Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Oznámení Městského úřadu ve Vysokém Mýtě k ptačí chřipce

29.06.07

 
OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYSOKÉ  MÝTO
 
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj vydala ve věci výskytu ptačí chřipky v obci Tisová, Nořín , Choceň, České Heřmanice v části obce Netřeby nařízení č. 4/2007, kterým stanovila mimořádná veterinární opatření. Byla vyhlášena ochranné pásma v okruhu 3 km od ohnisek nákazy a pásma dozoru v okruhu 10 km od ohnisek nákazy.
 
Část území města Vysokého Mýta – Voštice, Valcha, Spálenec, Sárovec, Čápovna, Soukenická Valcha, Bžundov , Jangelec, část Vinic se nachází v ochranném pásmu, kde platí tato opatření:
 
OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
 
(1)    Každý chovatel drůbeže provozující v ochranném pásmu
a)     komerční drůbežářské hospodářství s chovem drůbeže pro účely podnikání nebo
b)     nekomerční hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pro 
vlastní spotřebu nebo užití, anebo jako zvířata v zájmovém chovu je povinen nahlásit  v pondělí 16.07.2007 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin (nebo v nejbližším možném termínu nejpozději do středy 18.07.2007) Městskému úřadu Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí, číslo dveří 302, B. Smetany 92  údaje o hospodářství a o počtu a druhu v něm chované drůbeže nebo jiného ptactva (příslušný formulář je zde). Městský úřad pořízený soupis hospodářství neprodleně předá Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj.
 
(2)    Každý chovatel drůbeže provozující nekomerční hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pro vlastní spotřebu nebo užití, anebo jako zvířata v zájmovém chovu je povinen v hospodářstvích v ochranném pásmu uplatňovat tato opatření:
a)       veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být umístěny uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány a tam drženy. Není-li to proveditelné nebo jsou-li ohroženy dobré životní podmínky zvířat, musí být uzavřeny na některém místě v témž hospodářství tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem;
b)       kadávery uhynulé drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí musí být co nejdříve neškodně odstraněny. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým;
c)       musí být zamezeno přístupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj s výjimkou domácích druhů savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí ani přístup ke klecím a k prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
d)       musí být neprodleně oznámeno Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj: pokles spotřeby krmiva o více než 20 %; pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnů; úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %;  výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu;
e)       musí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.
 
(3)    V ochranném pásmu se zakazuje:
a)       přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj;
b)       pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
c)       vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
d)       volný pohyb psů mimo obydlí a veškeré způsoby venčení bez držení psa na vodítku, a to za účelem zabránění přímého kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky;
e)       pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky v ochranném pásmu;
 
(4) Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu podle odst. 6 písm. e) pro   přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 21 až 26 vyhlášky č. 36/2007 Sb.
 
Zbylá část území města Vysokého Mýta se nachází v pásmu dozoru, kde platí následující opatření:
 
OPATŘENÍ V PÁSMU DOZORU
 
(1)    Každý chovatel je povinen v hospodářství v pásmu dozoru uplatňovat tato opatření:
a)       veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být umístěny uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány a tam drženy. Není-li to proveditelné nebo jsou-li ohroženy dobré životní podmínky zvířat, musí být uzavřeny na některém místě v témž hospodářství tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem;
b)       musí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy;
c)       dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, musí být neprodleně podrobeny čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6;
d)       musí být zamezeno přístupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj s výjimkou domácích druhů savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí ani přístup ke klecím a k prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
e)       musí být neprodleně oznámeno Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj: pokles spotřeby krmiva o více než 20 %; pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnů; úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %;  výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.
 
(2)    V pásmu dozoru se zakazuje:
a)       pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky v pásmu dozoru;
b)       pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru;
c)       přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy  bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj;
d)       pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
e)       vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí.
 
(3) Krajská veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu podle odst. 3 písm. b)  pro přímou přepravu  pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb.
 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)    Mimořádná veterinární opatření uvedená v tomto nařízení mohou být zrušena nejdříve
a)       v ochranném pásmu po uplynutí nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství a provedení kontrolních testů v komerčních drůbežářských hospodářstvích;
b)       v pásmu dozoru a v dalším pásmu s omezením po uplynutí nejméně 30 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.
 
(2)    Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj podle § 71 odst. 1 písm. c) a § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona udělit pokutu až do výše:
a)       50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
 
(3)    Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení č. 3/2007 ze dne 27.června 2007.
 
 Celý text Nařízení č. 4/2007 je vyvěšen na úřední desce MěÚ Vysoké Mýto a je k dispozici na webových stránkách města – www.vysoke-myto.cz