Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 23.9.2020

Usnesení rady města č. 2009-18 ze dne 19. 5. 2009

21.05.09

 

Souhrn usnesení č. 18/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 19. 5. 2009563/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 19. 5. 2009 dle předloženého návrhu.

564/09


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto v předložené verzi s tím, že Město Vysoké Mýto prohlašuje, že garantuje zachování výsledků realizace v dodatku uvedeného projektu po dobu jeho udržitelnosti, tedy minimálně do 30.04.2014.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

565/09                                                                         


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


Zánik firmy Transport Klima, s.r.o., IČ: 64258831, se sídlem Pivovarská 399, Vysoké Mýto a tím i zánik čl. 7 Smlouvy kupní uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Transport Klima, s.r.o. dne 20.02.1996


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

566/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemků označených jako p. p. č. 4854/2 a 4854/3 oba ostatní plocha - ostatní komunikace a pozemku p. p. č. 851/6 zahrada vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto za část pozemku označeného jako p. p. č. 4129 ostatní plocha - hřbitov, urnový háj v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

567/09

                                                                          

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků označených jako p. p. č. 4854/2 a 4854/3 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za kupní cenu 150,-Kč/m2.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

568/09                                                                         

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1522/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr a části pozemku označeného jako p. p. č. 1524/1 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

569/09                                                               

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označených jako p. p. č. 4279/1 a 4279/12 obojí ostatní plocha - manipulační plocha a pozemků označených jako p. p. č. 4279/6 a 4279/11 obojí ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

570/09

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků označených jako p.p.č. 4279/1 a 4279/12 obojí ostatní plocha - manipulační plocha a pozemků označených jako p.p.č. 4279/6 a 4279/11 obojí ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

571/09                                                               


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 21.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Kováčovi vrátí byt č. 56 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc, tj. od 01.06.2009 do 30.06.2009.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

572/09                                                               


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Varadiová vrátí byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc, tj. od 01.06.2009 do 30.06.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

573/09                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Kpt. Poplera 76, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc, tj. od 01.06.2009 do 30.06.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

                                                                          574/09


Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 8 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Lucie Šedová (nar. 28.01.1977), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto za byt č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Jana Šedová (nar. 17.08.1973), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

575/09                                                               

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Bártou (nar. 02.09.1977), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

576/09                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

577/09


Rada města     o d k l á d á


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

578/09


Rada města     p o v ě ř u j e


funkcí náhradníka za p. Ervína Perthena na losování bytů pí. Romanu Vondřejcovou, bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto, členku bytové komise.

                                                                          

Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:       ihned

579/09                                                                         

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.157 mezi městem Vysokým Mýtem a Domovem mládeže Vysoké Mýto, gen. Závady 118. v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

580/09

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu objektu č.p.66, ul.Litomyšlská včetně pozemku označeného jako p.p.č.1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto  v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

581/09                                                               

Rada města  s o u h l a s í

s užíváním veřejného prostranství na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 13.06.2009 od 14 do 22 hodin za účelem pořádání 3.ročníku RIA DE MEJTO. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci neziskovou, poplatek za zábor veřejného prostranství se neplatí.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

582/09                                                                         

Rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č.2 v předloženém znění smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce:  Regenerace panelového sídliště Družba - 3.etapa Vysoké Mýto za celkovou cenu 124 578,- Kč vč. DPH. 

Termín:       31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

583/09

Rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 v přeloženém znění smlouvy o dílo č.09/2009 na akci : „Domov důchodců Vysoké Mýto -novostavba s firmou PROFISTAV LITOMYŠL, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, DIČ: CZ27742741 v celkové výši 139 875 232,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.08.2010.

Termín:       30.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

584/09

Rada města    n e s c h v a l u j e

Realizaci záměru stavebních úprav vč. pergoly v místní části Domoradice ve Vysokém Mýtě z rozpočtu roku 2009.

Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


585/09


Rada města    d o p o  r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení úpravy územního plánu města Vysokého Mýta s ohledem na udržitelný rozvoj podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a následně s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného operační ho programu - podporovaná aktivita 5.3) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


586/09


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření dodatků č. 2 ke smlouvě ze dne 17.04.2003 a smlouvě ze dne 16.07.2003 se Sdružením českých spotřebitelů, o.s.

587/09

Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

oznámení o konání předvolební akce ODS na den 28.05.2009 od 13.30 do 14.30 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

588/09


Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

informace místostarosty, Mgr. Junka a Tomáškové.                                                       

                           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta