Upozornění vlastníkům lesa

09.11.17

WP 20160411 09 30 03 ProMěstský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů upozorňuje všechny vlastníky lesa, že Ministerstvo zemědělství vydalo ke dni  7. 11. 2017 opatření obecné povahy, v němž nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti opatření, a to nejpozději do 31.  3. 2018.

Opatření obecné povahy bylo vydáno z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, zejména sucha a srážkového deficitu, přičemž postupně došlo k oslabení vitality a odolnosti především jehličnatých lesních porostů téměř na celém území České republiky. Vlivem těchto okolností byly porosty zasaženy hmyzími škůdci (kůrovcem), v některých oblastech jejich přemnožení dosáhlo kalamitního stavu. Velká část území České republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října zasažena silnými vichřicemi, jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů (polomy, vývraty). Současná situace proto vyžaduje nutná opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

 

Městský úřad Vysoké Mýto vyzývá všechny vlastníky lesů k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. Při výskytu kůrovcových smrků (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni) nebo stromů vyvrácených či jinak poškozených je vlastník lesa povinen tyto bezodkladně zpracovat a asanovat.

 

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem a při těžbě dodržovat ust. § 32 a § 33 lesního zákona.

Odbor životního prostředí

 

Informace o škůdcích