Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.1.2019

Upozornění na splatnost poplatku za odpad

19.04.18

WP 20180419 07 02 07 Pro Large kopie kopieDovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 3/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Sazba poplatku na rok 2018 činí 520 Kč pro každou fyzickou osobu,

- která má v obci trvalý pobyt a pro fyzickou osobu,

- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt na dobu delší než 90 dnů,

- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíců,

- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 520 Kč za jednu stavbu.

 

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která v kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, která je po dobu nepřetržitého pobytu v ústavech zdravotní nebo sociální péče umístěných mimo město Vysoké Mýto déle než šest měsíců, která je ve výkonu trestu odnětí svobody delší než šest měsíců, která se zdržuje v zahraničí a její nepřetržitý pobyt je delší než deset měsíců, která se narodí v kalendářním roce a fyzická osoba, která má ve městě pobyt a současně má na území města Vysokého Mýta ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Dále se od poplatku osvobozují děti do 3 let věku umístěných v dětském domově, školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, děti umístěné do zařízení vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 260 Kč (tj. 2 x 260 Kč).  Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna 2018 a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října 2018 (poplatek je možné uhradit k 30. dubnu 2018 v celkové výši).

 

Místní poplatky můžete uhradit v hotovosti na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, v hlavní pokladně (budova na náměstí, přízemí) v pondělí a středu od 7.30 -17.00, v úterý a čtvrtek od 7.30 -15.00 a v pátek 7.30 -14.00 nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení společné platby poplatku“, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na internetových stránkách města www.vysoké-myto.cz.

 

Případné dotazy Vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků odboru finančního na telefonním čísle 465466131.