostorů v budově č.p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě tvořící součást pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Fresenius Medical Care – DZ, s.r.o. za účelem zřízení dialyzačního pracoviště v rozsahu dle přílohy k usnesení (oranžově vyznačená plocha).

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1229/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemkové parcely č. 59, pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 73-135/2015 označený jako parc. č. 745/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 102 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň. Původní pozemek parc. č. 745 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1230/15                                 

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3447/4 trvalý travní porost a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3938-140/2015 označeného jako parc. č. 3447/6 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 29.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.11.2015

                                                                                                                     

1231/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Oprava chodníku v ul. Fibichova“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníku v ul. Fibichova“ je nabídka uchazeče PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741.

Celkové pořadí nabídek je následující:

  1. PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 57001 Litomyšl,      IČ: 27742741, za nabídkovou      cenu 507.441,00 Kč bez DPH, s DPH 614.004,00 Kč.
  1. DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké      Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou      cenu 585.000,00 Kč bez DPH, s DPH 707.580,00 Kč.
  1. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570      01 Litomyšl, IČ: 25274104, za      nabídkovou cenu 586.258,00 Kč bez DPH, s DPH 709.372,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1232/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, jako zhotovitelem akce: „Oprava chodníku v ul. Fibichova“, za nabídkovou cenu 507.441,00 Kč bez DPH, což činí 614.004,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

 

 

 

1233/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2014 se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, jako zhotovitelem akce: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu méněprací, která bez DPH činí 171.414,96 Kč a s DPH činí 207.412,11 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.11.2015

 

                                                                                                                     

 

1234/15

Rada města schvaluje

návrh koupě čtyř obrazů Bohumíra Šumského pro Městskou galerii Vysoké Mýto za cenu 12 500,- Kč. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a následně koupí těchto obrazů.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                

Termín: ihned

                                                                                                         

1235/15

Rada města schvaluje

přijetí obrazu Bohumíra Šumského jako daru pro Městskou galerii Vysoké Mýto. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a následně převzetím a zařazením obrazu do sbírkového fondu.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko     

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1236/15

Rada města souhlasí

 

se zapojením Mikáda střediska volného času, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013, do Výzvy 013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu 

 

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

                                                                                                         

1237/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.

 

                                                                                                         

 

                       

                                   

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka