Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.7.2020

Formuláře - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

27.12.06

 

Stavební úřad
  doc/docx pdf
Ohlášení odstranění docx pdf
Ohlášení stavby docx pdf
Oznámení změny v užívání stavby docx pdf
Oznámení o užívání stavby doc pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora docx pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby doc pdf
Žádost o stavební povolení docx pdf
Oznámení záměru docx pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu docx pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  docx pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu docx pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby docx pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území docx pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území docx pdf
Společné oznámení záměru docx pdf
Žádost o vydání společného povolení docx pdf
Architekt města - podklady pro vyjádření ke stavebním záměrům
  pdf
     
     
Vodoprávní úřad    
   
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu    pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu    pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o povolení k vypouštění podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o stavební povolení k vodním dílům      pdf
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)      pdf
Žádost o povolení k užívání vodních děl      pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu     pdf
Žádost o udělení souhlasu     pdf
Žádost o vyjádření     pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla     pdf
Oznámení o užívání stavby vodního díla      pdf
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav     pdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru     pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění     pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění     pdf
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel     pdf
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu     pdf
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu     pdf
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu    pdf
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu     pdf
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla     pdf
     
     
Územní plánování     
     
Žádost o provedení změny v územním plánu  doc
 
Žádost o provedení změny v územním plánu - VZOR  doc
 
Územně analytické podklady - pasport údaje o území doc  

Žádost o závazné stanovisko dle § 96 b SZ46.5 KB

doc

pdf

   

 

 

 

 

Státní památková péče     
     
Brožura vlastníka kulturní památky
doc
Dotační tituly pro vlastníky kulturní památky doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování památky doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově památky doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově objektu v památkové zóně, ochranném pásmu památky doc   
Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně způsobu využití památky doc  
Archeologie-oznámení stavebního záměru ARU a VCR doc  
Oznámení stavby - Brno doc