Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 29.3.2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

22.11.04

 

Sídlo odboru:
Jiráskova 179, Vysoké Mýto

 

Úřední hodiny: 

Pondělí  7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 14:00

 

Bc. Ludmila Abrahamová
  Bc. Ludmila Abrahamová 
vedoucí odboru

 Kontakty:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Abrahamová Ludmila vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 218
lic. Salášek Tomáš kurátor pro mládež Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 225
Mgr. Vondřejcová Romana sociální pracovník, romský koordinátor Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 223
Bc. Labová Renata, DiS. náhradní rodinná péče Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 220
Řehůřková Zlata opatrovnictví nezletilých Choceňsko Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 221
lic. Koziolová Alena opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 229
Bc. Zastoupil Kamil opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 212
Bc. Lacmanová Jitka opatrovnictví nezletilých Vysokomýtsko Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 217
Svobodová Zuzana, DiS. kurátorka pro mládež Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 216
Mgr. Konečná Alena veřejný opatrovník Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 213
Mgr. et Mgr. Šedivá Michaela psycholog Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 240

 
  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

 

v oblasti přenesené působnosti

 

1.   vykonává agendu podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

2.   vykonává agendu podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,

3.   vykonává agendu podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

4.   vykonává agendu podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů,

5.   vykonává agendu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

6.   vystavuje parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede evidenci vydaných označení podle zákona. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

7.   vykonává agendu podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů,

8.   plní ohlašovací povinnosti podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

9.   vykonává agendu podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti  samostatné působnosti města

 

10. vykonává funkci veřejného opatrovníka podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, osobám omezeným ve svéprávnosti,

11. zpracovává plán rozvoje sociálních služeb ve Vysokém Mýtě za účasti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti,

12. vykonává agendu podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

13. poskytuje komplexní sociální služby, sociální pomoc a sociální poradenství, např. péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, apod.,

14. zajišťuje prevenci kriminality v rámci daného územního celku, např. provádí odborné práce související s prevencí kriminality, organizuje a koordinuje akce prevence kriminality v rámci daného územního celku, realizuje projekty prevence kriminality, zpracovává a koordinuje plnění plánu prevence kriminality, organizuje skupinu prevence kriminality,

15. tvoří koncepci sociální a rodinné politiky na území města,

16. eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí programových i individuálních finančních dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny a kontroluje poskytnuté dotace,

17. zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány státní správy, samosprávy s jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice,

18. řeší zásadní problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a další,

19. sleduje situace romských komunit podle demografických, sociálně ekonomických, rodových kritérií a způsobu života,

20. napomáhá při hledání konsenzu mezi požadavky majority a romskými komunitami,

21. plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků různých etnických komunit a integraci příslušníků těchto komunit do společnosti,

22. poskytuje psychologické služby, např. rodinné poradenství, psychosociální vyšetření, krizová intervence, kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem v osobním a sociálním vývoji, školní neúspěšnosti, při plnění školních povinností, chování ve škole apod.,

23. zastupuje zadavatele podle koncesní smlouvy uzavřené mezi společností Ledax, o.p.s. a Městem Vysokém Mýtem, ve věcech týkajících se kvality poskytovaných sociálních služeb,

24. zastupuje město ve věcech  správy dotací města pro o. s. Naděje, na provozování sociálních služeb v Domě pokojného stáří Naděje,

25. spolupracuje se státními, nestátními, charitativními organizacemi, školskými zařízeními v sociální oblasti.

 

Standardy OSPOD:

 

Standardy OSPOD kriterium 1 - Místní a časová dostupnost                                                                                pdf
Standardy OSPOD kriterium 3 - Informovanost o výkonu SPOD  pdf
Standardy OSPOD kriterium 4 - Personální zabezpečení výkonu SPOD  pdf
Standardy OSPOD kriterium 7 - Prevence  pdf
Standardy OSPOD kriterium 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte  pdf
Standardy OSPOD kriterium 13 - Vyřizování a podávání stížností  pdf
Standardy OSPOD kriterium 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty  pdf
Přehled naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany  pdf
   
   
Přílohy standardů OSPOD:  
   
Příloha č. 4 standardů OSPOD - Organizační řád  pdf
Příloha č. 5 standardů OSPOD - vzory náplní práce pracovník OSPOD  pdf
Příloha č. 6 standardů OSPOD - Etický kodex sociálních pracovníků  pdf
Příloha č. 7 standardů OSPOD - Hodnocení zaměstnanců  pdf
Příloha č. 10 standardů OSPOD - Plán prevence kriminality 2016-2019   pdf
Příloha č. 11 standardů OSPOD - Bezpečnostní analýza 2017  pdf
Příloha č. 12 standardů OSPOD - Strategický plán města - návrhová část   pdf
Příloha č. 12 standardů OSPOD - Strategický plán města  pdf
Příloha č. 13 standardů OSPOD - Katalog sociálních služeb ORP Vysoké Mýto   pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 1 Spisový a skartační řád, zkratky odborů   pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 2 Spisový a skartační řád, spisové znaky   pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 3 Spisový a skartační řád, podací razítko  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 4 Spisový a skartační řád, neevidované dok.  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 5 Spisový a skartační řád, záznam archiválie  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 6 Spisový a skartační řád, skartační návrh  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 7 Spisový a skartační řád, vzor protokolu  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád - příloha č. 8 Spisový a skartační řád, vzor sběrný arch  pdf
Příloha č. 15 standardů OSPOD - Spisový a skartační řád   pdf
Příloha č. 17 standardů OSPOD - Vzor formulářů pro vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny  pdf
Příloha č. 18 standardů OSPOD - Vzor formuláře IPOD  pdf
Příloha č. 19 standardů OSPOD - Listina základních lidských práv a svobod  pdf
Příloha č. 20 standardů OSPOD - Úmluva o právech dítěte  pdf
Příloha č. 21 standardů OSPOD - Pracovní řád  pdf
Příloha č. 22 standardů OSPOD - Kontrolní řád  pdf
Příloha č. 25 standardů OSPOD - Odborový katalog služeb  pdf
Stížnost pro děti  pdf

 

COCHEMSKÁ praxe

Informace o COHEM                                                                                                                                         pdf
Prosby dítěte                                                                    pdf
Rodičovský plán  pdf
Rodičovský plán – interaktivní formulář  doc

 

Rodičovský plán je „dokument“, který Vám pomůže při řešení otázek týkajících se péče o Vaše děti. Můžete ho využít i v případech, kdy péči o děti neřešíte Cochemskou praxí.

 

Dokumenty ke stažení:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí ve Vysokém Mýtě obecně nesepisuje návrhy zde uvedené. V případě potřeby Vám však s jejich vyplněním poradíme. Přiložené vzory slouží především jako podklad pro snadnější sepsání návrhu. 

 

  doc
Návrh na úpravu výchovy a výživy - vzor                                                                                                           doc
Návrh na snížení výživného - vzor  doc
Návrh na zvýšení výživného - vzor  doc
Návrh na úpravu styku - vzor  doc