Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 20.4.2019

Termín druhé splátky poplatku za odpad je do konce října

24.09.18

WP 20180419 07 02 07 Pro Large kopie kopieUpozorňujeme poplatníky, kteří využili možnosti dané vyhláškou a zaplatili pouze první splátku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že druhá splátka poplatku ve výši 260 Kč je splatná nejpozději do 31. října. Druhou splátku můžete uhradit v hotovosti na Městském úřadě Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v klientském centru v hlavní pokladně (budova na náměstí, v přízemí) ve dnech pondělí, středa od 7.30 do 17.00, úterý, čtvrtek, od 7.30 – 15.00 a pátek od 7.30 do 14.00 nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob společnou částkou (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise Oznámení společné platby poplatku, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na internetových stránkách města ZDE.

 

Sazba poplatku na rok 2018 činí 520 Kč pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 520 Kč za jednu stavbu.

 

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která v kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, která je po dobu nepřetržitého pobytu v ústavech zdravotní nebo sociální péče umístěných mimo město Vysoké Mýto déle než šest měsíců, která je ve výkonu trestu odnětí svobody delší než šest měsíců, která pracuje nebo studuje v zahraničí a její nepřetržitý pobyt je delší než deset měsíců, která se narodí v příslušném kalendářním roce a mající ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni spoluvlastníci předmětné nemovitosti trvalý pobyt ve městě Vysokém Mýtě. Případné dotazy zodpoví pracovnice správy místních poplatků – odboru finančního Městského úřadu Vysoké

Mýto na telefonním čísle 465 466 131.