Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 23.6.2018

Lepší Mýto

Lepší Mýto

Odbor kanceláře starosty

22.11.04

Sídlo odboru:
B. Smetany 92, Vysoké Mýto

 

Úřední hodiny: 

Pondělí  7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 14:00

                     

petra klasovita
  Bc. Petra Klasovitá
vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor kanceláře starosty
Bc. Petra Klasovitá vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 137
Kočová Jitka sekretariát Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 122
Benešová Pavlína sekretariát Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 124
Vágner Lukáš hasiči, krizové řízení, ztráty a nálezy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 173
JUDr. Kučíková Ilona vymáhání pohledávek, přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 174
Bc. Kacelová Linda vymáhání pohledávek Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 145
Kusá Lenka přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 136

 

 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   vykonává státní správu na úseku evidence válečných hrobů podle zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.   vykonává agendu podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,

3.   provádí vidimaci a legalizaci,

4.   vydává výpisy z Rejstříku trestů.

 

Krizové řízení

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

5.   vykonává státní správu na úseku IZS podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

6.   vykonává státní správu na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

7.   vykonává státní správu na úseku obrany státu podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů,

8.   spolupracuje s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností,

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce

9.   zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku integrovaného záchranného systému,

10.  zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy,

11.  zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, na úseku krizového řízení,

12.  plní úkoly obce podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů,

13.  zabezpečuje agendu civilní ochrany, včetně řízení skladníků pověřených údržbou a výměnou materiálu CO svěřeného městu,

14.  zabezpečuje dohled na provozuschopnost integrovaného výstražného a dorozumívacího systému města,

15.  zabezpečuje úkoly obce a obecního úřadu podle zákona o požární ochraně, podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

16.  zajišťuje agendu bezpečností rady města a krizového štábu,

17.  spolupracuje s povodňovou komisí obce,

 

Přestupky a pohledávky

 

v oblasti přenesené působnosti jako městský úřad pro oblast města Vysokého Mýta a pro obce, se kterými jsou uzavřeny příslušné veřejnoprávní smlouvy

 

18.  projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou svěřeny městu, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

19.  projednává ostatní přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kromě přestupků podle ustanovení § 23 a § 46 na úseku dopravy a silničního hospodářství,

20.  projednává přestupky podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

21.  projednává přestupky podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,

22.  projednává přestupky podle § 35 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů,

23.  projednává přestupky nebo jiné správní delikty podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů týkající se výskytu a šíření plevelů,

24.  projednává přestupky a správní delikty podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

25.  projednává přestupky a správní delikty podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

26.  projednává přestupky a správní delikty  dle § 59 odst. 1 písm. e) až j), § 59a odst. 1 písm. a) , § 59a odst. 1 písm. b), § 59c odst. 1 a § 59h odst. 1, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

27.  projednává ostatní přestupky v kompetenci obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností kromě přestupků, které jsou dle tohoto organizačního řádu v kompetenci odboru dopravy a silničního hospodářství,

28.  ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení,

 

odbor dále v oblasti samostatné působnosti města

 

29.  zajišťuje oblast zahraničních partnerských vztahů města, zajišťuje mezinárodní kontakty,

30.  zajišťuje propagaci a prezentaci města včetně pořizování propagačních předmětů vyjma propagačních tiskovin přímo souvisejících s cestovním ruchem,

31.  protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události,

32.  zajišťuje agendu na úseku cen obce a čestného občanství obce,

33.  zajišťuje agendu kronik,

34.  zajišťuje agendu kontrolního výboru,

35.  zajišťuje chod sekretariátu starosty, místostarostů a tajemníka MěÚ,

36.  zajišťuje administrativní agendu rady města a zastupitelstva města,

37.  zajišťuje agendu osadních výborů a komisí rady města,

38.  spravuje úřední desku,

39.  vede agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací,

40.  provádí šetření a potvrzování skutečností o občanech pro potřeby státních orgánů,

41.  vede evidenci, vydává a přijímá pokutové bloky,

42.  zajišťuje agendu vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti města Vysokého Mýta a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti,

43.  zastupuje veřejný zájem – město Vysoké Mýto a Městský úřad Vysoké Mýto při vymáhání pohledávek dle čl. 4.42.,

44.  vede agendu ztrát a nálezů,

45. spravuje vozidla, vede evidenci jízd, vyhodnocuje autoprovoz.