Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 23.9.2018

Město Vysoké Mýto vyhlásilo výběrové řízení na pozici hlavní účetní

14.12.17

znakMěsto Vysoké Mýto vyhlásilo výběrové řízení na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ Městského úřadu Vysoké Mýto. Na tuto pozici je požadováno minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického směru. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu 1. 2. 2018 nebo dle dohody. Bližší informace o vyhlášeném výběrovém řízení včetně požadavků na uchazeče, stručné charakteristiky vykonávané činnosti, náležitostí písemné přihlášky a výčtu požadovaných dokladů ZDE nebo na úřední desce. Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 9. 1. 2018.

 

 

 

 

 

 

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Město Vysoké Mýto se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto prostřednictvím tajemníka městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na pozici:

Hlavní účetní

 

Místo výkonu práce: Vysoké Mýto.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu: 01.02.2018 nebo dle dohody.

Platové zařazení: 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Požadované vzdělání:

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického směru.

 

Požadavky na uchazeče:

- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

- praxe minimálně 3 roky v oboru (posuzuje se praxe především v samostatném zpracování účetnictví, účtování DPH, dále pak účtování mezd a majetku, závěrkových prací a sestavování účetních výkazů),

- uživatelská znalost práce na PC (Word – korespondence, Excel – tabulky, grafy),

- spolehlivost, přesnost.

 

Výhodou:

- znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

- znalost problematiky hospodaření územně samosprávných celků (v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní apod.),

- znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění,

- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

- znalost zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.

 

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky. Zajišťování účetní provázanosti hlavní a hospodářské činnosti města. Zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob. Tvorba, sledování a kontrola plnění rozpočtu města, rozpočtových opatření a jeho zadávání do evidence v PC.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let,

- plná svéprávnost, bezúhonnost,

- ovládání jednacího jazyka.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- datum a místo narození uchazeče,

- státní příslušnost uchazeče,

- místo trvalého pobytu uchazeče,

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- telefonní kontakt,

- datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

- životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ekonomického směru.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 09.01.2018

 

Způsob podání přihlášky:

- písemně na adresu

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

- osobně do podatelny Městského úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Provozní doba podatelny je uvedena na www.vysoke-myto.cz .

 

Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – HLAVNÍ ÚČETNÍ“

 

Informace podá Ing. Michal Zima, vedoucí odboru finančního, tel. č. 465 466 144.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo žádného z účastníků nevybrat.

 

Mgr. Jan Vlček, v.r.

tajemník MěÚ