Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Granty pro majitele kult. památek do 14. 1.

10.12.08

nam120.jpgPardubický kraj vyhlásil dva grantové programy na opravy kulturních památek pro rok 2009. O poskytnutí grantu může žádat pouze vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který je zpřístupněn na adrese http://monumnet.npu.cz. Žádosti o grant lze v našem případě podat na Městském úřadě Vysoké Mýto (stavební úřad – oddělení památkové péče).

Grantové programy na opravy kulturních památek:

– granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji,
– příspěvky dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji.
Granty jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje v souladu se zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, v plném znění a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů určené k podpoře vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji:
- občanských sdružení, obecně prospěšných společností a církevních právnických osob;
- jiných právnických a fyzických osob (s výjimkou příspěvkových organizací obcí, za tyto organizace uplatňuje žádost pouze zřizovatel);
- obcí.
V zájmu urychlení přípravy časově náročného programu je vyhlašován před schválením rozpočtu Pardubického kraje. Realizace programu je podmíněna schválením příslušné částky v rozpočtu Pardubického kraje. V opačném případě má vyhlašovatel právo vyhlášený program zrušit, případně upravit.
Žadatelem o poskytnutí grantu může být pouze vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Žádosti o grant na rok 2009 budou přijímány v termínu do 14. 1. 2009 na územně příslušném obecním úřadu obcí s rozšířenou působností, v našem případě na Městském úřadě Vysoké Mýto, odbor stavební úřad – oddělení památkové péče. Na žádosti doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Závazné formuláře jsou k dispozici také na Městském úřadě, oddělení památkové péče, případně na internetové stránce http://www.pardubickykraj.cz/.
Žádost lze podat pouze osobně příslušnému pracovníkovi oddělení památkové péče, kterým bude provedena kontrola dokladové části. Po jejím předání na odbor kultury
a památkové péče KÚ Pardubického kraje bude jeho pracovníky provedena předběžná veřejnosprávní kontrola, které musí být přítomen žadatel, u právnických osob jeho statutární zástupce.

Přílohy vyplněné žádosti:
- kopie dokladu o vlastnictví;
- kopie dokladu o oprávnění k zastupování právnické osoby;
- doklad o potřebnosti poskytnutí dotace např. z důvodu havarijního stavu (fotodokumentace, posudek statika,restaurátora apod.);
- kopie závazného stanoviska dle § 14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb, bylo-li vydáno;
- doklad (zápis, písemné stanovisko obce, kopie o uplatnění požadavku) o projednání; podpory (stanovený podíl) od územně příslušné obce (v případě fyzických osob, církví a obecně prospěšných společností);
- přehled dalších dotačních programů, do kterých byla, případně bude podána žádost na tutéž akci v roce 2009;
- fotodokumentace stávajícího stavu předmětného objektu (minimálně 5 fotografií rozměru 10 x 15 cm, případně digitálních fotografií ve formátu JPG o nejmenším rozměru 2048 x 1536 pixelů);
- čestné prohlášení o bezúhonnosti a o tom, že žadatel nemá nevypořádané závazky vůči státu nebo Pardubickému kraji.

O poskytnutí grantu rozhoduje podle zákona č 129/2000 Sb., o krajích v plném znění, Zastupitelstvo případně Rada Pardubického kraje na návrh komise ustavené Radou Pk.
Vybraným žadatelům bude do 30 dnů od rozhodnutí písemně sděleno vyrozumění se stanovením termínu předložení zbývajících dokladů nutných k uzavření smlouvy. Ostatní žadatelé budou vyrozuměni o tom, že jim grant přidělen nebyl.

Grant lze žadateli přiznat v případě, že :
• žádost splňuje formální a obsahové podmínky programu;
• žadatel je bezúhonný a nemá nevypořádané závazky vůči státu nebo Pardubickému kraji (formou čestného prohlášení, které je součástí žádosti);
• žadatel v předchozích případech plně respektoval podmínky využití poskytnutého grantu (pokud mu již grant byl v minulých letech poskytnut);
• žadatel bez výhrad akceptuje tyto zásady a splní podmínky pro přiznání grantu stanovené vyhlášeným grantovým programem;
• v případě právnické osoby za žadatele vždy jedná statutární orgán právnické osoby nebo osoba s jednoznačným doložením svého práva za právnickou osobu jednat;
• byla provedena předběžná nebo řídící veřejnoprávní kontrola.


Poskytnutí grantu je vždy vázáno:
a) na finanční spoluúčast vlastníka a obce s tím, že minimální podíl činí:
- u obcí a právnických osob : 40% z částky poskytnuté Pardubickým krajem,
- u fyzických osob, církví a obecně prospěšných společností :
* vlastník minimálně 10% z částky poskytnuté Pardubickým krajem
* územně příslušná obec minimálně 10% s tím, že pokud obec není schopna tento
podíl poskytnout, je tento podíl povinen uhradit vlastník z vlastních prostředků
b) tím, že příjemce bude v průběhu realizace projektu vhodným a viditelným
způsobem prezentovat Pardubický kraj, např. nápisem „Na opravu této památky
finančně přispěl Pardubický kraj“, který bude umístěn viditelně z veřejného
prostranství.
c) na doložení následujících dokladů v termínu do 30 dní od písemného sdělení
o poskytnutí grantu v případě schválení Zastupitelstvem či Radou Pardubického
kraje :
* kopii závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., nebylo-li přiloženo
k žádosti,
* kopií dokladů o výběru zhotovitele díla v souladu s platným zákonem o veřejných
zakázkách (zákon č.137/2006 Sb.). Při zadávání zakázek malého rozsahu je příjemce povinen dodržet zásady uvedené v § 6 tohoto zákona (transparentnost, rovné zachá-
zení a zákaz diskriminace),
* kopii smlouvy o dílo
* kopií stavebního povolení, či ohlášení stavebnímu úřadu

V rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat i více žádostí na podporu
různých kulturních památek.
Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve splátkách, po předložení dokladů
o provedení prací a uhrazení vlastního podílu. Minimální výše poskytnutého grantu
5.000,- Kč.

Na poskytnutí grantu není právní nárok a na rozhodnutí o přidělení a poskytnutí
grantu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Zásady čerpání, kontroly užití a vyúčtování grantu budou projednány s vybranými
žadateli.

Případné další informace poskytne Miroslav Tomášek, odbor stavební úřad, Městský úřad Vysoké Mýto tel. 465 466 137, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  .