Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Usnesení RM č. 2015-38 ze dne 23.9.2015

29.09.15

Souhrn usnesení č. 38/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 9. 2015

 

 

 

1132/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23. 9. 2015.

                                                                                                                     

1133/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2012896/VB1, Vysoké Mýto, Odbojářská, p.č. 4644/20, Ing. Urešová – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4644/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3922-267/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

 

 

1134/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Klárou Kusou (nar. 23.11.1991), bytem Nová Sídla 10, Litomyšl Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. David Giňa (nar. 20.06.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto
  2. Ondřej Nudzík (nar. 26.10.1994), bytem Stradouň 70

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1135/15

Rada města schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 19 N 10/50 ze dne 28.7.2010, kterou město pronajímá spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 z pozemku p.č. 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší, IČ: 00131725, dohodou ke dni 30.9.2015.

 

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

 

                       

                                                                                 

1136/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Pachtovní smlouvy na užívání pozemku p.č. 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto, u které město Vysoké Mýto vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 1/3.  Pachtýřem dle smlouvy bude Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IČ: 00131725. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.10.2015 do 31.12.2019 s ročním pachtovným pro město Vysoké Mýto ve výši 1369,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

1137/15

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže tvořící součást pozemku  p.č. 1225/6 o výměře 15 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě panu Josefu Čepelkovi, nar. 1.6.1956, bytem 17. listopadu 681, Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 7500,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1138/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st.p.č. 23, jehož součástí je budova č.p. 19 v katastrálním území Svařeň a věcí movitých uvedených v příloze, se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČ: 61239721. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

                                                                                                                     

1139/15

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, IČ: 61239721 na adrese Svařeň č.p. 19, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 19 v katastrálním území Svařeň uzavřené se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČ: 61239721, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah spolku Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, IČ: 61239721 v předmětné budově.

                                                                                                         

1140/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st.p.č. 148, jehož součástí je budova č.p. 57,  pozemku st.p.č. 68, jehož součástí je budova č.p. 58 vše v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta a dále věcí movitých uvedených v příloze, se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Lhůta, IČO: 61238198. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

                                                                                                         

1141/15

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Lhůta, IČ: 61238198 na adrese Lhůta č.p.57, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 57 v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta uzavřené se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Lhůta, IČ: 61238198, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah spolku Sboru dobrovolných hasičů Lhůta, IČ: 61238198 v předmětné budově.

1142/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - kanceláře č. 256 o výměře 15 m2 v budově č.p. 91, jenž tvoří součást pozemku p.č. 2 v katastrálním území Vysoké Mýto, se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I, IČO: 61237779. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

                                                                                                                     

1143/15

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I, IČ: 61237779 na adrese nám. Přemysla Otakara II. č.p.91, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - kanceláře č. 256 v budově nám. Přemysla Otakara II. č.p.91 v katastrálním území Vysoké Mýto uzavřené se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I, IČ: 61237779, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah spolku Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I, IČ: 61237779 v předmětné budově.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1144/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 60 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 11.2.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a společností AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802. Dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 4282/5 o výměře 537 m2 – dle předloženého zákresu plocha č. 2 a dále o věci movité uvedené v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1145/15

Rada města souhlasí

 

s udělením státního občanství ČR  Thu Hang CAO, nar. 23.01.1970, bytem Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město, Tůmova 107.

 

Zodpovídá: JUDr. Kučíková

Termín: ihned

                                                                                                         

1146/15

 

Rada města schvaluje

 

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníku ul. Fibichova“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                                     

1147/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741

-       DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

-       SAPA - LPJ, spol. s r.o., ul. Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 62063634

-       PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 57001 Litomyšl, IČ: 27742741

-       SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava chodníku ul. Fibichova“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

1148/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Oprava ulice Čermákova“ s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

1149/15

 

Rada města ustanovuje

 

pracovní skupinu pro koordinování návrhů řešení prostoru před Tyršovou veřejnou plovárnou a prostoru před Motorestem TORO ve složení: Ing. arch. Milan Košař, pan Jiří Kovařík a Ing. Pavel Kubeš.

                                              

 

 

1150/15

Rada města ukládá

vedoucímu OPM JUDr. Poláčkovi předložit radě města vyjádření městského architekta a komise pro regeneraci památek a památkových zón k označování ulic a ostatních veřejných prostranství ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1151/15

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 ve výši 15 000 Kč příjemci ERUDIO CZ, o. s., IČO 229 03 852 na pokrytí nákladů za pronájem stanu na 5. ročník Řemeslo / Skill 2015, který se koná 22. – 24. 9. 2015 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2015

                                                                                                                                                            

 

 

1152/15

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  rekonstrukci CAS 32 s prodloužením termínu dodání do 20.2.2016

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                                            

 

1153/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka